eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich.Ogłoszenie z dnia 2023-05-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_pumptrack@um.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,121297,5ce8ed2c35991b7d02f4750605f04c28.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99f23c22-c3fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020939/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Pumptrack przy ul. ks Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143013

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RW.271.2.2023, Zp.rp.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
1.2. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym projektu zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
b) wykonanie, na podstawie ww. dokumentacji, robót budowlanych, celem zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz z dostawą i montażem wszelkich niezbędnych urządzeń i wyposażenia wynikających z tej dokumentacji,
c) pełnienie nadzoru autorskiego,
d) sporządzenie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej.
1.3. W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1) wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego,
2) uzyskać wszystkie niezbędne lub wymagane warunki, uzgodnienia (w szczególności z gestorami sieci znajdujących się na terenie inwestycji), opinie techniczne, ekspertyzy i badania techniczne konieczne do wykonania robót budowlanych,
3) dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
4) wykonać roboty budowlane w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej,
5) dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
6) pełnić nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych,
7) sporządzić dokumentację odbiorową oraz wykonać dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, ze złożeniem w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie powykonawczego operatu geodezyjnego. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in.: certyfikaty potwierdzające zgodność zabudowanych urządzeń z obowiązującymi przepisami dla pozostałych materiałów budowlanych deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.
8) przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje w zakresie konserwacji i użytkowania obiektu.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Program Funkcjonalno - Użytkowy (Dodatek nr 3 do SWZ).
b) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 4 do SWZ).
2. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art.99 ust. 5 ustawy, tj. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
4. Jeżeli w dokumentach stanowiących Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznej ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 12.04.2023 r. o godz. 09:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pn.: Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający przed otwarciem ofert (tj. w dniu 21.03.2023 r.) udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 600 000,00 zł brutto.
W w/w postępowaniu została złożona jedna (1) Oferta, która opiewa na kwotę 780 000,00 zł brutto.
Art. 255 pkt 3 Pzp stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż nie posiada możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie realizacji zamówienia.
Zamawiający odstąpił od oceny i badania oferty złożonej w postępowaniu, ponieważ zgodnie z komentarzem Urzędu Zamówień Publicznych do art. 255 pkt. 3 Pzp (Vide H. Nowak, M. Winiarz (red.) Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Warszawa 2021), w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji, gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, unieważnić przedmiotowe postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 780000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 780000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.