eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Wykonanie terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - Oddział Zamiejscowy III

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - Oddział Zamiejscowy III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147060927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zalesie 1A

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 235 71 54

1.5.8.) Numer faksu: 24 235 71 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kozzd-gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozzd-gostynin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

BIP: http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl; Platforma: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - Oddział Zamiejscowy III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e6f6441-c546-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023770/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - Oddział Zamiejscowy III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135474/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TPBN/5/2022/C

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług wraz z dostawą wymaganych materiałów, w zakresie możliwości wykonania terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Oddziale Zamiejscowym w Czersku, zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik numer 9 do SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
W zakres prac wchodzić będą prace na nieruchomości w Oddziale Zamiejscowym w Czersku, tj.:
1. Remont dróg wewnętrznych i chodników.
2. Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznych dróg ewakuacyjnych.
3. Remont instalacji kanalizacji deszczowej.
Oferta powinna obejmować kompleksowe wykonanie zadania wraz z dostawą wymaganych materiałów sprecyzowanych w załączonej do dokumentów postępowania, dokumentacji projektowej.
Dokumenty stanowiące załącznik do SWZ, a opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełaniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.
Ewentualne zastosowanie w dokumentach zamówienia nazw własnych poszczególnych materiałów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy traktować je, jako podanie przykładowych pozycji, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw, znaków, patentów lub źródeł stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia i należy traktować je jako przykładowe.
Wymagania będące po stronie Wykonawcy dla prowadzonych prac:
1. Zagospodarowanie placu budowy w tym: zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich, roznoszeniem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia warunków BHP, zorganizowanie zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy – do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Przeniesienie lub usunięcie kolidujących z budową materiałów/urządzeń w porozumieniu z Zamawiającym.
3. Rozbiórka istniejących nawierzchni z wywozem materiałów rozbiórkowych i utylizacją.
4. Rozbiórka kolidujących z budową elementów wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych i ich utylizacją.
5. Niwelacja terenu.
6. Likwidacja kolizji.
7. Zabezpieczenie wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dołożenie wszelkich starań, by chronić istniejącą zieleń na terenie działki.
9. Przesadzenie i/lub wycięcie drzew i krzewów kolidujących z budową.
10. Wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi wraz, w zależności od potrzeb, posegregowaniem.
11. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.
12. Stała współpraca z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiającego.
13. Prowadzenie robót zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, a w razie potrzeby konsultowanie wszystkich zmian z Inspektorem Nadzoru.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż obiekt istniejący przeznaczony do rozbudowy będzie czynny podczas robót budowlanych. Należy podjąć wszelkie działania w celu należytego zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonanie robót i zastosowane materiały minimum 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego zadania.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik
nr 8 do SWZ - warunki określone w tym dokumencie, który został załączony do specyfikacji warunków zamówienia stanowią jej integralną część.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 602700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 602700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 602700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lehmann Sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 383595031

7.3.3) Ulica: Okrężna 5

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 602700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.