eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Przeprojektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj" - II POSTĘPOWNAIEOgłoszenie z dnia 2024-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przeprojektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” - II POSTĘPOWNAIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590708822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Majowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447246420

1.5.8.) Numer faksu: 447246420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7732120641

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Majowa 15

1.11.4.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.11.5.) Kod pocztowy: 97-200

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.11.9.) Numer telefonu: 724-64-20

1.11.10.) Numer faksu: 724-64-20

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://ttbs.com.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprojektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” - II POSTĘPOWNAIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0644983-cbde-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0644983-cbde-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających
komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TTBS Sp. z o.o.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w TTBS Sp. z o.o jest wyznaczony pracownik,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3905398,79 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej zaktualizowanej dokumentacji projektowej zamiennej budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Plac Kościuszki 14/15 na bazie istniejącej dokumentacji projektowej bazowej wykonanej przez Biuro Realizacji Inwestycyjnej „Fronton” Sp. z o.o. wraz z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (w razie konieczności) zgodnie z poniższymi założeniami do przeprojektowania. Zamawiający dopuszcza tylko możliwość uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – nie może to być nowa decyzja o pozwoleniu na budowę.
2) Inwestor w poprzednich latach na przedmiotowej kamienicy wykonał część prac ujętych
w posiadanej dokumentacji projektowej bazowej tj:
a) wykonanie ściany żelbetowej w osiach 6/C-E wraz z montażem kanałów wentylacyjnych w niej,
b) montaż podciągów stalowych w osiach 5/A-C i 4-6/C wraz z ze wzmocnieniem pilastrów,
c) zasypanie piwnicy wraz z wylewką betonową w pomieszczeniu 1.04 (zaplecze lokalu usługowego),
d) montaż stropu Teriva nad pomieszczeniem 1.04 (zaplecze lokalu usługowego),
e) montaż ściągów w wieńcach stropów,
f) rozbiórki i zamurowania ścian,

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego formularza oferty i oświadczeń oraz
innych dokumentów opisanych w
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł. (siedemset tysięcy złotych).

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż wykonał min. 2 roboty w ciągu ostatnich pięciu lat polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100);

Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: min 1 osobą która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wskazana osoba musi wykazać, że kierowała co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100);
3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: min. 1 osoba która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z sieciami, instalacjami i urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
4) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
5) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Główny Projektant – koordynator prac projektowych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wskazana osoba musi wykazać, że w ciągu pięciu ostatnich lat wykonała prace projektowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o kosztorysowej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100);
6) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Projektant architektury) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do projektowania wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
7) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Projektant instalacji sanitarnych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania prac związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
8) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Projektant instalacji elektrycznych i teletechnicznych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania prac związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej (jeżeli dotyczy) lub ekonomicznej (jeżeli dotyczy) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zgodnie
z rozdz. 12 ust. 22 pkt 6 SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 12, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż polski złoty
(PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku
Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W
przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, zamawiający,
jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu
ogłoszenia w BZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie
niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w rozdziale 21 wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - (zał. 5 SWZ).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zał. 6 SWZ).
3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - o których mowa w rozdziale 21 ust. 5 - pełnomocnik zamawiającego wymaga złożenia od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (na kwotę nie niższą niż 700 000,00 zł. – siedemset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Informacja banku przedłożona przez wykonawcę np. jako wydruk wyciągu bankowego albo też stosowne zaświadczenie podpisane przez pracownika banku potraktowana będzie przez zamawiającego jako prawidłowy dokument.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych (informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej) wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) – (zał. 2 SWZ),
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - (zał. 3 SWZ),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – jeżeli dotyczy (zał. 4 SWZ)
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
8) dowód wniesienia wadium - przy czym wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby niniejszego postępowania powinno być wniesione zgodnie z art. 97 ust. 10 pzp w oryginale i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przez wystawcę dokumentu (gwaranta). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.

15. Jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podmiotowe środki dowodowe, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, a charakter tych środków powoduje, że ich treść nie ulegnie zmianie i zawsze będzie aktualna, zamawiający przyjmie te podmiotowe środki dowodowe. W takim przypadku wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia na podstawie art. 126 ust. 1 lub 3, względnie art. 274 ust. 1 lub 3 ustawy Pzp, lub wezwanie do potwierdzenia, że są nadal aktualne będzie w ocenie zamawiającego bezzasadne. Podkreślenia wymaga, że wezwanie wykonawcy do potwierdzenia, że podmiotowe środki dowodowe złożone wraz z oferta są nadal aktualne nie jest instytucją unormowaną w przepisach ustawy Pzp i wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający mając na względzie przepisy Pzp oraz sprawność postępowania (jego ekonomikę) i dysponując podmiotowymi środkami dowodowymi złożonymi wraz z ofertą nie będzie wzywał wykonawcę do złożenia tych podmiotowych środków dowodowych. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 lutego 2023 r. - o sygn. KIO 225/23.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 29 swz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane przez wykonawcę i
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) składane na podst. art. 125 ust. 1 lub 4 pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia.
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy a także przedłużające się stany epidemiczne, działania militarne,
2) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,
4) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
5) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
6) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH ZMIAN ZAWIERA ROZDZIAŁ 7 WZORU
UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty opisany na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie w tym zakresie zawarte w rozdziale 23 SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę na podst.. art. 7 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 8-13 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Na podstawie stosownego pełnomocnictwa – Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki upoważniona jest do dokonywania wszelkich czynności wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które należą do Zamawiającego, za wyjątkiem zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Pełnomocnictwo upoważnia do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem w ramach środków ochrony prawnej – w szczególności do składania pism, środków dowodowych, wypowiadania się w imieniu Zleceniodawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.