eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wykonanie stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie MieszkaniaOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych
przez Bytomskie Mieszkania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 532 50 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bm.bytom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196498

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00152398

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1.2. Część II – Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – ul. Powstańców Warszawskich 17/11, ul. Dworcowa 24/21, ul. Axentowicza 1, ul. 11-go Listopada 10b/11, ul. Hallera 5/22
1.2.1. Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo
i obejmują m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych w tym wykończeniowymi, tynkarsko-malarskie.
1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a. do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
• Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Powstańców Warszawskich 17/11;
• Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich – dot. ul. Powstańców Warszawskich 17/11
• Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Dworcowej 24/21;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 24 – dot. ul. Dworcowej 24/11;
• Zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Axentowicza 1;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Axentowicza 1 - dot. ul. Axentowicza 1;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada 10b – dot. ul 11-go Listopada 10b/11;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hallera 5 – dot. ul. Hallera 5/22
które stanowią Załącznik Nr 1.2.b do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1.2 Część II – Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – ul. Powstańców Warszawskich 17/11, ul. Dworcowa 24/21, ul. Axentowicza 1, ul. Hallera 5/22

1.2.1. Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo i obejmują m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym wykończeniowymi, tynkarsko-malarskie.

1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a. do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
• Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Powstańców Warszawskich 17/11;
• Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich – dot. ul. Powstańców Warszawskich 17/11
• Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Dworcowej 24/21;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 24 – dot. ul. Dworcowej 24/21;
• Zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu – dot. ul. Axentowicza 1;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Axentowicza 1 - dot. ul. Axentowicza 1;
• Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hallera 5 – dot. ul. Hallera 5/22
które stanowią Załącznik Nr 1.2.b do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1 000,00 zł – w odniesieniu do Części 1
900,00 zł – w odniesieniu do Części 2
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego VeloBank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: „wadium – DZP-TP1-17/2023 Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – w odniesieniu do Części…”
5. UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zaleca się złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową w wydzielonym odrębnym pliku.

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1 000,00 zł – w odniesieniu do Części 1
800,00 zł – w odniesieniu do Części 2
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego VeloBank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: „wadium – DZP-TP1-17/2023 Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – w odniesieniu do Części…”
5. UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zaleca się złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową w wydzielonym odrębnym pliku.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-28 11:00

Po zmianie:
2023-05-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-28 11:30

Po zmianie:
2023-05-10 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-27

Po zmianie:
2023-06-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.