eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › "Zakup i dostawa maszyny budowlanej typu równiarka" w ramach zadania pn. "Zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa maszyny budowlanej typu równiarka” w ramach zadania pn. „Zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 758 30 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa maszyny budowlanej typu równiarka” w ramach zadania pn. „Zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-049fdaf5-cb19-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042004/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup równiarki do równania dróg gruntowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milanowek.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej
(dalej: „Platforma”) pod adresem: https://milanowek.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za
pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://milanowek.eb2b.com.pl/, która spełnia
wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem internetowym https://milanowek.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się w SWZ.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
b) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
6. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający
zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy
użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej (o ile
dotyczy) itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670
ze zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades, rar, zip.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
Zamawiający rekomenduje użycie jednego rodzaju podpisu elektronicznego do wszystkich składanych dokumentów.
Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej RODO, informuję, że Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówień publicznych jest Urząd Miasta Milanówka,
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, tel. 22 758 30 61, e-mail: miasto@milanowek.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych
Panią Joanną Trusińską za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności
weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, czyli przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W
przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy
jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.
Dane osobowe są archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także
podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2024.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa w rozumieniu art. 7 pkt 4) PZP, polegająca na zakupie i dostawie na potrzeby Zamawiającego samojezdnej równiarki drogowej wraz z wyposażeniem, wymaganymi dokumentami, gwarancją oraz szkoleniem dot. jej obsługi.
a) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego, przeprowadzić rozruch równiarki oraz przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego – 2 operatorów w zakresie jej obsługi i konserwacji,
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ (zwaną dalej „OPZ” ) oraz specyfikacji oferowanej równiarki drogowej – załącznik nr 2 do formularza oferty (który stanowi załącznik nr 1 do SWZ) oraz projektowanych postanowieniach umowy (zwaną dalej „PPU”) – załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43221000-8 - Równiarki drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:
Kryterium nr 1 - „Cena”- (C) – oferowana cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – znaczenie 60 % (60 pkt.).
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = [C min / C bad] x 60 pkt.
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa ofertowa cena jednostkowa brutto spośród ofert badanych
C bad – cena jednostkowa brutto oferty badanej
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – „Rok produkcji”- (B) – Rok produkcji zaoferowanej równiarki drogowej – znaczenie 20 % (20 pkt). Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wartość punktowa ofert za ww. kryterium nr 2 „Rok produkcji” zostanie wyliczona według wzoru:
B = (Bn – 2000) pkt.
gdzie:
Bn – rok produkcji wskazany w ocenianej ofercie
B – liczba punktów w ocenianej ofercie
Maksymalna ilość uzyskanych w tym kryterium punktów wynosi 20.

Minimalny wymagany rok produkcji to 2000 rok, a maksymalny 2020 rok.
Jeżeli Wykonawca wskaże rok produkcji starszy niż 2000 rok albo nowszy niż 2020 rok, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże roku produkcji (lub wskaże nieczytelnie), Zamawiający przyzna zero punktów, chyba że Wykonawca wskaże go w specyfikacji równiarki drogowej, stanowiącej załącznik nr 2 do formularza oferty.

Kryterium nr 3 – „Okres gwarancji”- (A) – okres udzielonej gwarancji na równiarkę drogową liczony od podpisania protokołu odbioru – znaczenie 20 % (20 pkt). Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Wartość punktowa za kryterium nr 3 „Okres gwarancji” przyznana zostanie zależnie od zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji, w następujący sposób:
1) okres gwarancji 8 miesięcy lub dłuższy – 20 pkt
2) okres gwarancji 7 miesięcy – 15 pkt
3) okres gwarancji 6 miesięcy – 10 pkt
4) okres gwarancji 5 miesięcy – 5 pkt
5) okres gwarancji 4 miesiące – 0 pkt
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20.

W ofercie należy podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 4 miesiące od podpisania protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji mniejszy niż 4 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
W przypadku kiedy w ofercie podana zostanie wartość ułamkowa lub dziesiętna, Zamawiający podany okres gwarancji zaokrągli w górę do pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji (lub będzie nieczytelny), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres 4 miesięcy i przyzna zero punktów.

Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta (poza ofertami podlegającymi odrzuceniu) zostanie oceniona według wzoru:
S = C + B +A gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium nr 1
B – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium nr 2
A - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium nr 3
Oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Pozostałe zapisy w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 2 – „Rok produkcji”- (B) – Rok produkcji zaoferowanej równiarki drogowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 3 – „Okres gwarancji”- (A) – okres udzielonej gwarancji na równiarkę drogową liczony od podpisania protokołu odbioru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) i załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego (specyfikacja równiarki drogowej).
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (dotyczy – jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2 rozdz. VIII);
3) dokumenty, z których wynika prawo do działania w imieniu Wykonawcy;
⎯ Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
⎯ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
Pozostałe szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy – jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2 rozdz. VIII).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy zawarte są w Załączniku Nr 5 do SWZ - Projektowanych
postanowieniach umowy - PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy: https://milanowek.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.