eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › "Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302285701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 58

1.5.2.) Miejscowość: Pobiedziska

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8177 074

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk-pobiedziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-pobiedziska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d0a91f9-cfc3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Anna Romanowska, tel. 61 8177 074 wew. 32, e-mail: zamowienia@zk-pobiedziska.pl.
2. Pytania dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu składania ofert
na Platformie Zakupowej, rejestracji na Platformie Zakupowej czy innych aspektów technicznych związanych z korzystaniem z Platformy Zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 pod numerem tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Pobiedziskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000440307 oraz numerem NIP 7773228861 i REGON 302285701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.267.000,00 złotych; nr tel.: 61 8177074, e-mail: zkiod@zk-pobiedziska.pl.
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Borówko”
 W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących udziału w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp. oraz akty wykonawcze tej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko, z podziałem na następujące frakcje:
I. zagospodarowanie odpadów problemowych, tj. odpadów o kodach (według katalogu odpadów): 15 01 02 (styropian opakowaniowy), 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30*, 20 01 31*, 20 01 32, 13 02 08*
II. zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, tj. odpadów o kodach (według katalogu odpadów): 20 02 01, 20 01 08
III. zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. odpadów o następujących kodach (według katalogu odpadów): 15 01 01, ex15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, ex 20 01 99
IV. zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, tj. odpadów o kodach (według katalogu odpadów): 20 03 07,
V. zagospodarowanie odpadów budowalnych, tj. odpadów o kodach (według katalogu odpadów): 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę według następujących kryteriów:
cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Warunek w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
 dla frakcji I zamówienia – aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia w ilości wskazanej w tabeli nr 3 w OPZ,
 dla frakcji II zamówienia – aktualne zezwolenie na zbieranie (przeładunek) lub przetwarzanie odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia w ilości wskazanej w tabeli nr 3 w OPZ,
 dla frakcji III zamówienia – aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia w ilości wskazanej w tabeli nr 3 w OPZ, (ii) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i nast. ustawy o odpadach i który to rejestr stanowi element Bazy danych o Odpadach w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 dla frakcji IV zamówienia – aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia w ilości wskazanej w tabeli nr 3 w OPZ, (ii) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i nast. ustawy o odpadach i który to rejestr stanowi element Bazy danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia,
 dla frakcji V zamówienia – aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach objętych tą częścią zamówienia w ilości wskazanej w tabeli nr 3 w OPZ,
2. Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł
3. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli wykonawca posiadać będzie sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców z osobna.
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego (ale nie ubiega się z nim wspólnie o udzielenie zamówienia), to zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać, w trybie i na zasadach określonych w art. 274 ust. 1 PZP, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów, jeżeli może to ustalić z udostępnionych przez Wykonawcę danych.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5.6.2) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców z osobna.
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego (ale nie ubiega się z nim wspólnie o udzielenie zamówienia), to zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla tego podmiotu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (obowiązują dla wszystkich części zamówienia, chyba że poniżej zaznaczono wyraźnie, że których z nich dotyczy tylko konkretnej części zamówienia):
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5) decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów, pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie odpadów (w przypadku części II zamówienia zbieranie ma obejmować uprawnienie do przeładunku) lub też zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, przy czym w przypadku, gdy powyższe uprawnienia uzyskane zostały przed dniem 5 września 2018 r., i nie uzyskano ostatecznej decyzji „aktualizacyjnej”, o której mowa w art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw względem nich, również oświadczenie o złożenie wniosku, o którym mowa w art. 10 lub art. 14 przywołanej ustawy wraz z kopią pierwszej strony złożonego wniosku oraz dowodem potwierdzającym jego złożenie nie później niż dnia 5 marca 2020 r.;
6) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i nast. ustawy o odpadach i który to rejestr stanowi element Bazy danych o Odpadach w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wyłącznie w zakresie części III zamówienia,
7) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i nast. ustawy o odpadach i który to rejestr stanowi element Bazy danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodach objętych częścią IV zamówienia, wyłącznie w zakresie części IV zamówienia,
8) dokumentu potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 500.000,00 zł
9) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5-6 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 pzp, a także art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4, składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdy z wykonawców składa osobno. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają wspólnie.
7. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego (ale nie ubiega się z nim wspólnie o udzielenie zamówienia), to zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Zaleca się w tym zakresie uzupełnienie odpowiedniego fragmentu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron, która nie będzie wymagała wprowadzenia aneksu do Umowy, a będzie następować w formie pisemnej informacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem znajdują się na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.