eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLESŁAWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-430

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fu@boleslawiec.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslawiec.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dd7bb11-cc18-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00005134/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889139

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/boleslawiec
Bezpośredni link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/889139

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający, zgodnie z Rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje
c)zainstalowana dowolna,
d)włączona obsługa JavaScript
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf
2)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
3)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
a)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem 4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB
7) W przypadku większych plików w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, .7Z w celu podziału na mniejsze paczki po 150 MB każda. W przypadku użycia przez Wykonawcę podpisu zaufanego Zamawiający zaleca, aby plik wynikowy był mniejszy niż 10 MB
8)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu
9)Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona
10)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
12)W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres fu@boleslawiec.net.pl. z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności
Formularz oferty i oświadczenie z art. 125 Pzp) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
13) Pozostałe szczegóły zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec 98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1, tel. 62
783 60 84;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor.odo@bolesławiec.net.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjnosportowych” w formule zaprojektuj-wybuduj.
2. Lokalizacja: Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Powiat Wieruszów, województwo łódzkie.
Obszar Parku nad Prosną znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny” oraz krajowego korytarzu ekologicznego Doliny Prosny.
Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVI/221/2002 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 czerwca 2002 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:
Park nad Prosną” to inicjatywa stworzenia atrakcyjnych przestrzeni zielonych łączących funkcje społeczne, rekreacyjne i turystyczne. Gmina Bolesławiec posiada zdegradowane i częściowo niezagospodarowane tereny (m.in. tereny nadrzeczne, drogi gminne, zieleni nieurządzonej, w tym budynek socjalno-biurowy, stare boisko sportowe wraz z zużytą technicznie i
moralnie infrastrukturą). Tereny te są położone w dorzeczu rzeki Prosny i przylegające do obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym dla Polski oraz charakteryzujących się ważnymi walorami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zadanie „Park nad Prosną” zakłada zaprojektowanie i
zagospodarowanie terenów gminnych oraz stworzenie parku, terenów zieleni urządzonej wyposażonej w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej (sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej) służące rekreacji i aktywności sportowej. Projekt "Park nad Prosną" przewiduje również modernizację budynku socjalnobiurowego, znajdującego się na terenie przyrodniczo- rekreacyjno-sportowym.
Projekt zakłada zaprojektowanie kompleksu, w tym zaprojektowanie funkcjonalnych powiązań z zabytkowym centrum miejscowości, powiązanie tego terenu z istniejącą w okolicy bazą noclegową, jak i powiązanie z
atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Ważnym elementem zadania będzie wkomponowanie w tereny zieleni urządzeń rekreacyjno- sportowych i edukacyjno-kulturalnych.
Rewitalizacja (w znaczeniu języka potocznego) zdegradowanych terenów gminy pozwoli na przywrócenie tego terenu do ponownego, intensywnego wykorzystania przez mieszkańców, co wpłynie pozytywnie m.in. na kondycję zdrowotną mieszkańców, przyczyni się do rozwoju aktywności mieszkańców.
Ważnym aspektem modernizacji będzie stworzenie atrakcyjnej infrastruktury społecznej, w tym miejsc aktywności, odpoczynku dla różnych grup odbiorców, które sprzyjać będą integracji międzypokoleniowej. Termin wykonania powyżej 12 miesięcy.”
4. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
1) Wykonanie projektu koncepcyjnego dla całości założenia „Parku nad Prosną”.
2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania Parku
nad Prosną – „Obszar 1”oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.
3) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy.
Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w projekcie wartość kulturową i historyczną przedmiotowego miejsca zadania.
a) Prowadzenie dziennika budowy – jeśli wymagany
b) Wykonanie przedmiaru robót.
c) Przygotowanie zaplecza budowy – jeżeli konieczne.
d) Zabezpieczenie terenu budowy.
