eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno - edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011692096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MOCHNACKIEGO 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-042

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ifps.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.whs.ifps.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

INSTYTUT BADAWCZY

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9d7a7fb-cfc9-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFPS/03/PZP/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie kompleksowej usługi zarządzania działalnością informacyjno – edukacyjną Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79996000-2 - Usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

PO WYCZERPANIU WARTOŚCI LUB OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WG POTRZEB

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy P. z. p, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
7.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
7.4.1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował wiedzą i doświadczeniem obejmującym co najmniej 3 (trzy) usługi realizowane w ciągu 4 (czterech) lat z czego:
co najmniej jedna powinna dotyczyć państwowego podmiotu leczniczego, kampania o wartości co najmniej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych brutto (wartość w okresie do 2 lat kampanii), co najmniej dwie kampanie o wartości co najmniej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych brutto (wartość w okresie do 2 lat kampanii) każda powinna dotyczyć podmiotu państwowego lub prywatnego działającego w branży medycznej, co najmniej jedna kampania powinna być o wartości co najmniej 1 000.000,00 (słownie: milion) złotych brutto (wartość w okresie do 2 lat kampanii); Realizacja usług w ciągu 4 lat.
Zamawiający wskazuje, że dana usługa, na którą powoływać się będzie Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia w/w warunku, może dotyczyć jednej lub większej liczby spośród powyższych kategorii.
7.4.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował potencjałem personalnym w postaci przynajmniej 4 osób posiadających następujące, minimalne kwalifikacje:
Osoba Kompetencje minimalne
Specjalista ws. Zarządzania działalnością informacyjno-edukacyjną:  minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe,
 min. wymagany tytuł zawodowy/ stopień naukowy: magister,
 doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacji oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej
Specjalista ds. zarządzania informacją naukową:  minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
 min. wymagany tytuł zawodowy/ stopień naukowy: doktor habilitowany
 minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia udziału przedstawicieli instytucji naukowych w spotkaniach naukowych.
Specjalista ds. mediów
 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
 min. wymagany tytuł zawodowy/ stopień naukowy: magister
 doświadczenie w pracy w biurze prasowym lub biurze komunikacji instytucji publicznej lub przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 300 pracowników
Specjalista ds. szkoleń  minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na wizji w stacji telewizyjnej (reporter, prezenter, gospodarz studia)
 minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń medialnych i wystąpień publicznych
Grafik  minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 doświadczenie w zakresie współpracy z instytutem badawczym lub inną instytucją naukową
7.4.3. Opisane powyżej osoby winny ponadto dysponować (łącznie – to znaczy jedna z nich lub większa ich liczba łącznie) doświadczeniem we współpracy z co najmniej 4 (czterema) ośrodkami eksperckimi w ciągu ostatnich 3 lat, z czego co najmniej 2 (dwa) ośrodki eksperckie powinny być organizacjami wspierającymi przedsiębiorców, wydającymi analizy ekonomiczne i zabierającymi głos w sprawach z branży medycznej, a 2 (dwa) ośrodki powinny być think-tankami ekonomiczno-społecznymi zabierającymi głos w tematach dot. zdrowia/medycyny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca obowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, a następnie utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy P. z. p., wadium w wysokości (ustalonej na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy P. z. p.): 9.300,00 (dziewięć tysięcy trzysta) złotych.
10.2 Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
10.2.1 pieniądzu;
10.2.2 gwarancjach bankowych;
10.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez CITI BANK HANDLOWY pod numerem 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009, z dopiskiem na przelewie: „Wadium IFPS/03/PZP/24".
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.2.2 do 10.2.4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty sumy wadium dotyczącej wszystkich podstaw zatrzymania wadium na podstawie przepisów ustawy P. z. p. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający oczekuje wskazania w treści gwarancji lub poręczenia wszystkich wykonawców, co najmniej jako podmioty, których działania lub zaniechania mogą stanowić podstawę uruchomienia gwarancji lub poręczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający – Zamawiającego pod adresem: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/ do dnia 29 / 02 / 2024 r. do godz. 09:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.