eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Przebudowa i remonty publicznych dróg gminnych w miejscowości Bodzechów oraz remont publicznej drogi gminnej w miejscowości MirkowiceOgłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remonty publicznych dróg gminnych w miejscowości Bodzechów oraz remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Mirkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remonty publicznych dróg gminnych w miejscowości Bodzechów oraz remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Mirkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-664a8d22-ca45-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00058072/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa i remonty publicznych dróg gminnych w miejscowości Bodzechów oraz remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Mirkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-664a8d22-ca45-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-664a8d22-ca45-11ee-875e-a22221c84ba7 ; Szczegółowe informacje- Rozdział 11 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje - Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone są w Rozdziale 22 SWZ- Ochrona Danych
Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Przebudowa i remonty publicznych dróg gminnych w miejscowości Bodzechów
Zadanie 1. Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 310048T ul. Goździelińskiej w miejscowości Bodzechów w km 0+000 do km 0+380
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa publicznej drogi gminnej nr 310048T ul. Goździelińskiej w miejscowości Bodzechów w km 0+000 do km 0+380 polegająca na:
- frezowaniu istniejącej nawierzchni ( warstwa ścieralna- 3 cm),
- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ( warstwy ścieralnej-3 cm) o szerokości 4,50m – 5,20 m
- wykonaniu poszerzeń jezdni wraz z podbudową
- wykonaniu krawężnika najazdowego 15x22x100 cm ( w km 0+000 do km 0+369,00 strona prawa)
- wykonaniu poboczy o szerokości 0,65 m do 0,75 m – strona prawa i lewa
- budowie cieku przykrawężnikowego ( w km 0+170,40 do km 0+223,20 – strona prawa)
- likwidacji istniejącego cieku w km 0+241,30 do km 0+374,40 ( strona prawa)
- likwidacji istniejącego krawężnika w km 0+000 do km 0+241,30 (strona prawa)
Zadanie 2. Remont publicznej drogi gminnej nr 310039T ul. Szosik w miejscowości Bodzechów w km 0+000 do km 0+575
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+575 poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy wiążącej grubości 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm. Uzupełnienie istniejących poboczy obustronnie destruktem.
Zadanie 3. Remont publicznej drogi gminnej nr 310049T ul. Bagno w miejscowości Bodzechów w km 0+000 do km 0+258
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+258 poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wykonanie nowej warstwy wiążącej grubości 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm. Uzupełnienie istniejących poboczy obustronnie destruktem.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poziomego i pionowego oznakowania dróg, zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm. (dot. zadań 1,2,3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71355000-1 - Usługi pomiarowe

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w Rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Remont publicznej drogi gminnej nr 310067T w miejscowości Mirkowice w km 0+000 do km 0+ 760

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od 0+000 do km 0+ 760, polegający na oczyszczeniu podbudowy lub nawierzchni, skropieniu lepiszczem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (średnia grubość 5cm), wykonaniu nawierzchni asfaltowej gr. 5cm oraz poboczy obustronnie po 25cm z kruszywa.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poziomego i pionowego oznakowania drogi, zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu oraz wykonania i montażu tablicy informacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71355000-1 - Usługi pomiarowe

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w Rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 10 000 ,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100),
Część 2: 2000,00 PLN (słownie zł: dwa tysiące 00/100)
Szczegóły w Rozdziale 12 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zapisy §14 Zał. Nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-Zamówienia na stronach UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.