eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gda雟k › Remont lokali przy ul. Ba速yckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza S這wackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysi帷lecia 30B lok. 9 w Gda雟kuOg這szenie z dnia 2021-09-24

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont lokali przy ul. Ba速yckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza S這wackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysi帷lecia 30B lok. 9 w Gda雟ku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gda雟kie Nieruchomo軼i

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Partyzant闚 74

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gda雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Tr鎩miejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 320 10 32, 320 02 20, 302 32 82, 320 12 95

1.5.8.) Numer faksu: (58) 345 82 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

zarz康zanie nieruchomo軼iami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont lokali przy ul. Ba速yckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza S這wackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysi帷lecia 30B lok. 9 w Gda雟ku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7f5cac02-1d0e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00191731

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00007129/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.27 Remont 3 lokali mieszkalnych pod zasiedlenie

1.1.28 Remont 3 lokali mieszkalnych pod zasiedlenie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5565.htm

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za po鈔ednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl /wps/portal lub na adres poczty elektronicznej nz@nieruchomoscigda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim oraz mo瞠 by z這穎na w jednym nast瘼uj帷ych w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt Zamawiaj帷y preferuje format pdf.
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu, dost瘼nym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za dat przekazania oferty, o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 125ust. 1 p.z.p. oraz innych dokument闚 sk豉danych wraz z ofert przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
7. Spos鏏 sporz康zenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odki komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych s Gda雟kie Nieruchomo軼i Samorz康owy Zak豉d Bud瞠towy, ul. Partyzant闚 74, 80-254 Gda雟k,
•inspektorem ochrony danych osobowych w Gda雟kich Nieruchomo軼iach SZB jest Pan Krzysztof Gli雟ki, ul. Partyzant闚 74, 80-254 Gda雟k, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 58 524 10 34,
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠, w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na remont lokali przy ul. Ba速yckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8,
ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza S這wackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysi帷lecia 30B lok. 9 w Gda雟ku, nr sprawy TZ.250.64.2021.MW, prowadzonym w trybie podstawowym z mo磧iwo軼i przeprowadzenia negocjacji,
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”,
•Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiaj帷y przechowuje protok馧 post瘼owania wraz z za陰cznikami przez ca造 okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
•obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp,
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
•posiada Pani/Pan:
-prawo dost瘼u do danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu ich wniesienia,
-na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych*,
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych**,
-na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO,
•nie przys逝guje Pani/Panu:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyja郾ienie:
*Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowania 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
***膨danie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia danego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.250.64.2021.MW

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy
ul. Ba速yckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 w Gda雟ku.
2. Zakres rob鏒 obejmuje mi璠zy innymi:
a) roboty og鏊nobudowlane, tj.:
- demonta穎we i rozbi鏎kowe,
- wykonanie posadzek,
- roboty malarskie,
- roboty tynkarskie,
- wykonanie 軼ianek dzia這wych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwd德i瘯owych,
- monta stolarki drzwiowej i okiennej,
b) roboty sanitarne tj.:
- wymiana/remont instalacji wodoci庵owo - kanalizacyjnej wraz z monta瞠m urz康ze,
- remont instalacji gazowej,
- wymiana/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymian i monta瞠m grzejnik闚,
- wykonanie kana逝 spalinowego i wentylacyjnego,
c) roboty elektryczne tj.:
wymiana instalacji elektrycznej,
d) wykonanie opinii kominiarskiej dla ka盥ego lokalu po zako鎍zeniu prac,
e) wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami, instalacj ogrzewania i gazu wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym dla ka盥ego lokalu po zako鎍zeniu prac,
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
3. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera schemat przewod闚 kominowych istniej帷ych w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych rob鏒 potwierdzaj帷ych dro積o嗆, szczelno嗆 i w豉軼iwy ci庵 w przewodach kominowych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty wzakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421152-4 - Instalowanie 軼ianek dzia這wych

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Juliusza S這wackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysi帷lecia 30B lok. 9 w Gda雟ku.
2. Zakres rob鏒 obejmuje mi璠zy innymi:
a) roboty og鏊nobudowlane, tj. :
- demonta穎we i rozbi鏎kowe,
- wykonanie posadzek,
- roboty malarskie,
- roboty tynkarskie,
- wykonanie 軼ianek dzia這wych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwd德i瘯owych,
- monta stolarki drzwiowej i okiennej,
b) roboty sanitarne tj.:
- wymiana/remont instalacji wodoci庵owo - kanalizacyjnej wraz z monta瞠m urz康ze,
- remont instalacji gazowej,
- wymiana/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymian i monta瞠m grzejnik闚,
- wykonanie kana逝 spalinowego i wentylacyjnego,
c) roboty elektryczne tj.:
- wymiana instalacji elektrycznej,
d) wykonanie opinii kominiarskiej dla ka盥ego lokalu po zako鎍zeniu prac,
e) wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami, instalacj ogrzewania i gazu wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym dla ka盥ego lokalu po zako鎍zeniu prac,
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
3. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera schemat przewod闚 kominowych istniej帷ych w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych rob鏒 potwierdzaj帷ych dro積o嗆, szczelno嗆 i w豉軼iwy ci庵 w przewodach kominowych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty wzakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421152-4 - Instalowanie 軼ianek dzia這wych

