eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這t闚 › Dostawa aparatury medycznej i wyposa瞠nia na potrzeby SOR Szpitala Powiatowego im. Alfreda Soko這wskiego w Z這towie

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa aparatury medycznej i wyposa瞠nia na potrzeby SOR Szpitala Powiatowego im. Alfreda Soko這wskiego w Z這towie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Soko這wskiego w Z這towie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這t闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury medycznej i wyposa瞠nia na potrzeby SOR Szpitala Powiatowego im. Alfreda Soko這wskiego w Z這towie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d0321fd4-cc06-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00204584

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie jest prowadzone w
j瞛yku polskim w formie elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow . Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, w tym wszelkie o鈍iadczenia,
wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy i formularza „Wy郵ij
wiadomo嗆”: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow na stronie danego post瘼owania. Za dat przekazania (wp造wu)
o鈍iadcze wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuj si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem Platformy poprzez klikni璚ie
przycisku „wy郵ij” wiadomo軼i”, po kt鏎ym pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo軼i zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego. Wykonawca
mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji za po鈔ednictwem udost瘼nionego kana逝. Wyja郾ienia tre軼i
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany b璠 dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy p.z.p. Tre嗆 pyta (bez ujawniania 廝鏚豉
zapytania) wraz z wyja郾ieniami, b康 informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na Platformie
w sekcji „Komunikaty”

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Soko這wskiego w Z這towie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Z這t闚;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych Mariusz Troczy雟ki, kontakt: tel. 67 263 22 33 wew. 565, e-mail: m.troczynski@szpital.zlotow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy P. Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia,
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P. Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Klauzula RODO stanowi帷a realizacj obowi您ku informacyjnego umowy nr DOI/FM/SMPL/57/MDSOR/2023/494/294 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja, doposa瞠nie SOR oraz doposa瞠nie Pracowni TK i RTG” Zamawiaj帷y na mocy upowa積ienia Ministra Zdrowia na mocy umowy o dofinansowanie, wykonuje w imieniu Ministra obowi您ek informacyjny, o kt鏎ym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec os鏏, kt鏎ych dane Zamawiaj帷y przeka瞠 Ministrowi lub kt鏎ych dane b璠 zamieszczone w umowie b康 za陰cznikach do umowy (w tym w innych dokumentach zwi您anych z jej realizacj), dla kt鏎ych Minister staje si administratorem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 5

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 1 - Zestaw o鄉iu kardiomonitor闚 ze stacj monitoruj帷. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 2 i 4 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33100000-1 - Urz康zenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123210-3 - Urz康zenia do monitorowania czynno軼i serca

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymaln liczb punkt闚, tj. 60 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najni窺z cen brutto, natomiast pozosta貫 oferty otrzymaj punkty wynikaj帷e z przelicze arytmetycznych, zgodnie z poni窺zym wzorem:
C = (Cmin/Cob ) x 100 x 0,60
Gdzie:
C - cena brutto oferty,
Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert,
Cob - cena oferty badanej.
a) podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
Kryterium nr 2 - Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 10 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jako軼i” oferta mo瞠 uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 10 punkt闚 (1% = 1pkt). Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawc w pe軟ych miesi帷ach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protoko逝 odbioru.
Zadeklarowany okres gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”
12 miesi璚y 0
24 miesi璚y 5
36 miesi璚y 10
Minimalny okres gwarancji jako軼i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 12 miesi璚y.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) – waga kryterium 10 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji” maksymaln liczb punkt闚, tj. 10 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najkr鏒szy termin realizacji przedmiotu zam闚ienia tj.:
Lp. Termin realizacji przedmiotu zam闚ienia (ilo嗆 dni kalendarzowych) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Termin realizacji”
1 Do 10 dni 10 pkt
2 Do 20 dni 5 pkt
3 Do 30 dni 0 pkt
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 wynie嗆 30 dni kalendarzowych.
Kryterium nr 4 – Kryterium jako軼iowe - parametry techniczne (P) – waga kryterium 20 %; Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 4 – „Parametry techniczne” mo積a uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, kt鏎y odpowie „Tak” na jeden oceniany parametr dotycz帷y w豉軼iwo軼i modu逝 EKG/ST/ARYTM/RESP kardiomonitora oraz na trzy oceniane parametry dotycz帷e kardiomonitora kompaktowego odpowie jak poni瞠j i tym samym uzyska najwy窺z ilo嗆 punkt闚 tj.:
L.p. Parametry oceniane Ilo嗆 punkt闚 do uzyskania w kryterium „Parametry techniczne” (maks. 20 punkt闚)
1. Ci庵造 zapis w pami璚i kardiomonitora jednocze郾ie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadze EKG z kabla 3 篡這wego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metod reograficzn i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczo軼i nie gorsz ni min. 4 s. Jednoczesny zapis z okresu min. 96 h z rozdzielczo軼i nie gorsz ni min. 4 s.: 6 fal – 0 pkt., Jednocze郾ie > 6 fal – 5 pkt.
2. modu EKG/ST/Arytm/Resp - Licznik bezdechu: TAK – 5 pkt., NIE - 0 pkt.
3. modu EKG/ST/Arytm/Resp - obserwacja min. 4 odprowadze EKG jednocze郾ie z kabla 3 篡這wego Jednocze郾ie obserwacja odprowadze z kabla 3 篡這wego: - 4 fal – 0 pkt., - > 5 fal – 5 pkt.
4. Mo磧iwo嗆 rozbudowy kardiomonitora o saturacj dualn, ci郾ienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gaz闚 anestetycznych, u酥ienia, monitorowanie zwiotczenia mi窷ni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 3 fal jednocze郾ie Wydruk z drukarki termicznej:
- min. 3 fal jednocze郾ie – 0 pkt., - jednocze郾ie > 5 fal – 5 pkt.
Suma punkt闚 uzyskana w cz窷ci nr 1 przez ofert Wykonawcy „S” obliczana wg wzoru: S = C + G + T + P

