eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark › Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem LidzbarskimOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.8.) Numer faksu: 23 696 21 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744261

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cba1bd46-ca12-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010512/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczenie i instalacją, w skład której wchodzą: kontener sanitarny, podesty sceniczne i osprzęt, roślinność, wysłona horyzontu sceny, wysłona tylna i kratownica, kosze na śmieci oraz ławki parkowe w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim”, spełniająca parametry określone w Załączniku nr 1 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

39561200-4 - Tkaniny siatkowe

44212320-8 - Konstrukcje różne

44316300-1 - Kratownice

45421143-8 - Instalowanie zasłon

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WR MEDIA Julita Brzóska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441646781

7.3.3) Ulica: Chopina

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) dostawa kontenera - ROANA Mateusz Zadrożny Stara Iwiczna ul. Słoneczna 90, 05-500 Piaseczno.
2) nasadzenie roślinności – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZIELONA ALEJA" Magdalena Michalewska-Wenta Nowa Wieś, ul. Neptuna 13 , 14-200 Iława.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.