eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga - Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga - Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 648 97 24

1.5.8.) Numer faksu: 016 648 97 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd_przeworsk@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga - Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62e21cf8-ccb0-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00087086/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga -Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62e21cf8-ccb0-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl , Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
biuro@pzd-przeworsk.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział 11

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.3311.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 22033014,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ETAP 1 – realizacja 2024r.
BRANŻA DROGOWA
Roboty przygotowawcze
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
Usunięcie drzew lub krzaków
Zdjęcie warstwy humusu
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
Roboty ziemne
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypów
Podbudowy
Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwa podbudowy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- podbudowa zasadnicza
Podbudowa z MCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna)
Nawierzchnie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna
Recykling
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Roboty wykończeniowe
Umocnienie skarp, rowów i ścieków
Przepusty
Ścinanie i uzupełnienie pobocze
Nowe nasadzenia
Oznakowanie
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Elementy ulic
Krawężniki betonowe
Obrzeża betonowe

BRANŻA MOSTOWA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka elementów betonowych i bitumicznych
FUNDAMENTY
Pale w technologii CFA
Próbne obciążenie pali fundamentowych
Ławy fundamentowe
Wykonanie wykopów
KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
Przyczółki żelbetowe
Skrzydełka przyczółka
Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków
Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydeł
USTROJE NOŚNE
Ustrój nośny żelbetowy płytowy "na mokro"
Ustrój prefabrykowany z betonowych belek sprężonych - typu "odwrócone T"
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
ODWODNIENIE
Sączki do odwodnienia izolacji
Dreny dla odwodnienia izolacji

HYDROIZOLACJA
Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"
Izolacje arkuszowe
WYPOSAŻENIE POMOSTU
Krawężniki kamienne
Kapy chodnikowe
Rampy zejściowe z kostki brukowej
BARIERY OCHRONNE
Ścieki przykrawężnikowe
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Zasypka przyczółka
Stożki przyczółków
Płyty przejściowe
Odwodnienie zasypki przyczółka
Schody na skarpie dla obsługi
Umocnienie skarp stożków przyczółkowych
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
Punkty pomiarowe
Roboty regulacyjne
Umocnienie konstrukcjami kamiennymi
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm
Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca gr. 5 cm
Nawierzchnia chodnika chemoutwardzalna
Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
- impregnacja o grub. warstwy d<0,05mm

BRANŻA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykop wraz z podsypką i zasypka, rury do kanalizacji zewnętrznej PP kielichowych ze ściankami strukturalnymi klasy SN 8 DN 200 mm
Wpust ściekowy uliczny żeliwny z zawiasami i ryglem kl. D400 wg PN-EN124 zamontowany na studzienkach ściekowych osadnikowych dn 500 mm, Hp=1,60 m
WODOCIĄG i KANALIZACJA SANITARNA
Wykonanie wykopu wraz z montażem rury osłonowej dwudzielnej DN 200 na wodociąg w110 wraz z szczelnym przejściem
Wykonanie wykopu wraz z montażem rury osłonowej dwudzielnej DN 150 na wodociąg w90 wraz z szczelnym przejściem
Wykonanie wykopu wraz z montażem rury osłonowej dwudzielnej DN 200 na kanalizację w110 wraz z szczelnym przejściem
Taśma ostrzegająca o szer. 0,3 m
Odbiory wraz z dokumentację odbiorową, inwentaryzacja geodezyjna,
GAZ
Przebudowa przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej, gazociąg stalowy DN 65, na gazociąg długości 80 mb DN 90 PE100 SDR17,6/17 o długości 18mb
Przebudowa przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej stalowej , gazociąg stalowy DN 150, rura osłonowa z wydmuchami, przebudowa o długości 80 mb

BRANŻA TELETECHNICZNA

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A.
Zabezpieczanie rurociągu kablowego / kabli telekomunikacyjnych ułożonych w ziemi

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW własności Województwa Podkarpackiego
Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego SSPW

Dodatki
Nadzory i odbiory operatorów telekomunikacyjnych
Obsługa geodezyjna

ETAP 2 – realizacja 2025r.
BRANŻA DROGOWA

Roboty przygotowawcze
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
Usunięcie drzew lub krzaków
Zdjęcie warstwy humusu
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
Roboty ziemne
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypów
Podbudowy
Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwa podbudowy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- podbudowa zasadnicza
Podbudowa z MCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna)
Nawierzchnie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna
Recykling
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia z kostki granitowej
Roboty wykończeniowe
Umocnienie skarp, rowów i ścieków
Przepusty
Ścinanie i uzupełnienie pobocze
Nowe nasadzenia
Remont / renowacja istniejących obiektów
Oznakowanie
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Elementy ulic
Krawężniki betonowe
Krawężniki kamienne
Obrzeża betonowe
Palisady i ściany oporowe
Mury oporowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i oświetlenia – PGE
Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg
Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg.
Oświetlenie dróg
Budowa oświetlenia drogowego
Oświetlenie dróg

BRANŻA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykopy wraz z podsypką i zasypka, rury do kanalizacji zewnętrznej PP kielichowych ze ściankami strukturalnymi
Studzienki rewizyjne
Osadniki
Wylot do odbiornika
Wlot do kanalizacji sanitarnej
Wpusty ściekowe uliczne żeliwne
GAZ
Sieć z rur PE
Rura osłonowa
Odbiory wraz z dokumentację odbiorową, inwentaryzacja geodezyjna


BRANŻA TELETECHNICZNA

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A.
Budowa i demontaż podbudowy słupowej
Zabezpieczanie rurociągu kablowego / kabli telekomunikacyjnych ułożonych w ziemi
Zabezpieczenie, budowa i demontaż kanalizacji kablowej
Budowa i demontaż kabli telekomunikacyjnych napowietrznych z żyłami miedzianymi
Budowa i demontaż kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi w kanalizacji kablowej
Przebudowa kabla światłowodowego
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW własności Województwa Podkarpackiego
Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego SSPW
Przebudowa kabla światłowodowego
Dodatki
Nadzory i odbiory operatorów telekomunikacyjnych
Obsługa geodezyjna

Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682, z późn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1469, z późn. zm.). Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga 60%
- Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem – Waga 40%
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, uzyskaną w wyniku zsumowania wszystkich kryteriów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;
6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust.1 i art.109 ust.1pkt.4 upzp;
6.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

7. OPIS WARUNKÓW:
7.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 13 000 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia obejmujące budowę, przebudowę drogi wraz z przebudową lub budową mostu.
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie przynajmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne do kierowania robotami w specjalności mostowej.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego w SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 13 000 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia obejmujące budowę, przebudowę drogi wraz z przebudową lub budową mostu, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. przynajmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z póżn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 334) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 551)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

26.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
26.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
26.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
26.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zgodnie z art. 439 i art. 454 - 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa projekt umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.