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jako軼i (G)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne (P)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 – Defibrylatory. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 2 i 4 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33100000-1 - Urz康zenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33182100-0 - Defibrylatory

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymaln liczb punkt闚, tj. 60 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najni窺z cen brutto, natomiast pozosta貫 oferty otrzymaj punkty wynikaj帷e z przelicze arytmetycznych, zgodnie z poni窺zym wzorem:
C = (Cmin/Cob ) x 100 x 0,60
Gdzie:
C - cena brutto oferty,
Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert,
Cob - cena oferty badanej.
a) podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
Kryterium nr 2 - Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jako軼i” oferta mo瞠 uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najd逝窺zy okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia. Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawc w pe軟ych miesi帷ach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego.

Zadeklarowany okres gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy (ilo嗆 miesi璚y) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”
12 miesi璚y 0
24 miesi璚y 10
36 miesi璚y 20
Minimalny okres gwarancji jako軼i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 12 miesi璚y.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Gwarancja jako軼i" b璠zie okres gwarancji podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. Okre郵enie przez Wykonawc okresu gwarancji w wi璚ej ni jednym przedziale lub brak wskazania go w og鏊e spowoduje przyj璚ie przez Zamawiaj帷ego domniemania, i Wykonawca zaoferowa minimalny, tj. 12-miesi璚zny okres gwarancji. Okre郵enie gwarancji na poziomie wy窺zym ni 36 miesi璚y spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny ofert warto軼i 36 miesi璚y, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawc.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji” maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najkr鏒szy termin realizacji przedmiotu zam闚ienia tj.:

Lp. Zadeklarowany termin realizacji przedmiotu zam闚ienia (ilo嗆 dni kalendarzowych) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Termin realizacji”
1 Do 10 dni 20 pkt
2 Do 20 dni 10 pkt
3 Do 30 dni 0 pkt
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 wynie嗆 30 dni kalendarzowych.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Termin realizacji" b璠zie termin realizacji przedmiotu zam闚ienia podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu realizacji albo wskazania innego terminu ni w tabeli powy瞠j Zamawiaj帷y przyjmie, 瞠 zaoferowany zosta najd逝窺zy termin, czyli 30 dni kalendarzowych i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punkt闚 za to kryterium. Okre郵enie terminu realizacji na poziomie ni窺zym ni 10 dni spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny oferty warto軼i 10 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji deklarowany przez Wykonawc.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jako軼i (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 3 – Urz康zenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 2 i 4 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33100000-1 - Urz康zenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33172200-8 - Urz康zenia do resuscytacji

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymaln liczb punkt闚, tj. 60 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najni窺z cen brutto, natomiast pozosta貫 oferty otrzymaj punkty wynikaj帷e z przelicze arytmetycznych, zgodnie z poni窺zym wzorem:
C = (Cmin/Cob ) x 100 x 0,60
Gdzie:
C - cena brutto oferty,
Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert,
Cob - cena oferty badanej.
a) podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
Kryterium nr 2 - Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jako軼i” oferta mo瞠 uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najd逝窺zy okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia. Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawc w pe軟ych miesi帷ach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego.

