eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości PołupinoOgłoszenie z dnia 2021-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598212643

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-451bcbff-f033-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130608/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.11.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182790,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino, działka nr 5/1, 317 obręb Kleszczyniec na długości 505 mb o szerokości jezdni 5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm i 4 zjazdami. W obrębie zjazdów i skrzyżowań płyty ułożone w trzech rzędach.

2)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną tj. przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
b) wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
• wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa, wyrównanie dowiezionym kruszywem, ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych (dwupasmowo za wyjątkiem zjazdów i skrzyżowania), uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami (1m) oraz po bokach płyt na szerokości 2x1 m gruzem betonowym frakcji 0/63
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 12 cm nawierzchnia z płyt Jomb
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

c) wykonanie robót dla zjazdów, obejmujący następujący zakres:
• Nawierzchnia zjazdów należy wykonać z płyt żelbetowych wielootworowych z
- ilość zjazdów do wykonania -4 szt.
- powierzchnia zjazdów ok. 40 m2
• Konstrukcja
- 12 cm nawierzchnia z płyt Jomb
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
d) wykonanie robót dla poboczy, obejmujący następujący zakres:
- wykonanie poboczy, obustronnie z istniejącego podłoża gruntowego o szerokości 0,75m
- powierzchnia poboczy - ok. 757,5 m2
e) usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami.
f) sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
4)Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy (w tym: materiałów oraz robót wykonawczych). Wymagany okres rękojmi na wykonywany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248306,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248306,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248306,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMADO - Brzeziński Spółka z ograniczoną odpwoiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589201338

7.3.4) Miejscowość: Sznurki

7.3.5) Kod pocztowy: 83-324

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248306,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-02 do 2021-10-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.