eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › "Organizacja konferencji NOMRad"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja konferencji NOMRad”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 222731630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja konferencji NOMRad”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16b3f317-cf27-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie
zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich
oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich wczytania do Platformy.
4. Dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ -TOM I Rozdział 1, ust. 14

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opis zawarty jest w SWZ - Tom I, Rozdział 1, ust. 25

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opis zawarty jest w SWZ - Tom I, Rozdział 1, ust. 25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 113558,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi Międzynarodowej konferencji
radiofarmaceutycznej promującej unikatową infrastrukturę badawczą NCBJ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-24 do 2024-06-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY OFERT
21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
Cena - C 100 % = 100 pkt
Badaniu w kryteriach oceny ofert podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na organizacji
i obsłudze (w tym wynajęcie sal konferencyjnych i obsługa cateringowa) konferencji dla
minimum 100 osób
-Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług
(Formularz 3.2 – Wykaz usług) oraz załączonych dowodów określających czy zostały
wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynamniej jeden z Wykonawców musi
wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od dnia w którym upływa termin składania ofert – wzór
wykazu stanowi Formularz 3.2 – Wykaz usług

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu).
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2.i 13.3. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego5
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
2) w pkt. 8.2 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają , które, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
13.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.2. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości do 70% wynagrodzenia, po podpisaniu umowy. Szczegółowe zapisy dotyczące zaliczki zawiera paragraf 2 Tom II SWZ - PPU.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym
zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- innych przerw w realizacji usługi, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy
Zamawiającego; zmiana polega na przedłużeniu/zmianie terminu o okres zaistniałych
przerw;
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły
wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego
Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in.
możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub
uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem epidemii oraz wojny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ Tom I-IV, która jest dostępna pod
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/informacje”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.