eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › "Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica"Ogłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzbica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włodawska

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-150

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +(48) 82 569 32 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugwierzbica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b32447b-bf3c-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b32447b-bf3c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012685/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135548

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica”.
Przedmiot zamówienia składa się z dziesięciu zadań:
1) Zadanie 1: „Budowa drogi gminnej Nr 115707L - ulica Pogodna w m. Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- budowę jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 82,50 m.
2) Zadanie 2 „Budowa drogi gminnej Nr 115706L – ulica Słoneczna w m. Wierzbica- Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- budowę jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,5 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 1,25 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 84,00 m.
3) Zadanie 3 „Przebudowa drogi gminnej Nr 115701L – ulica Szkolna w m. Wierzbica-Osiedle, Gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 115701L – ulicy Szkolnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni, w tym korektę parametrów technicznych,
- przebudowę włączenia do DW841,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę przepustu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozbiórka istniejącego przejścia.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość chodników istniejących – 2,30 m;
- długość odcinka: 109,25 m.
4) Zadanie 4 „Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni ,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć energetyczna,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość drogi: od km 0+002,75 do km 0+038,75.
5) Zadanie 5 „Przebudowa drogi gminnej Nr 104537L – ulicy Polnej w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 104537L – ulicy Polnej z drogą wojewódzką nr 841, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę włączenia do DW841,
- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- przebudowę przepustu drogowego,
- usunięcie kolizji z sieciami: siecią energetyczną – w oddzielnym opracowaniu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (standardowo 2,75 m zastosowano na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 841 na długości 20m);
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 421,50 m.
6) Zadanie 6 „Przebudowa drogi gminnej – ulica Ogrodowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój uliczny 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój jednostronny o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,50 m;
- długość odcinka: 145,50 m.
7) Zadanie 7 „Budowa drogi gminnej - ulica Promykowa w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- budowę jezdni,
- przebudowę istniejącego chodnika,
- budowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- budowę miejsc postojowych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 3,00 m;
- szerokość zjazdów - 4,00 m;
- szerokość pobocza - 0,75 m;
- wymiary miejsc postojowych: 2,50 (3,60)mx5,00m;
- szerokość chodnika – 1,80m (lokalne zwężenie do 1,50m o długości 5m z uwagi na trudne warunki terenowe);
- długość odcinka: 292,50m;
- ilość miejsc postojowych: 18+2 (dla osób niepełnosprawnych).
8) Zadanie 8 „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wapienna w m. Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica”, wraz z budową wjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw w km 13+745 na drogę wewnętrzną – ul. Wapienna, której zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni,
- budowę włączenia do DW841,
- przebudowę chodnika,
- przebudowę poboczy drogowych,
- przebudowę zjazdów zwykłych,
- przebudowę przepustu drogowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej,
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną – w oddzielnym opracowaniu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna: L;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m;
- szerokość zjazdów- 4,00 m;
- szerokość pobocza- 0,75 m;
- szerokość chodnika – 2,30 m;
- długość odcinka: 438,50 m.
9) Zadanie 9 „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi wewnętrznej manewrowej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- wykonanie wiaty na samochody,
- wykonanie wiaty śmietnikowej,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- wykonanie schodów terenowych z elementów prefabrykowanych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie miejsca pod stojak na rowery,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1803L,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia liniowego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, sieć teletechniczna.
Parametry techniczne drogi wewnętrznej:
- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne zagospodarowania terenu:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m (zwężenie lokalne do 2,00 m);
- szerokość zjazdu z DP 1803L - 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m – 6,00 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1803L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- wymiary miejsc postojowych – 2,50mx5,00m (3,60x5,00) oraz 3,00mx6,00m.
10) Zadanie 10 „Przebudowa drogi, parkingu i placu manewrowego przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy”, którego zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi wewnętrznej,
- przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 1804L,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką,
- ustawienie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej: sieć energetyczna.
Parametry techniczne drogi wewnętrznej:
- klasa techniczna: wewnętrzna;
- kategoria ruchu – KR1;
- grupa nośności podłoża – G3;
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- przekrój szlakowy 1x2.
Parametry geometryczne drogi:
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%;
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m;
- szerokość zjazdu - 5,00 m;
- szerokość chodników – 1,50 m - 2,30 m (2,30 m w pasie drogi powiatowej 1804L);
- szerokość pobocza – 0,75 m,
- długość odcinka: 80,50 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7569122,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12381180 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7569122,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.3) Ulica: Krańcowa

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża elektryczna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7569122,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.