eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-BoguszowicachOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 94 865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zgm.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgm.rybnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.zgm.rybnik.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa zadania: zad. 1 ul. Żurawia 7, zad. 2 Plac Pokoju 3 w Rybniku-Boguszowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c562e102-da90-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339215/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Dokumentacja projektowo kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku -Boguszowicach przy ul.Żurawia 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

1.3.28 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku -Boguszowicach przy ul.Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.2120.0026.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 788803,98 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44844,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymagany zakres opracowania w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
1) inwentaryzacja budynków - w tym między innymi inwentaryzacja pieców węglowych, inwentaryzacja instalacji teletechnicznych na klatkach schodowych z wyznaczeniem nieczynnych do likwidacji oraz uporządkowanie przebiegu instalacji czynnych,
2) projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
3) audyt energetyczny wraz z przedstawieniem danych wyjściowych przyjętych do obliczeń w przeprowadzonych audytach energetycznych,
4) projekt zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagany przepisami Prawa Budowlanego),
5) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny:
a) termomodernizacji wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych oraz likwidacją pieców węglowych,
b) remontu klatki schodowej z uwzględnieniem modernizacji instalacji,
c) wewnętrznej instalacji gazu w budynku obejmujący instalację od głównego zaworu gazowego do poszczególnych lokali oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu do kotła dwufunkcyjnego i istniejącej kuchenki, dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania z przewodami spalinowymi wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, zapewnienie urządzenia do przygotowania posiłków w każdym mieszkaniu wraz z podłączeniem (jeżeli piec węglowy był jedynym urządzeniem do przygotowania posiłków), wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od gazomierza do pieca gazowego i kuchenki gazowej,
d) wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (instalację należy zaprojektować w technologii rur stalowych łączonych systemem zaciskowym),
e) instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie włączenia istniejącej instalacji wody do kotła gazowego lub wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
f) instalacji elektrycznej podłączenia zasilania kotłów gazowych,
6) wykonanie projektów zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021 oraz ustawy Prawo Budowlane,
7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, warunków technicznych (między innymi: zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze, warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, opinia kominiarska, opinia i uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków - jeżeli są wymagane),
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
9) kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji),
10) przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże,
11) opinia ornitologiczna na potrzeby projektu,
12) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
13) zbiorcze zestawienie kosztów,
14) harmonogram wykonania robót.
Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 21742,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymagany zakres opracowania w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
1) inwentaryzacja budynków - w tym między innymi inwentaryzacja pieców węglowych, inwentaryzacja instalacji teletechnicznych na klatkach schodowych z wyznaczeniem nieczynnych do likwidacji oraz uporządkowanie przebiegu instalacji czynnych,
2) projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
3) audyt energetyczny wraz z przedstawieniem danych wyjściowych przyjętych do obliczeń w przeprowadzonych audytach energetycznych,
4) projekt zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagany przepisami Prawa Budowlanego),
5) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny:
a) termomodernizacji wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych oraz likwidacją pieców węglowych,
b) remontu klatki schodowej z uwzględnieniem modernizacji instalacji,
c) wewnętrznej instalacji gazu w budynku obejmujący instalację od głównego zaworu gazowego do poszczególnych lokali oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu do kotła dwufunkcyjnego i istniejącej kuchenki, dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania z przewodami spalinowymi wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, zapewnienie urządzenia do przygotowania posiłków w każdym mieszkaniu wraz z podłączeniem (jeżeli piec węglowy był jedynym urządzeniem do przygotowania posiłków), wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od gazomierza do pieca gazowego i kuchenki gazowej,
d) wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (instalację należy zaprojektować w technologii rur stalowych łączonych systemem zaciskowym),
e) instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie włączenia istniejącej instalacji wody do kotła gazowego lub wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
f) instalacji elektrycznej podłączenia zasilania kotłów gazowych,
6) wykonanie projektów zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021 oraz ustawy Prawo Budowlane,
7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, warunków technicznych (między innymi: zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze, warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, opinia kominiarska, opinia i uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków - jeżeli są wymagane),
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
9) kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji),
10) przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże,
11) opinia ornitologiczna na potrzeby projektu,
12) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
13) zbiorcze zestawienie kosztów,
14) harmonogram wykonania robót.
Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 23102,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „INFOMARK” Ciućka Marek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6421152265

7.3.3) Ulica: Beskidzka 5

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342935955

7.3.3) Ulica: Sobieskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-082

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.