eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › "Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową dróg na terenie Gminy Daleszyce"Ogłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową dróg
na terenie Gminy Daleszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.daleszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f78ec77-c32b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową dróg
na terenie Gminy Daleszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f78ec77-c32b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043653/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie

1.1.19 Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. nr 352

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIN.ZP.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2330331,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie
W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
 Budowa drogi gminnej 319049T w msc. Borków na długości 362 mb tj. od km. 0+288 do km. 0+650
 Geodezyjne roboty pomiarowe + operat geodezyjny powykonawczy;
 Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni;
 Rozbiórka zjazdów z kostki;
 Zabezpieczenie sieci wodociągowej i teletechnicznej;
 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz zasuw;
 Wykonanie wykopów z ewentualną utylizacją urobku;
 Wykonanie nasypów – ziemia z dowozu;
 Plantowanie skarp wraz z obsianiem;
 Wykonanie podbudowy;
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
 budowa chodnika – szerokość 2,0m (sama kostka) + krawężnik + obrzeże;
 wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem;
 wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów;
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu;
 rozbiórka ogrodzeń z siatki wraz z podmurówką i odtworzeniem ogrodzenia z paneli ocynkowanych z wykonaniem podmurówki betonowej;
 w wycenie należy uwzględnić montaż korytek betonowych odwadniających typu „mulda” na odcinku od wjazdu na działkę nr ewid. 397/2 do rowu tj. około 60mb, oraz montaż blachy ryflowanej ocynkowanej na wjeździe przez korytko betonowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 1259606,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. nr 352
W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 352 w msc. Daleszyce;
 Geodezyjne roboty pomiarowe + operat geodezyjny powykonawczy;
 Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni;
 Roboty ziemne;
 Ścinka poboczy;
 Wykonanie wykopów z ewentualną utylizacją urobku;
 Wykonanie nasypów – ziemia z dowozu;
 Plantowanie skarp wraz z obsianiem;
 Rozbiórka i montaż przepustów;
 Wykonanie kratki zabezpieczającej na przepuście;
 Ułożenie korytek betonowych
 Wykonanie podbudowy;
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
 Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem;
 Wykonanie zjazdów kruszywa;
 Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu;
 Odmulenie rowu wzdłuż drogi powiatowej wraz z karczowaniem zakrzaczeń na długości po 20mb przed i za drogą

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 1070725,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 995119,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1451400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 995119,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „LECH” Leszek Pióro

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-137-98-81

7.3.4) Miejscowość: Górno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-008

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 995119,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 654966,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 880680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 654966,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 664 192 01 11

7.3.4) Miejscowość: Pawłów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-225

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 654966,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.