eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa trzech samochodów osobowych 9-cio miejscowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa trzech samochodów osobowych 9-cio miejscowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa trzech samochodów osobowych 9-cio miejscowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c523c2-cca8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029662/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Dostawa samochodów 9-o miejscowego do przewozu osób dializowanych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośredniohttps://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: PEŁNA TREŚĆ W SWZ
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się
z Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej po stronie Wykonawców, zaleca się bezpośredni kontakt z:
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numerem telefonu: 22/ 1010202 oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej „Administratorem” lub „Szpitalem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641 4444. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@bieganski.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „Pzp”, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.2020, poz. 2415),
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Pzp i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zgodnie z art. 75 Pzp w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie
z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z/10/PN/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowych trzech samochodów osobowych 9-cio miejscowych, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Szczegółowy opis i parametry techniczne pojazdów zawarte zostały w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oferowane w ramach niniejszego postepowania pojazdy stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:
1) być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku, niedemonstracyjne, nie będące przedmiotem ekspozycji, wolne od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym
z dokumentacją, posiadające świadectwa dopuszczające WE na pojazdy, bez znamion użytkowania, pełnowartościowe,
2) kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych inwestycji Zamawiającego,
3) być objęte gwarancją na warunkach określonych w umowie,
4) być zgodne z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 3 do SWZ,
5) być dopuszczone do ruchu przez odpowiedni organ administracyjny,
6) spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w tym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
 cena oferty – 60 %
 parametry techniczne i funkcjonalne – 40 %

Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionemu kryterium, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o podane niżej zasady przyznawania punktów.

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:

1) Cena oferty (Cn) 60%:
C of.n.
Cn = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Cof.b.

gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wok – waga ocenianego kryterium w procentach to 60%

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie
60 punktów.

2) Parametry techniczne i funkcjonalne 40% (Wok)

Sp of.b.
Ptif = ----------------------- x Wok x 100 pkt
40 pkt
gdzie:
Ptif – liczba punktów za kryterium parametry techniczne i funkcjonalne
Spof.b. – suma punktów badanej oferty wynikająca z Załącznika nr 3 do SWZ
Wok - waga ocenianego kryterium w procentach, w przypadku parametrów technicznych
i funkcjonalnych to 40%

Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 pkt za przedmiotowe kryterium.

Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w Załączniku Nr 3 do SWZ, wypełnionym przez Wykonawcę na podstawie wskazanych parametrów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże parametrów jak powyżej. Zamawiający uzna,
iż Wykonawca deklaruje przedmiot zamówienia o minimalnych/maksymalnych parametrach określonych przez Zamawiającego lub przez wskazanie „NIE” w odpowiednim miejscu,
w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt.

3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, parametrów technicznych i funkcjonalnych, według wzoru:

Pn = Cn + Ptif

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 248 Pzp).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne i funkcjonalne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiajacy nie postawił warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 2.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
6. Pełnomocnictwo winno:
a) zawierać jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
c) być podpisane przez każdego z Wykonawców zgodnie ze sposobem reprezentacji.
7. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców.
8. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika Wykonawców ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt b) SWZ, składa każdym z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SWZ
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany Umowy
3. Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, w następującym zakresie:
1) obniżenia cen pojazdów określonych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy w przypadku obniżenia cen przez producenta lub samego Wykonawcę, w szczególności gdy nastąpi obniżenie cen wynikających z cennika Wykonawcy lub Wykonawca zaproponuje upusty, rabaty. Zmiana (obniżenie) ceny danego pojazdu w takim przypadku może nastąpić o kwotę obniżki dokonanej przez Wykonawcę lub producenta bądź kwotę zaproponowanego upustu, rabatu. Zmian cen, o której mowa powyżej skutkować będzie odpowiednią zmianą całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust.1.
2) zmiany wskazanego w umowie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy nie jest możliwa z zachowaniem terminu wskazanego w § 3 ust.1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ...................... lub faksem) niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania terminu, wskazać szczegółowo okoliczności, z których wynika niemożność wykonania przedmiotu umowy lub jego części w terminie, oraz na żądanie Zamawiającego przedstawić dowody potwierdzające wskazane okoliczności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 3 ust.1, Zamawiający może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę terminu z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust.1;
3) zmiany wskazanego w umowie terminu przeszkolenia personelu Zamawiającego
z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego przyczyn organizacyjnych związanych z pracą personelu wyznaczonego przez Zamawiającego do odbycia szkolenia, w związku z koniecznością wykonywania przez ten personel statutowych zadań Zamawiającego;
4) zmiany sposobu wykonania umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast pojazdu wskazanego w ofercie innego pojazdu spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, umowie i załącznikach do umowy, o parametrach i właściwościach użytkowych takich samych lub lepszych od tych jakie posiadał pojazd zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wycofanie lub wstrzymanie produkcji pojazdu pierwotnie zaoferowanego w ofercie, przy czym zmiana taka nie może spowodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (całkowitej wartości umowy), o którym mowa w § 6 ust.1. Propozycję zmiany Wykonawca skieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę stosownej dokumentacji. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę propozycji zamiennika;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego – https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa poniżej, składa się w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497) i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SWZ; (Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
c) Formularz cenowy - stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
d) Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;
e) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy i uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać również notariusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.).
f) przedmiotowe środki dowodowe – Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.