Zadeklarowany okres gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy (ilo嗆 miesi璚y) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”
12 miesi璚y 0
24 miesi璚y 10
36 miesi璚y 20
Minimalny okres gwarancji jako軼i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 12 miesi璚y.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Gwarancja jako軼i" b璠zie okres gwarancji podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. Okre郵enie przez Wykonawc okresu gwarancji w wi璚ej ni jednym przedziale lub brak wskazania go w og鏊e spowoduje przyj璚ie przez Zamawiaj帷ego domniemania, i Wykonawca zaoferowa minimalny, tj. 12-miesi璚zny okres gwarancji. Okre郵enie gwarancji na poziomie wy窺zym ni 36 miesi璚y spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny ofert warto軼i 36 miesi璚y, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawc.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji” maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najkr鏒szy termin realizacji przedmiotu zam闚ienia tj.:

Lp. Zadeklarowany termin realizacji przedmiotu zam闚ienia (ilo嗆 dni kalendarzowych) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Termin realizacji”
1 Do 10 dni 20 pkt
2 Do 20 dni 10 pkt
3 Do 30 dni 0 pkt
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 wynie嗆 30 dni kalendarzowych.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Termin realizacji" b璠zie termin realizacji przedmiotu zam闚ienia podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu realizacji albo wskazania innego terminu ni w tabeli powy瞠j Zamawiaj帷y przyjmie, 瞠 zaoferowany zosta najd逝窺zy termin, czyli 30 dni kalendarzowych i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punkt闚 za to kryterium. Okre郵enie terminu realizacji na poziomie ni窺zym ni 10 dni spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny oferty warto軼i 10 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji deklarowany przez Wykonawc.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jako軼i (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 4 – 騜ka szpitalne wysokospecjalistyczne. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 2 i 4 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33100000-1 - Urz康zenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192120-9 - 騜ka szpitalne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymaln liczb punkt闚, tj. 60 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najni窺z cen brutto, natomiast pozosta貫 oferty otrzymaj punkty wynikaj帷e z przelicze arytmetycznych, zgodnie z poni窺zym wzorem:
C = (Cmin/Cob ) x 100 x 0,60
Gdzie:
C - cena brutto oferty,
Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert,
Cob - cena oferty badanej.
a) podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
Kryterium nr 2 - Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jako軼i” oferta mo瞠 uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najd逝窺zy okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia. Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawc w pe軟ych miesi帷ach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego.

Zadeklarowany okres gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy (ilo嗆 miesi璚y) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”
12 miesi璚y 0
24 miesi璚y 10
36 miesi璚y 20
Minimalny okres gwarancji jako軼i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 12 miesi璚y.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Gwarancja jako軼i" b璠zie okres gwarancji podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. Okre郵enie przez Wykonawc okresu gwarancji w wi璚ej ni jednym przedziale lub brak wskazania go w og鏊e spowoduje przyj璚ie przez Zamawiaj帷ego domniemania, i Wykonawca zaoferowa minimalny, tj. 12-miesi璚zny okres gwarancji. Okre郵enie gwarancji na poziomie wy窺zym ni 36 miesi璚y spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny ofert warto軼i 36 miesi璚y, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawc.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji” maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najkr鏒szy termin realizacji przedmiotu zam闚ienia tj.:

Lp. Zadeklarowany termin realizacji przedmiotu zam闚ienia (ilo嗆 dni kalendarzowych) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Termin realizacji”
1 Do 10 dni 20 pkt
2 Do 20 dni 10 pkt
3 Do 30 dni 0 pkt
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 wynie嗆 30 dni kalendarzowych.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Termin realizacji" b璠zie termin realizacji przedmiotu zam闚ienia podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu realizacji albo wskazania innego terminu ni w tabeli powy瞠j Zamawiaj帷y przyjmie, 瞠 zaoferowany zosta najd逝窺zy termin, czyli 30 dni kalendarzowych i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punkt闚 za to kryterium. Okre郵enie terminu realizacji na poziomie ni窺zym ni 10 dni spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny oferty warto軼i 10 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji deklarowany przez Wykonawc.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jako軼i (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 5 – W霩ki transportowe. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 2 i 4.1. do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33100000-1 - Urz康zenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33193000-9 - Pojazdy inwalidzkie, w霩ki inwalidzkie ipodobne urz康zenia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymaln liczb punkt闚, tj. 60 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najni窺z cen brutto, natomiast pozosta貫 oferty otrzymaj punkty wynikaj帷e z przelicze arytmetycznych, zgodnie z poni窺zym wzorem:
C = (Cmin/Cob ) x 100 x 0,60
Gdzie:
C - cena brutto oferty,
Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert,
Cob - cena oferty badanej.
a) podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
Kryterium nr 2 - Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jako軼i” oferta mo瞠 uzyska maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najd逝窺zy okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia. Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawc w pe軟ych miesi帷ach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego.

