eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i remontowo-budowlanychOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i remontowo-budowlanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 448 52 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.czyzewska-krolik@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umlub.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i remontowo-budowlanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b5a0afb-c6f5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00202946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143702

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-12/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 555413,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i remontowo-budowlanych:
1.1. papier (kod odpadu 20 01 01),
1.2. szkło (kod odpadu 20 01 02),
1.3. tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39),
1.4. metal ( kod odpadu 20 01 40),
1.5. odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01),
1.6. odpady komunalne (zmieszane) (kod odpadu 20 03 01),
1.7. odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07),
1.8. odpady budowlano - remontowe (kod odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 08 02, 17 09 04)
z nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanego dalej: „przedmiotem zamówienia”) zlokalizowanych przy ulicach: Al. Racławickie 1, ul. Radziwiłłowska 11, ul. Staszica 4-6, ul. Szkolna 18, ul. Chodźki 1, ul. Jaczewskiego 8b, ul. Chodźki 7, ul. Chodźki 8, ul. Chodźki 11, ul. Chodźki 13b, ul. Chodźki 15, ul. Jaczewskiego 4, ul. Chodźki 4a, ul. Jaczewskiego 8d, ul. Chodźki 4, ul. Lubartowska 58, ul. Jaczewskiego 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 552778,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 571214,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 552778,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOM-EKO S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9542729883

7.3.3) Ulica: ul. Metalurgiczna 9b

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-234

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 552778,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Okres realizacji zamówienia - umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.05.2024 r., przy czym rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż od 01.06.2023 r.
2. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy - inny rodzaj.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.