eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › budowa wiaty stalowej na terenie Muzeum Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2021-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
budowa wiaty stalowej na terenie Muzeum Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Wojsk Lądowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340274642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerkaska 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-641

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: historyczny@muzeumwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/muzeuwl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

budowa wiaty stalowej na terenie Muzeum Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54ceafb6-108c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00028852/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wiaty stalowej na terenie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174091/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty stalowej na terenie Muzeum Wojsk Lądowych we
Wrocławiu ul. Obornicka 146 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.2. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje roboty fundamentowe, montaż konstrukcji stalowej wiaty, montaż pokrycia
dachowego, montaż instalacji odgromowej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.