eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Dostawa środków czystości: część 3 -środki czyszczące"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa środków czystości: część 3 –środki czyszczące”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa środków czystości: część 3 –środki czyszczące”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c0a0901-cbd6-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Kopalnia Wieliczka;
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje poprzez:
a) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
b) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:
1) Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i
adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie
wysłane".
2) Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do
Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję
„Wyślij”.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych,
Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych,
Joanna Kobiela– Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020
Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email:
iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez
Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie
publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do
ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w
szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5)
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata –
przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia
roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego
Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane
dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c)
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane
dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do
wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek
podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu
do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19
ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia
zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich,
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14
RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2024/EZM/12

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem, na zasadach określonych w umowie, środki czyszczące (płyny do mycia różnych powierzchni również do mechanicznego mycia, czyszczące, proszki do prania, kapsułki do zmywarki, tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy, odświeżacze powietrza, kostki do toalety, zmywaki do naczyń), zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”.
1.1. Szczegółowy rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie trwania umowy, partiami (maksymalnie w 58 partiach), w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
2.2. Ilość i rodzaj poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedawane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana
w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2.4. O przygotowaniu zleconej dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem dostarczenia.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania elementów przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.6. Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00.
2.7. Do każdej dostawy elementów przedmiotu zamówienia winien zostać dołączony dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu elementów przedmiotu zamówienia, o wartości 60 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W odniesieniu do braku
podstaw wykluczenia - Oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8,9,10 p.z.p.
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) karty produktu i/lub karty charakterystyki i/lub karty charakterystyki i/lub inne dokumenty dla oferowanych środków czyszczących, określonych w następujących pozycjach zalącznika nr 1 do SWZ: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, (dokumenty złożone przez Wykonawcę winny być opatrzone zdjęciem produktu), z których Zamawiający będzie miał możliwość identyfikacji produktu oraz weryfikację parametrów szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty produktu i/lub karty charakterystyki i/lub karty charakterystyki i/lub inne dokumenty dla oferowanych środków czyszczących, określonych następujących w pozycjach załącznika nr 1 do SWZ: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, (dokumenty złożone przez Wykonawcę winny być opatrzone zdjęciem produktu), z których Zamawiający będzie miał możliwość identyfikacji produktu oraz weryfikację parametrów szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu jego dostarczania, o którym mowa w § 4 ust. 1, o okres konieczny do zakupu przedmiotu umowy o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, możliwość zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zmniejszenia wartości przedmiotu umowy, do zakupu którego zobowiązuje się Zamawiający,
2) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy w maksymalnej ilości,
o której mowa w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 – dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4,
4) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi występowania siły wyższej.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy znajdują się w §17 i §18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do
Specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.p

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.kopalniawieliczka.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.