eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług sprzątania i czyszczenia w pomieszczeniach zajmowanych przez zamawiającego głównie w budynku położonym przy Alejach Jerozolimskich 181C w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług sprzątania i czyszczenia w pomieszczeniach zajmowanych przez zamawiającego głównie w budynku położonym przy Alejach Jerozolimskich 181C w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015249601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 181 C

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-222

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@urpl.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urpl.gov.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług sprzątania i czyszczenia w pomieszczeniach zajmowanych przez zamawiającego głównie w budynku położonym przy Alejach Jerozolimskich 181C w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a3926c6-cef3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068197/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług sprzątania i czyszczenia w pomieszczeniach zajmowanych przez zamawiającego głównie w budynku położonym przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://urpl.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://urpl.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. informacji, wymagań technicznych i środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl (dalej platforma).
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: a) komputer klasy PC lub MAC, wyposażony w pamięć RAM min. 2GB, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, tj. MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; b) zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (np. Internet Explorer 11.0) oraz zainstalowany program obsługujący pliki w formacie pdf, np. Acrobat Reader; c) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; d) włączona obsługa JavaScript. Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy. Dopuszczalne jest przesyłanie danych w formie plików o wielkości do 80 MB zapisanych w formatach: pdf, rtf, txt, xps, doc, xls, ppt, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy – przycisk ZADAJ PYTANIE lub zakładka „Korespondencja”. Po wypełnieniu wskazanych pól (dane wykonawcy, temat i treść pytania) oraz podaniu wymaganego kodu weryfikującego z obrazka wykonawca naciska klawisz POTWIERDŹ i uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania. Zamawiający za pośrednictwem platformy udzieli wyjaśnień oraz zamieści ewentualne zmiany treści SWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ zamawiający otrzyma do 23 lutego 2024 r. Treść pytań z wyjaśnieniami/odpowiedziami na nie oraz ewentualne zmiany treści SWZ zamawiający zamieści także na stronie https://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne w stosownej zakładce. Kontaktowanie się wykonawców jest dopuszczalne poza platformą tylko w niezbędnym zakresie z upoważnionym pracownikiem zamawiającego na e-mail zampubl@urpl.gov.pl. Kompletną dokumentację ofertową, w tym ofertę, oświadczenia i środki dowodowe wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Alternatywnie dopuszcza się dokumenty w formacie innym niż pdf, co wymaga oprócz dokumentu podpisanego przez wykonawcę załączenia oddzielnego pliku zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany lub podpis osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181C, zwanego dalej „Urzędem”, oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, REGON 017282436, NIP 5262535153, jako producent i właściciel platformy; 2) W Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych - kontakt: iod@urpl.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, w celu związanym z postępowaniem; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółka określona w pkt 1 oraz pracownicy Urzędu, prowadzący postępowanie jako komisja przetargowa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, w tym protokół postępowania, na podstawie art. 74 w związku z art. 18 PZP; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów PZP, związanym z Pani/Pana dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zastosowania przepisów PZP dotyczących weryfikacji podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także niemożność dokonania oceny ofert i w efekcie brak możliwości zawarcia umowy; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan prawo: - dostępu do Pani/Pana danych osobowych; - do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może powodować zmiany wyniku postępowania ani zmiany postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu określonego w przepisach art. 71-74 PZP, w tym załączników do tego protokołu; - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAG-AGZ.26.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie w okresie 12 miesięcy, tj. od 8 kwietnia 2024 r. do 7 kwietnia 2025 r. na rzecz zamawiającego (dalej także Urząd) usług sprzątania i czyszczenia pomieszczeń zajmowanych przez zamawiającego oraz czyszczenia wyposażenia znajdującego się w tych pomieszczeniach, które są zlokalizowane w Warszawie w budynkach położonych przy Al. Jerozolimskich 181C oraz przy ul. Przecławskiej 1. Zamówieniem objęte jest także wykonywanie w ww. okresie dodatkowych prac w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C, takich jak niszczenie przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji w profesjonalnej przemysłowej niszczarce, załadunek dokumentacji na środek transportu w celu jej przewiezienia do archiwum zakładowego Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie czynności w zakresie sprzątania i czyszczenia pomieszczeń oraz wyposażenia znajdującego się w tych pomieszczeniach wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, w całym okresie realizacji zamówienia (umowy), co ma na celu zapewnienie należytego wykonania usług objętych umową w sprawie zamówienia. Wykonawca skieruje do wykonywania usług w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C siedmiu pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, co w sumie oznacza nakład pracy 56 roboczogodzin na dobę, tj. średnio ok. 1200 godzin miesięcznie (7 pełnych etatów). W ramach ww. wymiaru czasu pracy usługi będą wykonywane także w pomieszczeniach budynku przy ul. Przecławskiej 1 raz w tygodniu i nie więcej niż 8 godzin w miesiącu przez pracownika wyznaczonego przez wykonawcę spośród ww. pracowników. Tak określone warunki stanowią główne elementy składające się na przedmiot zamówienia oraz wymagania jakościowe w zakresie usług objętych zamówieniem, przy uwzględnieniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty pracy w ww. wymiarze przeważają w wartości zamówienia, ustalonej przez zamawiającego, albowiem wynoszą one 67%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i terminy jego wykonania stanowią projektowane postanowienia umowy (PPU - załącznik nr 5 do SWZ). Usługi określone w załączniku nr 2 do PPU podlegają wykonaniu według bieżących uzgodnień dokonanych przez upoważnionego pracownika zamawiającego i wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-08 do 2025-04-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określony w pkt 8.6 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej w SWZ działalności lub czynności, co wyraża się poprzez prowadzenie zarejestrowanej działalności w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia. Stosownie do treści art. 112 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) zdolności technicznej i zawodowej, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: należyte wykonanie w okresie po 26 lutego 2021 r. co najmniej dwóch usług/umów trwających nieprzerwanie dłużej niż 6 miesięcy każda, w przedmiocie sprzątania i czyszczenia pomieszczeń o powierzchni całkowitej co najmniej 5000 m kw., każda umowa obejmująca ww. usługi podlegające wykonaniu wewnątrz budynku; b) sytuacji ekonomicznej, którą potwierdza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym również za szkody, które mogą powstać w okresie umowy w sprawie zamówienia; suma ww. ubezpieczenia musi stanowić równowartość kwoty większej niż 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy); c) zdolności technicznej i zawodowej, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w szczególności posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie usług sprzątania lub certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” lub zaświadczenia równoważnego do ww. certyfikatów, potwierdzającego, że wykonawca wdrożył i skutecznie realizuje w ramach prowadzonej działalności system zapewnienia jakości w zakresie usług porządkowych (sprzątania, utrzymania czystości), oparty na odpowiednich normach europejskich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ, dołączone do OFERTY jako aktualne na dzień składania. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o nieobjęciu zakazem udzielania wszelkich zamówień publicznych, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2a do SWZ, dołączone do OFERTY jako aktualne na dzień składania. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Dotyczy wyłącznie wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: aktualny dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ, dołączone do OFERTY jako aktualne na dzień składania. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.4.a,b,c. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z OFERTĄ albo na wezwanie zamawiającego: a) sporządzony według wzoru załącznika nr 4 do SWZ WYKAZ USŁUG wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. od 27 lutego 2021 r. do 27 lutego 2024 r. (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług określonych w pkt 5.4.a ; w WYKAZIE USŁUG należy podać: przedmiot umowy, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia każdej usługi, wielkość powierzchni całkowitej podlegającej sprzątaniu/czyszczeniu wewnątrz wykazanego budynku, wartość brutto w złotych danej usługi, a także podmioty (odbiorców), na rzecz których usługi zostały wykonane; należy załączyć dowody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń, określające czy wykazane usługi zostały wykonane należycie; b) poświadczoną podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za zgodność z oryginałem kopię dokumentu (np. ważnej/aktualnej polisy ubezpieczenia) potwierdzającego spełnienie warunku ustalonego w pkt 5.4.b; c) poświadczoną podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku ustalonego w pkt 5.4.c, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: • pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NRB 19 1010 1010 0094 1013 9120 0000 • gwarancje bankowe • gwarancje ubezpieczeniowe • poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4 PZP. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, tj. do 28 marca 2024 r. Dodatkowe informacje w pkt 3.9 SWZ. O wpłacie wadium przelewem decyduje uznanie wymaganej kwoty na ww. rachunku zamawiającego do upływu terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w ww. terminie związania ofertą. Zwrot wadium i przesłanki zatrzymania wadium regulują przepisy art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, zbiorcze oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2 i nr 2a do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, na warunkach określonych w § 11 PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://urpl.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.