eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołaczyce › Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 418 w BieździedzyOgłoszenie z dnia 2021-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 418 w Bieździedzy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołaczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marzena.knap@kolaczyce.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolaczyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 418 w Bieździedzy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd73e698-f214-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000776/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 418 w Bieździedzy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133118/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKM.271.1.13.2021.SM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 418 w Bieździedzy”
2. Zakres obejmuje wykonanie robot budowlanych polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy- w szczególności na karczowaniu zakrzaczeń, robotach ziemnych, wykonaniu rowów przydrożnych, wykonaniu zjazdów oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem. Szczegółowy zakres:
 Roboty pomiarowe – 0,67 km
 Ręczne karczowanie zagajników, krzewów – 62 szt.
 Usunięcie w-wy humusu gr. 10 cm – 2 345,0 m2
 Wywóz humusu – 234,5 m3
 Roboty ziemne na odkład – 409,0 m3
 Roboty ziemne (zbieranie skarpy)z transportem – 376,0 m3
 Roboty ziemne(kopanie rowów) z transportem – 589,6 m3
 Zagęszczanie nasypów gr. 35 cm – 965,6 m3
 Wykonanie ław żwirowych pod przepusty zjazdowe gr. 30 cm – 7,2 m3
 Wykonanie przepustów zjazdowych z rur fi 50 cm – 48,0 m
 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni – 2 010,0 m2
 Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 12 cm – 1 410,0 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151372 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249911,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151372 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851760139

7.3.3) Ulica: Burmistrza Wiejowskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Kołaczyce

7.3.5) Kod pocztowy: 38-213

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151372 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.