eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Remont pomieszczeń (laboratoryjnych służby MPS) na parterze w budynku nr 72 i 73 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń (laboratoryjnych służby MPS) na parterze w budynku
nr 72 i 73 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: 11 WOG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341260412

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 147

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 11wog.szpub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń (laboratoryjnych służby MPS) na parterze w budynku
nr 72 i 73 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaaacffa-cefe-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070649/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń (laboratoryjnych służby MPS) na parterze b. 72 i 73

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/11wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/11wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie elektronicznych dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/11wog
UWAGA: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/elearning#

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie ochrony danych w odniesieniu do Rodo znajduje się w SWZ. Administratorem danych osobowych uczestników postępowania przetargowego jest 11 WOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/ZP/RB/INFR/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń (laboratoryjnych służby MPS) na parterze w budynku nr 72 i 73 w kompleksie wojskowym przy
ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.
Zakres robót:
 Roboty ogólnobudowlane:

• demontaż stołów (wysp),
• odbicie tynków,
• gruntowanie podłoży,
• wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych,
• wykucie otworów w ścianach,
• rozebranie posadzek z płytek,
• zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
• uzupełnienie ścian,
• wykonanie ścianek działowych,
• położenie tynków wewnętrznych zwykłych,
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• położenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,
• położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki,
• wykonanie posadzki cementowej,
• wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,
• gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,
• wykonanie izolacji z folii w płynie,
• wykończenie posadzek z płytek Gres,
• wykonanie sufitu podwieszanego,
• położenie gładzi gipsowych,
• malowanie farbą lateksową,
• malowanie farbą akrylową,
• licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
• wykonanie konstrukcji wsporczych central wentylacyjnych,
• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Zakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SWZ (STWIORB branży budowlanej) oraz załączniku 7 do SWZ (przedmiar budowlany).

 Roboty elektryczne:

• demontaż fragmentów instalacji elektrycznej podlegających wymianie (rozdzielnice, lampy, osprzęt),
• montaż rozdzielnic,
• ułożenie korytek, kabli, złączy kablowych, rur winidurowych, przewodów kabelkowych,
• montaż opraw oświetleniowych, gniazd, puszek,
• ułożenie przewodów instalacji odgromowej,
• wykonanie instalacji SSP, kontroli dostępu oraz domofonowej,
• badania i pomiary,
• wywóz i utylizacja odpadów.

Zakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SWZ (STWIORB branży elektrycznej) oraz załączniku 8 do SWZ (przedmiar elektryczny)


 Roboty instalacyjne:

• demontaż elementów instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji,
• montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji (wentylatorów wyciągowych, czerpni powietrza, kanałów wentylacyjnych, tłumików akustycznych),
• montaż instalacji wod-kan (rurociągi, biały montaż osprzęt),
• montaż instalacji c.o. (rurociągi, grzejniki, zawory),
• montaż instalacji gazów technicznych (rurociągi, zawory),
• wykonanie fragmentu kanalizacji sanitarnej i technicznej
(z separatorami),
• wykonanie prób częściowych i końcowych wykonanych instalacji,
• wywóz odpadów, utylizacja/uzysk.
Zakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SWZ (STWIORB branży sanitarnej) oraz załączniku 9 do SWZ (przedmiar sanitarny)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:
- złoży polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy; wartość ochrony OC nie może być mniejsza niż 500 000,00 tyś. zł brutto
(w przypadku podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy) – zgodnie z oświadczeniem w pkt 21 formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ .
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:
1.4.1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaże
co najmniej jedną osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w wykazie osób (załącznik nr 10 do SWZ).
1.4.2. posiada doświadczenie – Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, co najmniej jednego zadania o podobnym charakterze i wielkości, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ww. zakres zrealizowany został
w jednym zamówieniu dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w przypadku:
2.1. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2.2. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ;
2.3. polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy pzp:
a. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp - załącznik nr 3 do SWZ,
b. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 13 do SWZ
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
3. ZAMAWIAJĄCY WZYWA WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1. Wykaz osób - zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ;
3.2. Wykaz robót - zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ;
3.3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w oświadczeniu (załącznik nr 3 SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3.4. Dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi spełniania warunku w pkt 1.3 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia ustalonego
w Rozdziale XI pkt 1 SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 z dopiskiem WADIUM SPRAWA NR 03/ZP/RB/INFR/2024. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający.
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
• kwotę gwarancji/poręczenia,
• termin ważności gwarancji/poręczenia,
• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia nieodwołanie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Uwaga:
9. Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
10. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy stanowią zapisy § 16 projektu umowy - załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/11wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.