Zadeklarowany okres gwarancji jako軼i na ca造 zakres przedmiotu umowy (ilo嗆 miesi璚y) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”
12 miesi璚y 0
24 miesi璚y 10
36 miesi璚y 20
Minimalny okres gwarancji jako軼i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 12 miesi璚y.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Gwarancja jako軼i" b璠zie okres gwarancji podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. Okre郵enie przez Wykonawc okresu gwarancji w wi璚ej ni jednym przedziale lub brak wskazania go w og鏊e spowoduje przyj璚ie przez Zamawiaj帷ego domniemania, i Wykonawca zaoferowa minimalny, tj. 12-miesi璚zny okres gwarancji. Okre郵enie gwarancji na poziomie wy窺zym ni 36 miesi璚y spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny ofert warto軼i 36 miesi璚y, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawc.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %
Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Termin realizacji” maksymaln liczb punkt闚, tj. 20 punkt闚 (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, kt鏎a zaoferuje najkr鏒szy termin realizacji przedmiotu zam闚ienia tj.:

Lp. Zadeklarowany termin realizacji przedmiotu zam闚ienia (ilo嗆 dni kalendarzowych) Ilo嗆 przyznanych punkt闚 w kryterium „Termin realizacji”
1 Do 10 dni 20 pkt
2 Do 20 dni 10 pkt
3 Do 30 dni 0 pkt
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zam闚ienia mo瞠 wynie嗆 30 dni kalendarzowych.
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium "Termin realizacji" b璠zie termin realizacji przedmiotu zam闚ienia podany przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu realizacji albo wskazania innego terminu ni w tabeli powy瞠j Zamawiaj帷y przyjmie, 瞠 zaoferowany zosta najd逝窺zy termin, czyli 30 dni kalendarzowych i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punkt闚 za to kryterium. Okre郵enie terminu realizacji na poziomie ni窺zym ni 10 dni spowoduje przyj璚ie do kryteri闚 oceny oferty warto軼i 10 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji deklarowany przez Wykonawc.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jako軼i (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
Posiadanie zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie 鈍iadczenia dostaw w zakresie odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; tj.: wykonanie co najmniej dw鏂h dostaw w zakresie odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia dot. urz康ze medycznych na kwot minimum 150 000,00 z ka盥a z dostaw

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie wykonawcy, o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p oraz w art. 5K rozporz康zenia (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – za陰cznik nr 7 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z po幡. zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 6 do SWZ;
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz帷ym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz康zona nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jej z這瞠niem;
Ponadto: - o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do SWZ;
- o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tj. o鈍iadczenie wykonawcy dotycz帷e odr瑿nych przes豉nek wykluczenia. O鈍iadczenie wykonawcy potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 5k rozporz康zenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – stanowi帷e za陰cznik nr 3a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; tj.: wykonanie co najmniej dw鏂h dostaw w zakresie odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia dot. urz康ze medycznych na kwot minimum 150 000,00 z ka盥a z dostaw - co potwierdzi odpowiednim wykazem zgodnie z za陰cznikiem nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

a) Dokumenty dopuszczaj帷e do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustaw o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z p騧n.zm.) - Certyfikaty dopuszczaj帷e sprz皻 do u篡tkowania na terenie UE i Polski, tj.: Deklaracja Zgodno軼i CE oraz Potwierdzenie / Zg這szenie do Rejestru Wyrob闚 Medycznych (dotyczy wszystkich zaoferowanych wyrob闚 medycznych).
b) Karty techniczne, katalogi, foldery lub inne materia造 informacyjne producenta lub dystrybutora (opracowane w j瞛yku polskim) - dokumentuj帷e i potwierdzaj帷e zgodno嗆 parametr闚 technicznych oferowanego przedmiotu zam闚ienia z wymaganiami Zamawiaj帷ego opisanymi w SWZ, z podaniem nazwy producenta, modelu, oznacze. W razie braku dokument闚 w j瞛yku polskim, Zamawiaj帷y wymaga dostarczenia dokument闚 wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

