eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwaniska › "Remont dróg na terenie Gminy Iwaniska"Ogłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont dróg na terenie Gminy Iwaniska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwaniska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Iwaniska

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-570

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@iwaniska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwaniska.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72be7c9a-c892-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg na terenie Gminy Iwaniska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72be7c9a-c892-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015395/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont dróg gminnych: Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów, Planta przez wieś, Iwaniska ul. Szeroka, Iwaniska ul. Młyńska, Zielonka-Stobiec- Porąbki Dolne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145910

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4330490,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: Remont dróg w miejscowościach: Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów, Planta oraz ulicy Młyńskiej w Iwaniskach
1) Zadanie 1: remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb. od km 0+000 do km 0+830
Zakres robót:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza,
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,
 oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
 plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2) Zadanie 2: remont drogi gminnej o nr 327034 T Planta przez wieś o dł. 1 610 mb. od km 0+000 do km 1+610
Zakres robót:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza,
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,
 oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
 plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej, z kruszywa oraz poprzez przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki wraz z krawężnikami,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3) Zadanie 3: remont drogi gminnej o nr 327050 T Iwaniska ul. Młyńska o dł. 760 mb. od km 0+000 do km 0+760
Zakres robót:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące krawężniki oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej),
 wykonanie robót ziemnych związanych z odcinkowym ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza / krawężnikiem, z odmuleniem istniejących rowów,
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,
 odcinkowe ograniczenie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym układanym na ławie betonowej z oporem,
 odcinkowe przykrawędziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy),
 odcinkowe oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
 odcinkowe wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
 plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza / krawężnikiem a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 remont istniejących przepustów pod zjazdami,
 odcinkowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni po frezowaniu wraz z jej skropieniem lepiszczem bitumicznym, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu;
 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego (studnie kanalizacyjne, zawory wodociągowe);
 zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej, z kruszywa oraz poprzez przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki wraz z krawężnikami
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.5.5.) Wartość części: 2773224,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2: Remont dróg w miejscowościach: Zielonka - Stobiec - Porąbki Dolne oraz ulicy Szerokiej w Iwaniskach

1) Zadanie 1: remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115
Zakres robót:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
 wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące krawężniki, obrzeża oraz nawierzchnia z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego na istniejących chodnikach i zjazdach);
 wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów w ciągu chodnika, z wykonaniem opaski ziemnej za obrzeżem;
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdów w ciągu chodnika;
 ograniczenie nawierzchni chodnika od strony istniejącej nawierzchni bitumicznej krawężnikiem betonowym układanym na ławie betonowej z oporem, natomiast od strony pasa zieleni / istniejących ogrodzeń / ścian budynków / schodów obrzeżem betonowym układanym na ławie betonowej z oporem;
 wykonanie kompleksowej nawierzchni chodnika, zjazdów w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem;
 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni po frezowaniu wraz z jej skropieniem lepiszczem bitumicznym, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu;
 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego (studnie kanalizacyjne i telekomunikacyjne, zawory wodociągowe);
 plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawężnikiem / obrzeżem a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą;
 odcinkowe umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi Typ "MEBA" 60/40/8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z wypełnieniem otworów humusem z obsianiem trawą;
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


2) Zadanie 2: remont drogi gminnej o nr 327039 T Zielonka - Stobiec - Porąbki Dolne o dł. 420 mb. od km 0+000 do km 0+420
Zakres robót:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza, z odmuleniem istniejących rowów,
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,
 odcinkowe przykrawędziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy),
 oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
 plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 remont istniejących przepustów pod zjazdami,
 zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.5.5.) Wartość części: 1557266,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1772768,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2511978,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1772768,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292468188

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1772768,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1091272,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1269571,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1091272,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STAR BUDOWA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367520212

7.3.4) Miejscowość: Tychów Stary

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1091272,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.