eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi ZawadaOgłoszenie z dnia 2021-10-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi Zawada

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672115511

1.5.8.) Numer faksu: 672161236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi Zawada

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-068759fd-22f8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002764/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.szydlowo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal; inwestycje@szydlowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urzad@szydlowo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚ.271.70.2021-III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parku „Enklawa miododajna” we wsi Zawada w ramach zadania: „Rośliny miododajne ważnym elementem bioróżnorodności stanowiącej bazę pożytkową dla owadów zapylających”.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Środowisko” Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”.

3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:

budowę parku „Enklawa miododajna” obejmującą:

1) elementy małej architektury:
- siedziska sześcioboczne z litego drewna klejonego o wys. 40cm, kotwione do podłoża wg rys. nr A/07 – 20 szt.,
- ławka parkowa ze stali lakierowanej proszkowo z siedziskiem z drewna o wym. dł. 180c, szer. 53cm, wys. 88 cm – 12 szt.,
- stojak na rowery ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej o wym. wys. 75 cm, szer. 85 cm – 2 szt.,
- kosz na śmieci stalowy, lakierowany proszkowo o wym.: wys. 46cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm, pojemność 40l – 4 szt.,
- osłona śmietnikowa 4 segmentowa, mieszcząca 4 kontenery o poj. 240 l wg rys. A/09 – 1 szt.
- miejsce na ognisko – forma sześciokątna o średnicy 2,15m, z obramowaniem murkiem betonowym i zwieńczeniem cegłą klinkierową na rąbek stojący, wypełnienie piaskiem – wg rys. A/08 – 1 szt.
- ul pokazowy 10-ramkowy, drewniany, rozbieralny umożliwiający zapoznanie się ze szczegółową budową i działaniem ula – 1 szt.
- skalniak wg koncepcji zagospodarowania zieleni wraz z nasadzeniami roślin zgodnie z zestawieniem roślin nr 2;
2) obudowa rabat roślinnych w kształcie plastrów miodu wykonana z desek gr. 35mm, wys. 30cm ponad teren, od środka zabezpieczona folią, wypełniona gruntem (4 zestawy po 6 modułów trójkątnych o boku 3,3 m);
3) tablice i gry edukacyjne wg rys. A/10 – w tym 2 tablice edukacyjne o wym. 100x75cm o tematyce ekologicznej zbieżnej z tematem enklawy wraz ze stelażem drewnianym z daszkiem, 3 gry edukacyjne tablicowe o tematyce ekologicznej zbieżnej z tematem enklawy, 2 gry edukacyjne typu światowid składające się z min. 3 elementów;
4) brama wejściowa (północna) – wg rys. A/05. Brama zaprojektowana w formie drewnianej ażurowej konstrukcji złożonej z sześciokątnych skrzynek o boku 50cm, gł. 30cm, deska 3,5cm;
5) montaż lamp solarnych, parkowych (4,5-5m) 300W – 3 szt. oraz lamp parkowych solarnych wys. 1,2-1,5m 150W – 10 szt.;
6) nasadzenia roślin miododajnych zgodnie zestawieniem roślin nr 1.

budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej z miejscem na ognisko obejmującą:

1) dostawa i montaż wiaty drewnianej o pow. 32,5m2 zaprojektowanej w formie drewnianej konstrukcji słupowej z zadaszeniem deskowym, krytym panelami z blachy, z panelem fotowoltaicznym o mocy 600W wg rys. A/06;
2) wykonanie posadzki wiaty z bruku drewnianego;
3) wykonanie 4 kompletów stołów drewnianych z obustronną ławką wg rys. A/06;
4) wykonanie szafki z blatem i szafki narzędziowej o wym. 149x164x78cm wg rys. A/06;
5) wyposażenie wiaty w stację pogodową z panelem odczytowym;
6) wykonanie hotelu dla owadów – pawilonu drewnianego o wym. 3,02x5,31m w formie ażurowej konstrukcji wg rys. A/04. Ściany boczne składają się z ażuru z sześciokątnych skrzynek (heksagonów) drewnianych o boku 50 cm, gł. 30 cm, deska 3,5 cm. Niektóre heksagony wypełnione naturalnym materiałem (słomki, patyki, fragment cegły dziurawki);
7) adaptacja budynku OSP na cele zaplecza magazynowego – wg projektu budowlano – wykonawczego.

budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjna „Okrywamy słodkie tajemnice” obejmującą:

1) wykonanie ścieżek pieszych na geokracie o pow. 436 m2;
2) wykonanie ścieżek pieszych żwirowych o pow. 768 m2;
3) wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 1630 m2;
4) wykonanie nawierzchni kwietnej o pow. 1242 m2.

4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45000000-7 – roboty budowlane.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
poniższych kryteriów: 1) cena 2) okres rękojmi za wady obiektu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty
budowlane (prace) polegające na zagospodarowaniu terenu o powierzchni nie mniejszej niż 0,1
ha poprzez budowę, przebudowę lub remont ścieżek lub placów, montaż obiektów małej
architektury, rewaloryzację zieleni, w tym wykonywaniu nasadzeń, o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 zł (brutto) każda robota budowlana.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający,
na podstawie art. 117 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie
dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 w związku z art.
266 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż
dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej
uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże
samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia
(sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których
zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
2. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w
walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego
Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja
przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
Narodowego Banku Polskiego, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem
publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SWZ – wykaz robót budowlanych).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ – formularz oferty), składana jest, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. (przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.), przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej opisanych w rozdziale VII SWZ. 2. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy. 3. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 10 000 zł.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie parku „Enklawa miododajna” we wsi Zawada”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę zamawiającego e-PUAP.

5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.