a) Dokumenty dopuszczaj帷e do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustaw o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z p騧n.zm.) - Certyfikaty dopuszczaj帷e sprz皻 do u篡tkowania na terenie UE i Polski, tj.: Deklaracja Zgodno軼i CE oraz Potwierdzenie / Zg這szenie do Rejestru Wyrob闚 Medycznych (dotyczy wszystkich zaoferowanych wyrob闚 medycznych).
b) Karty techniczne, katalogi, foldery lub inne materia造 informacyjne producenta lub dystrybutora (opracowane w j瞛yku polskim) - dokumentuj帷e i potwierdzaj帷e zgodno嗆 parametr闚 technicznych oferowanego przedmiotu zam闚ienia z wymaganiami Zamawiaj帷ego opisanymi w SWZ, z podaniem nazwy producenta, modelu, oznacze. W razie braku dokument闚 w j瞛yku polskim, Zamawiaj帷y wymaga dostarczenia dokument闚 wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

- Zobowi您anie innego podmiotu do udost瘼nienia niezb璠nych zasob闚 Wykonawcy – za陰cznik nr 8 do SWZ (je瞠li dotyczy)
- Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
- Dow鏚 wniesienia wadium (w przypadku wadium z這穎nego w formie por璚ze lub gwarancji).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i:
Cz窷 nr 1 - 1500,00 z (s這wnie: tysi帷 pi耩set z這tych i 00/100).
Cz窷 nr 2 – 3500,00 z (s這wie: trzy tysi帷e pi耩set z這tych i 00/100).
Cz窷 nr 3 - 2000,00 z (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych i 00/100).
Cz窷 nr 4 – 2000,00 z (s這wie: dwa tysi帷e z這tych i 00/100).
Cz窷 nr 5 - 1000,00 z (s這wnie: tysi帷 z這tych i 00/100).
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w Banku SBL Z這t闚, nr rachunku: 67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10 z dopiskiem „Wadium – nr post瘼owania: 5/ZP/2024”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie p.z.p.
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem, i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Szpital Powiatowy im. A. Soko這wskiego w Z這towie.
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
8) musi zosta z這穎ne w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc por璚zenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieni篹nej - zaleca si, by dow鏚 dokonania przelewu zosta do陰czony do oferty;
2) por璚ze lub gwarancji - wymaga si, by orygina dokumentu zosta z這穎ny wraz z ofert.
7. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .
8. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niezale積ie od tre軼i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y dopuszcza zmian postanowie Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w razie wyst徙ienia nast瘼uj帷ych okoliczno軼i, z uwzgl璠nieniem podanych warunk闚 ich wprowadzenia:
1) zmiany nazwy, siedziby Stron Umowy, numer闚 kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegn zmianie w toku obowi您ywania Umowy,
2) zmiany cen jednostkowych na ni窺ze ni zaoferowane,
3) zmian dotycz帷ych poprawy oczywistych omy貫k pisarskich i rachunkowych w tre軼i Umowy,
4) zmiany okre郵one w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b, pkt. 3 i 4, ust. 2 przy zachowaniu zasad okre郵onych w tym artykule,
5) zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Je郵i zmiana stawki VAT b璠zie powodowa zwi瘯szenie koszt闚 dostawy po stronie Wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwot r闚n r騜nicy w kwocie podatku VAT zap豉conego przez Wykonawc; natomiast je郵i zmiana stawki VAT b璠zie powodowa zmniejszenie koszt闚 dostawy po stronie Wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwot r闚n r騜nicy w kwocie podatku VAT zap豉conego przez Wykonawc.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-02-27 08:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 08:35

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zam闚ienie realizowane w ramach umowy nr DOI/FM/SMPL/57/MDSOR/2023/494/294 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja, doposa瞠nie SOR oraz doposa瞠nie Pracowni TK i RTG” - zakup finansowany z dotacji celowej ze 鈔odk闚 Funduszu Medycznego w ramach programu: „Program inwestycyjny modernizacji podmiot闚 leczniczych”.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.