eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie ochrony obiektu Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Likwidacji - Al. Jerozolimskie 107 w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie ochrony obiektu Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Likwidacji – Al. Jerozolimskie 107 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012890438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bracka 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-502

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność agencji informacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie ochrony obiektu Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Likwidacji – Al. Jerozolimskie 107 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e3345e7-cf6c-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e3345e7-cf6c-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5e3345e7-cf6c-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały zamieszczone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 70 ustawy PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z m.in. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A.
w Likwidacji, z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8, tel.: +48 (22) 5092222. Kontakt w sprawie danych osobowych:
ochronadanych@pap.pl.
2) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi m.in. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.
4) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym
usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie
szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie m.in. 15 ogólnego rozporządzenia,
b) sprostowania danych, na podstawie m.in.16 ogólnego rozporządzenia.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 05/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, ochrona obiektu PAP S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 107.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących:
1) wykonać w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż trzy usługi polegające na ochronie wielopiętrowych budynków biurowych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, o wartości usługi przekraczającej równowartość 300.000,00 zł netto każde. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę,
2) posiadać aktualną, ważną minimum do 31 marca 2025 r., koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
3) posiadać aktualny certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2008 lub inny certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia,
4) dysponować osobami posiadającymi nie mniej niż 3-letnie doświadczenie w ochronie obiektów biurowych,
5) dysponować własnymi grupami interwencyjno-alarmowymi na terenie Warszawy, w składzie co najmniej dwuosobowym, przez 24 godziny na dobę, zdolnymi do podjęcia działań ochronnych na terenie obiektu wskazanego w niniejszym zamówieniu,
6) nie zalegać z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub mieć zawarte porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności, w szczególności mieć przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
7) nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy lub mieć zawarte porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności, w szczególności mieć przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8) nie być objętym środkiem zapobiegawczym w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
9) nie być skazanym na podstawie prawomocnego wyroku sądu w zakresie określonym na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) i 3 ustawy Pzp,
10) nie posiadać ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp,
11) nie zalegać z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
12) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest posiadać określone powyżej ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych minimum 3 zamówień w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – których przedmiotem były co najmniej trzy usługi polegające na ochronie wielopiętrowych budynków biurowych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 300.000,00 zł netto każda (Wzór-załącznik nr 6 do SWZ),
b) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek zostanie spełniony, gdy dokument lub dokumenty złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) aktualną koncesję, ważną minimum do 31 marca 2025 r., na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
d) wykaz osób, które Wykonawca przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia, posiadających nie mniej niż 3-letnie doświadczenie w ochronie obiektów biurowych,
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców zaświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
f) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców zaświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Zamawiającego 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072, wpisując w tytule płatności: „Wadium – nr sprawy 05/24/ZP”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 -załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą jedynie przesłanek zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w postanowieniach niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w szczególności:
1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany Umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych przepisów;
2) zmiany ustawowej stawki opodatkowania podatkiem VAT, przy czym zmiana ta musi być powiązania z obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia, odpowiednio do jego procentowego podwyższenia lub jego procentowego obniżenia. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
3) w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zmiany wymienione w ppkt. 1) – 3) powyżej mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.
4) zaistnieje siła wyższa; zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SWZ. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, w szczególności takie jak:
a) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych;
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;
c) epidemie, pandemie, stan wyjątkowy;
d) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego;
e) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji;
f) działania sił przyrody, huragany, powodzie,
g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec,
5) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
6) niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5e3345e7-cf6c-11ee-875e-a22221c84ba7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.