eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Budowa skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.Ogłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Urząd Miasta Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (54) 414 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 (54) 414 42 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,121454,80affa5dec9581a71a660ee000bee1d9.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-645e76dd-c322-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060399/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140732

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3309038,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.
Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie częściowego zakresu dokumentacji projektowej dla budowy drogi na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka wraz z infrastrukturą techniczną, poprzez kompleksowe wykonanie odcinka w km od 1+272 do 1+318 wraz z:
1) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym alei Kazimierza Wielkiego,
2) ułożeniem kabla zasilającego sieć oświetlenia ulicznego od miejsca wykonywania robót do przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Papieżka, na działce nr 56/4 w obrębie Włocławek KM 112/2,
3) budową kanału technologicznego pomiędzy dwiema najbliższymi studniami, tj. w km od 1+228 do 1+295.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
2) budowę i przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
budowę i przebudowę drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
4) budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
5) budowę wyspy kanalizującej ruch (azylu dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej;
6) budowę kanału technologicznego;
7) wycinkę drzew i krzewów w zakresie kolidującym z zaprojektowaną inwestycją;
8) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego;
9) budowę sieci kanalizacji deszczowej;
10) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
11) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego;
12) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) wykonanie I etapu budowy drogowej sygnalizacji świetlnej.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
1) powierzchnia jezdni i zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: ok. 3 250 m2,
2) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 340 m2,
3) powierzchnia ścieżek rowerowych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: ok. 105 m2,
4) powierzchnia wyspy kanalizującej ruch (azylu dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej ok. 60 m2,
5) powierzchnia terenów zieleni: ok. 1 175 m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
1) długość kanału technologicznego: ok. 67 m (wraz z dwiema studniami);
2) długość rurociągów kanalizacji deszczowej: ok. 45 m (wraz z prefabrykowaną komorą żelbetową, dwiema studniami rewizyjnymi i dwiema studzienkami ściekowymi z osadnikiem i wpustem);
3) długość rur ochronnych zabezpieczających istniejące kable elektroenergetyczne: ok. 48 m;
4) długość kabli zasilających istniejące oświetlenie uliczne, przeznaczonych do demontażu: ok. 100 m (wraz z pięcioma podwójnymi latarniami);
5) długość kabli i przewodów zasilających nowe i istniejące oświetlenie uliczne: ok. 2 250 m (wraz z czternastoma latarniami i bednarką o długości ok. 760 m).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3927190,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3927190,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3927190,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 911356269

7.3.3) Ulica: Krzywa Góra 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3927190,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.