eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222007697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833449821

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wały Piastowskie 1/1508

1.11.4.) Miejscowość: Gdańsk

1.11.5.) Kod pocztowy: 80-855

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-975e85fd-cd86-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-975e85fd-cd86-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
2.1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2.2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
.
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie
trwania postępowania czy realizacji umowy na zamówienie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko;
-Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. jest Pani Natalia
Kosecka, kontakt: iodo@szpitalmiastko.pl , telefon: 59 857 09 51;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala
Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., Znak sprawy: 02/PN/2024;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy,
okres przechowywania obejmuje ten termin;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
-posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/PN/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.
2. Zamówienie realizowane będzie dla dwóch punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych i opisanych
szczegółowo w Załączniku nr 1a - Formularz asortymentowo - ilościowy.
-PL0037840000014148 - Ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko
-PL0037840105725659 - Lokal użytkowy Dretyń 74, 77-203 Dretyń
3. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
– Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy
przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 2500).
4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, stanowi jedną niepodzielną część do realizacji w ramach jednej
umowy o zamówienie publiczne. Podział zamówienia na części, prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych lub
nadmiernych kosztów wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi energii
elektrycznej oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej określonymi w zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
6. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ilości wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może
odbiegać od faktycznego zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy, jest ono szacunkowe i ma charakter
prognozy, dokonanej przez zamawiającego na podstawie danych zużycia energii elektrycznej w poprzednich okresach
rozliczeniowych.
7. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania
przetargowego nie może nastąpić przed terminem wygaśnięcia obowiązujących umów podpisanych z obecnym dostawcą
energii elektrycznej wskazanym w Załączniku nr 1a - Formularz asortymentowo - ilościowy. Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy oraz pełnomocnictwo,
jeśli takie jest wymagane. Obecny sprzedawca energii elektrycznej (w ramach zawartej umowy) został wskazany w
Załączniku nr 1a - Formularz asortymentowo – ilościowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium:
„Cena oferty brutto” – C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada:
-aktualną na okres realizacji zamówienia koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
lub
-(w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiada (w przypadku będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu złoży:
-Aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
lub
-Aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku
wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, lub
oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców.;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
6. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
a. Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu poboru energii,
b. Zmiana ilości dostaw (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie ilości) - w związku z faktycznym zużyciem energii
elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii
c. zwiększenia/zmniejszenia ceny jednostkowej - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany
innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wprowadzającym dodatkowe obowiązki związane z zakupem
praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, jeśli skutkować to będzie z mocy ustawy
obciążeniem Zamawiającego kosztami z tego tytułu,
d. zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen energii na rynku dopuszcza się negocjacje ceny energii,
e. zmiany ceny – w razie zmian stawek opłat za świadczenia usług dystrybucji, wynikających ze zmian Taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zmiana taryfy nastąpi w oparciu o
ceny jednostkowe wynikające ze zmienianej taryfy OSD,
f. zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy takich jak moc umowna czy grupa taryfowa - jeśli przyczyni się to do
poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
g. niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie zaistnienia niemożliwej do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Ponadto dokonanie każdej z
powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia niejasności pomiędzy zapisami wzoru umowy stosowanymi przez Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym załączniku,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
h. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - nie dotyczy zmian objętych punktem c, e.
i. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w
przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
k. W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony.
l. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
-zmiany stawki podatku od towarów i usług,
-zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie
przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
-zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
-zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-975e85fd-cd86-11ee-875e-a22221c84ba7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe wykluczenie wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.