eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 722 18 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-779c494a-ccd7-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069593/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-779c494a-ccd7-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma
działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania, (o ile dotyczy).
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej
RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Ożarów Mazowiecki pisanego szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4.2 Zadanie zapisane jest w budżecie Gminy na 2024 r. w części „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” Dział: 750, Rozdział: 75023, paragraf 6050.

CPV:
34110000-1 Samochody osobowe


4.3 Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego nie jest to również warunek konieczny do złożenia oferty.
W niniejszym postępowaniu powyższe nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty Wykonawcy, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.4 Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji:
 Samochód - minimum 24 miesiące bez limitu km lub 36 miesięcy z limitem kilometrów min. 100 tys.
 Powłoka lakiernicza - minimum 24 miesiące.
 Perforacja nadwozia - minimum 72 miesiące.

4.5 Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.

4.5.1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych oraz innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, to jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub „równoważne”.

Wymienione w jakiejkolwiek części dokumentacji (załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
SWZ): nazwy własne, marki wyrobów, materiałów, technologii nie są obligatoryjne dla wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów, materiałów, technologii pod warunkiem zapewnienia
parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w dokumentacji zamówienia. Jeżeli dokumentacja stanowiąca zał. Nr 1 do SWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, wyrobów i technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna materiału, wyrobu czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy są tylko w sytuacjach, gdy zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie – " lub równoważny".

Zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby),
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p. poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty i aprobaty
techniczne).

Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, technologia lub rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność wraz z ofertą.

4.5.2 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z materiałów, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa.

4.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp,
tzn. polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw.

4.7 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

4.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.11 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, mających status zakładów pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz innych Wykonawców, których głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej wskazanym
kryterium i jego wagą:
Cena – waga kryterium – 100 %
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty
15.2 Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznymi.
15.3 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny.
15.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10 .1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia)
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej*
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej**
a. Zamawiający wymaga aby Wykonawca: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: min. 2 zamówienia/dostawy polegające, każde z nich na
dostawie fabrycznie nowego samochodu osobowego.
Zamawiający zastrzega, iż:
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie
polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej
musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na
którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b. skierował do realizacji zamówienia publicznego n/w osoby:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń i
dokumentów – podmiotowych środków dowodowych, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wskazujących brak podstaw do wykluczenia.
*** Uwaga ***
(Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty.
Składane są tylko przez wezwanego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego)
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez
Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
oświadczeń i dokumentów – podmiotowych środków dowodowych, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu,.
*** Uwaga ***
(Niżej wymienionego dokumentu nie należy dołączać do oferty. Składany jest tylko przez wezwanego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego):
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie min. 2 zamówienia/dostawy polegające, każde z nich na dostawie fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
1) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Przedmiotowy środek dowodowy, który stanowi zał. nr 5 do tej oferty, w którym Wykonawca zadeklaruje posiadane przez oferowany pojazd parametry techniczne.
2) Uwagi do przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionego powyżej w pkt 1:
- jeżeli wymagana jest określona etykieta, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełnią równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety,
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w wyznaczonym terminie.
- Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego środka dowodowego.
3) Ponadto w przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że
oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w pkt. 1-3 lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
5) W przypadku, określonym w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego
materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne charakteryzują się parametrami nie gorszymi od materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Przedmiotowy środek dowodowy, który stanowi zał. nr 5 do tej oferty, w którym Wykonawca zadeklaruje posiadane przez oferowany pojazd parametry techniczne. Jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy
jest niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w
wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.
b) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy ) Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.
c) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy
występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę
wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub
Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.
5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim
wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.
6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie
bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5.2 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie
wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy - przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy,
2) zaistnienie przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) gdy konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/ modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia,
3) działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) masowego występowania choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirusa/COVID-19, etc.) mającego bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania,
5) zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy mających bezpośredni wpływ na realizację tej umowy a mających związek z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
6) zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie, mające wpływ na
terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych dowodów,
7) przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5.3 Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w
formie aneksu do umowy.
Szczegółowy katalog zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian Zamawiający określił we Wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena 100%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.