eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ece8c78-cf00-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod
rygorem nieważności – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew.
3. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u
dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
5. Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego
postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim
kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty
określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy
dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej wielkości 150 MB.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres urzędu wskazany powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest
dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym
podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy. Zamawiający może udostępnić
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres
archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt 3.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może
być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający
może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 RODO Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2. Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
4. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G”. Roboty obejmują budowę chodnika o długości 895,0 m w drodze powiatowej nr 2823G
na odcinku od Osiedla Leśnego do skrzyżowania z drogą gminną nr 228021G,
w miejscowości Tymawa wraz z przebudową przepustu fi 800 pod drogą powiatową nr 2823G i przebudową istniejących zjazdów na posesje i pola.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane, obejmujące
budowę lub przebudowę chodnika o długości min. 500 metrów
bieżących;
b) co najmniej 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane obejmujące
budowę lub przebudowę przepustu albo budowę lub przebudowę
odcinka kanalizacji deszczowej o długości min. 50 metrów bieżących.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia powyższego warunku
w ramach realizacji jednego lub dwóch zadań, przy czym oba zakresy
doświadczenia musi spełniać jeden podmiot (Wykonawca lub podmiot na
zasoby którego powołuje się Wykonawca).
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
oraz informacjami o podstawie dysponowania tą osobą, a mianowicie
1 (jedną) osobę na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą:
 uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności drogowej
bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz która
w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót branży drogowej.
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje
zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r.
poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
w trybie art. 274 ust. 1 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5
dni – następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

UWAGA:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt
8.2 SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie
niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, októrym mowa w pkt 8.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2
ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy
dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości chodnika i odcinka objętego robotą, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (według wzoru: Załącznik Nr 4 do SWZ –Wykaz robót budowlanych wykonanych) wraz z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego – zawierający informacje na temat osoby, skierowanej przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za
świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (według wzoru: Załącznik Nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
3 .Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.5.2024”
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
(np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez
Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno
wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę.
Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie
skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest
z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany w punkcie 18.4 SWZ.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy.
2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba, że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiany osoby: kierownika budowy - polegającą na wyznaczeniu nowej osoby
pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tę nową osobę
odpowiednich postanowień SWZ;
2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:
a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym
koniecznością prowadzenia prac archeologicznych;
b) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
c) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 7), o czas
niezbędny na ich realizację;
d) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających
bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki
zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
e) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii,
stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
f) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do
prawidłowej realizacji robót budowlanych, których nie dało się przewidzieć na
etapie zawierania niniejszej umowy;
g) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy
trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych
do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
h) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy o czas na
jaki nastąpiło wstrzymanie danych robót. Uzasadnienie to winno być
potwierdzone przez Nadzór Inwestorski;
i) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, wynikającej
z zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu
o dokumentacje projektową, spowodowaną warunkami terenowymi,
geologicznymi, hydrogeologicznymi istniejącymi na placu budowy bądź
innymi wadami dokumentacji projektowej;
j) niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. przemarzanie gruntu więcej
niż 1 m p.p.t.
k) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz
z wpisem do dziennika budowy o czas, na jaki nastąpiło wstrzymanie danych
robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski;
l) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7);
3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych,
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one
niezbędne i zostały spełnione wszystkie warunki o których mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3 lit. a-c ustawy Pzp;
b) konieczności zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny
spowodowanej okolicznościami o których Zamawiający, działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp;
c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego;
4) decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego
zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej
Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać
własnymi siłami;
5) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SWZ; Ciąg dalszy rodzaju i zakresu zmian umowy znajduje się w Załączniku Nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.