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i zawodowej, je瞠li:
a) wyka膨, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonali minimum 2 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu rob鏒 adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynk闚, ka盥a z nich obejmuj帷a
roboty og鏊nobudowlane, sanitarne i elektryczne, o warto軼i nie mniejszej ni 30.000,00 z brutto ka盥a.
W przypadku Wykonawc闚, kt鏎zy b璠 wsp鏊nie ubiegali si o udzielenie zam闚ienia w/w warunek nie b璠zie podlega sumowaniu pojedynczych rob鏒 budowlanych, co oznacza, 瞠 realizacj dw鏂h wymaganych rob鏒 powinien wykaza si albo Wykonawca sk豉daj帷y ofert, albo, co najmniej jeden z uczestnik闚 konsorcjum, tzn., 瞠 je瞠li jeden z konsorcjant闚 wykona jedn wymagan robot budowlan, a drug drugi, oznacza to, 瞠 warunek nie zostanie spe軟iony.
Do鈍iadczenie Wykonawcy, kt鏎y wykonywa roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno by zwi您ane z faktycznym jego udzia貫m w ramach zrealizowanego zam闚ienia.
Podmiot, na kt鏎ego zdolno軼i zawodowej w zakresie do鈍iadczenia Wykonawca polega b璠zie musia wykaza zrealizowanie 2 rob鏒 w zakresie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego w SWZ.
b) skieruj do realizacji zam闚ienia minimum:
• w przypadku sk豉dania oferty na Zadanie (Cz窷) 1 albo Zadanie (Cz窷) 2
- 1 osob (kierownika budowy) posiadaj帷 przygotowanie zawodowe do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadaj帷 uprawnienia budowlane upowa積iaj帷e do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 - w zakresie konstrukcyjno-budowlanym odpowiadaj帷ym zakresowi zam闚ienia.
- 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remont闚, kontrolno-pomiarowym urz康ze, instalacji i sieci nale膨cych do Grupy 3. Urz康zenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzaj帷e, przetwarzaj帷e, przesy豉j帷e, magazynuj帷e i zu篡waj帷e paliwa gazowe dla urz康ze i instalacji gazowych o ci郾ieniu nie wy窺zym ni 5 kPa, zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z p騧n. zm.),
- 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie monta簑, remontu, kontrolno-pomiarowym urz康ze i instalacji nale膨cych do Grupy 1. Urz康zenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj帷e, przetwarzaj帷e, przesy豉j帷e i zu篡waj帷e energi elektryczn dla urz康ze i instalacji o napi璚iu nie wy窺zym ni 1 kV, zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z p騧n. zm.).
Wy瞠j wymienione uprawnienia powinny upowa積ia do wykonywania pomiar闚 ochronnych instalacji do 1 kV.
Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia ww. warunek mog spe軟ia 陰cznie.
• w przypadku sk豉dania oferty na Zadanie (Cz窷) 1 i Zadanie (Cz窷) 2
- 2 osoby (2 kierownik闚 budowy) posiadaj帷e przygotowanie zawodowe do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadaj帷e uprawnienia budowlane upowa積iaj帷e do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 - w zakresie konstrukcyjno-budowlanym odpowiadaj帷ym zakresowi zam闚ienia.
- 2 osoby posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remont闚, kontrolno-pomiarowym urz康ze, instalacji i sieci nale膨cych do Grupy 3. Urz康zenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzaj帷e, przetwarzaj帷e, przesy豉j帷e, magazynuj帷e i zu篡waj帷e paliwa gazowe dla urz康ze i instalacji gazowych o ci郾ieniu nie wy窺zym ni 5 kPa, zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z p騧n. zm.),
- 2 osoby posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie monta簑, remontu, kontrolno-pomiarowym urz康ze i instalacji nale膨cych do Grupy 1. Urz康zenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj帷e, przetwarzaj帷e, przesy豉j帷e i zu篡waj帷e energi elektryczn dla urz康ze i instalacji o napi璚iu nie wy窺zym ni 1 kV, zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z p騧n. zm.).
Wy瞠j wymienione uprawnienia powinny upowa積ia do wykonywania pomiar闚 ochronnych instalacji do 1 kV.
Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia ww. warunek mog spe軟ia 陰cznie.
2. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach zawodowych (w zakresie do鈍iadczenia i os鏏) innych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych.
3. W odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej w zakresie do鈍iadczenia i os鏏, Wykonawcy mog polega na zdolno軼i innych podmiot闚, je郵i podmioty te zrealizuj roboty, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, do z這瞠nia o鈍iadczenia o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wraz z ofert sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia okre郵ono w pkt 9 Formularza Ofertowego - za陰cznik nr 1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Podpisany formularz “OFERTA” ,
2. Podpisane Kosztorysy ofertowe (uproszczone) odpowiednio na wybrane zadanie,
3. Podpisane Zestawienie kosztorys闚 na wybrane zadanie,
4. Zaleca si za陰czy do oferty kopi dowodu wp豉ty wadium wp豉conego w pieni康zu.
5. Oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form okre郵onych w punkcie 18 ppkt. 2-4 SWZ.
6. Potwierdzenie, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa
w pkt. 6, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wska瞠 dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
8. Pe軟omocnictwo je郵i dotyczy, szczeg馧y okre郵ono w pkt. 16.7 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

I. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i
- Zadanie 1 ( Cz窷 1) – 1 700,00 z
- Zadanie 2 (Cz窷 2) – 1 600,00 z
W przypadku sk豉dania oferty na dwa zadania oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i sumy wadi闚 na poszczeg鏊ne zadania.
II. Termin wniesienia wadium up造wa dnia 11.10.2021 r. o godz. 10:00.
Wadium musi obejmowa okres zwi您ania ofert do dnia 09.11.2021 r.
III . Wadium mo瞠 by wnoszone w formie:
1) pieni康za przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604,
2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych,
4)por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p騧n. zm.).
IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub por璚zenia winno by z這穎ne w
oryginale, w formie lub postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4).
V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub por璚zenia o kt鏎ych mowa w pkt 2 4, musi wskazywa jako beneficjenta Gda雟kie Nieruchomo軼i Samorz康owy Zak豉d Bud瞠towy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub por璚zenia o kt鏎ych mowa w pkt 2-4, powinno by nieodwo豉lne i musi gwarantowa zamawiaj帷emu bezwarunkow wyp豉t na jego pierwsze pisemne 膨danie kwoty wadium w przypadkach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrze瞠 i warunk闚.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. PEΛOMOCNICTWO
a) Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do dzia豉nia w imieniu Wykonawcy
lub Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenia zam闚ienia nale篡 z這篡 razem z ofert.
b) Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego,
2. O鈍iadczenia wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉daj Wykonawcy w zakresie, w jakim spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu. O鈍iadczenia wskazane powy瞠j sk豉dane s przez osoby upowa積ione do reprezentowania ka盥ego wykonawcy zgodnie z form reprezentacji okre郵on w dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wraz z ofert sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia okre郵ono w pkt 9 Formularza Ofertowego - za陰cznik nr 1 do SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 szczeg馧owo opisane w paragrafie 15 projektowanych postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-11 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia lub wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-11-09

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

1. Zamawiaj帷y wybierze najkorzystniejsz ofert, kt鏎a przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteri闚 okre郵onych w SWZ.
2. W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie b璠zie m鏬 dokona wyboru najkorzystniejszej zastosowane b璠 przepisy od art. 248 do art. 251 ustawy Pzp.

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1 Wykonawca, kt鏎y powierzy cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom podaje w z這穎nej ofercie:
a) nazwy podwykonawc闚, kt鏎ym powierza cz窷ci zam闚ienia, je瞠li s znani oraz nazwy tych cz窷ci;
b) nazwy podwykonawc闚 na kt鏎ych zasoby si powo逝je oraz nazwy tych cz窷ci.
2. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach zawodowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych
go z nim stosunk闚 prawnych.
„Stosowna sytuacja” wyst徙i wy陰cznie w przypadku, kiedy:
- Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach zawodowych udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia.
- Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10.
3. Poleganie na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasob闚.
Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji
danego zam闚ienia. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
a) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby; b) spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach
kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z podmiot闚 udost瘼niaj帷y zasoby. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da podmiot udost瘼niaj帷y zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby. O鈍iadczenia oraz zobowi您anie wskazane powy瞠j sk豉dane s przez osoby upowa積ione do reprezentowania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby (podwykonawcy), zgodnie z form reprezentacji okre郵on w dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Punkty b璠 przyznawane wed逝g zasad okre郵onych w pkt. 25 SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.