eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa aparatu do analizy termograwimetrycznej (TGA) dla Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatu do analizy termograwimetrycznej (TGA)
dla Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387049383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydygiera 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-793

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania w dziedzinie nauk przyrodniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatu do analizy termograwimetrycznej (TGA)
dla Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f8133fb-ccaf-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach konkursu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja A2.4.1.Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza -przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz („Konkurs”)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ichp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ichp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
15.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
15.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
15.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
15.4. Włączona obsługa JavaScript;
15.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
16. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
16.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
16.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
16.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
16.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.250.4.2024.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatu do analizy termograwimetrycznej (TGA)
dla Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolność wykorzystania dotychczasowej bazy danych (zaadoptowania metod, wyników pomiarowych i ewaluacji) oraz możliwość sterowania posiadanym analizatorem DSC

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą także przedmiotowych środków dowodowych tj.:
Opis oferowanego aparatu w postaci np. karty katalogowej, informacji ze strony internetowej producenta, karty produktu , karty technicznej itp. potwierdzający spełnianie wymagań postawionych w opisie przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis oferowanego aparatu w postaci np. karty katalogowej, informacji ze strony internetowej producenta, karty produktu , karty technicznej itp. potwierdzający spełnianie wymagań postawionych w opisie przedmiotu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia opóźnień w dostawie komponentów lub przerwania łańcuchów dostaw w wyniku okoliczności niewynikających z winy Zamawiającego ani Wykonawcy; zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez wyżej wskazane okoliczności; Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie okoliczności na które się powołuje.
2) zmiany oferowanego przedmiotu zamówienia ze względu na zakończenie produkcji, wycofanie z obrotu lub brak dostępności na rynku, której nie można było przewidzieć - w takim przypadku Wykonawca może przedstawić inny produkt (zamiennik) po warunkiem, że nowy produkt będzie miał takie same lub lepsze parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne w porównaniu z określonymi w SWZ, a cena nie będzie wyższa od podanej w formularzu ofertowym;
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług - wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od ceny netto określonej w ofercie, powiększone o stawkę VAT w aktualnej wysokości.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności dokładny opis propozycji zmian i wskazanie przyczyn oraz uzasadnienie konieczności lub celowości ich dokonania, przy czym w przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 1. pkt 2) – wykazanie opóźnień w dostawie komponentów lub przerwania łańcuchów dostaw bez winy strony inicjującej zmianę musi nastąpić w oparciu o dokumenty lub inne dowody niepochodzące wyłącznie od strony inicjującej zmianę, w szczególności może nastąpić poprzez przedstawienie oświadczenia lub informacji pochodzącej od producenta lub importera;
2) ust. 1 pkt 3) – wymagane jest oświadczenie producenta o zakończeniu produkcji lub wycofaniu z obrotu, a także dokumentów potwierdzających spełnianie przez produkt zamienny wymaganych parametrów jakościowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ichp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.