e) Wykonanie robót z zakresu kształtowania terenu z uwzględnieniem potrzeb retencji wody.
f) Wykonanie wszelkich innych robót przygotowawczych niezbędnych w celu prawidłowego wykonania robót budowlanych.
g) Wykonanie remontów i innych robót budowlanych w tym: remontu elewacji, remont toalet, remont sceny, remont trybun
północnych, odświeżenie trybun południowych i budowa altany/wiaty grillowej.
h) Wykonanie ścieżek, w tym oznakowanych ścieżek edukacyjnych.
i) Montaż małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, tablic z
regulaminami, urządzeń placu zabaw, stojaków rowerowych oraz innych.
j) Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących drzewach i krzewach.
k) Wykonanie nowych nasadzeń.
l) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenia zmian w Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej.
n) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
o) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Dokumentacje należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy:
a) Koncepcja programowo-przestrzenna – 2 egz.
b) Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 – 4 egz.
c) Dokumentacja z badań archeologicznych – 4 egz.
d) Projekt budowlany – 4 egz.
e) Projekt wykonawczy – 4 egz.
f) Przedmiar robót – 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – 4 egz.
h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz.
i) System Identyfikacji Wizualnej – 2 egz.
j) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 4 egz.
Wszystkie dokumentacje mają być przekazane w formie elektronicznej w postaci plików PDF, DWG, DOC, DOCX, JPG na odpowiednim nośniku (CD lub DVD) wraz ze wszystkimi dokumentami (uzgodnienia, zezwolenia itp.) Rozdzielczość plików – 300 dpi. Wersja elektroniczna przedmiarów i
kosztorysów ma być wykonana osobno dla przedmiarów, osobno dla kosztorysów.
Dokumentacje będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.
Pozwolenia i zalecenia do uzyskania przez Wykonawcę we własny zakresie:
a) Zalecenia konserwatora – zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej dla Obszaru 1.
b) Uzyskanie pozwolenia oraz przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych na działkach nr 396 i 242/5;
c) Dane zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza, raportu, opinie z zakresu ochrony środowiska –
zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
d) Inne porozumienia, zgody lub pozwolenia potrzebne do realizacji zadania – zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania
wyżej wymienionych dokumentów we własnym zakresie
3) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i
normy. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w
użytkowanie wszystkich elementów zadania, w szczególności:
a) Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej znajdujących się w południowozachodniej części działki 242/5;
b) Demontaż istniejących koszy do koszykówki i słupków do rozwieszania siatek znajdujących się w północno-wschodniej
części działki 242/5;
c) Ściągnięcie płyt betonowych znajdujących się w północno-wschodniej części działki 242/5
d) Demontaż zadaszenia wraz z podestem przy parkingu;
e) Demontaż bramy;
f) Budowa żwirowych ciągów pieszych o szer. 1,8-2m;
g) Budowa chodnika o szer. 1,8-2,5m zapewniającego komunikację osobom niepełnosprawnym;
h) Modernizacja drogi gminnej,
i) Budowa żwirowego placu pod stoły do gry w tenisa i szachy;
j) Budowa terenu pod plac zabaw;
k) Wykonanie zielonych miejsc parkingowych;
l) Renaturyzacja zdegradowanych terenów;
m) Nowe nasadzenia;
n) Założenie/rekultywacja trawnika rekreacyjnego;
o) Rekultywacja polany rekreacyjnej;
p) Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych/porządkujących murawy boiska;
q) Budowa altany/wiaty grillowej
r) Remont elewacji budynku socjalno-biurowego (wraz z wymianą zewnętrznych stolarek)
s) Remont toalet
t) Remont sceny
u) Remont trybun północnych i południowych
v) Montaż bramy
w) Montaż urządzeń i ogrodzenia placu zabaw
x) Montaż stołów do tenisa
y) Montaż stołów do gry w szachy
z) Montaż szachów wielkoformatowych
aa) Montaż ławek
bb) Montaż koszy na śmieci
cc) Montaż stojaków rowerowych
dd) Montaż tablic informacyjnych i z regulaminami.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:
- Program Funkcjonalno – Użytkowy - Załącznik nr 7 do SWZ,
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
I Cena oferty brutto (C) 60 %
II Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia (G) 40%
Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na opracowaną dokumentację projektową oraz na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
 dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub rewitalizacji terenu/obiektu rekreacyjnego lub terenu/obiektu wypoczynkowego lub terenu/obiektu sportowego wraz z montażem elementów małej architektury - o wartości robót minimum 800 000 zł. brutto – każda z nich
oraz
 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie ciągów komunikacyjnych (np. dróg, chodników, ścieżek)
oraz
 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub budowli - o wartości robót minimum 200 000 zł. brutto

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.
Do wykazu robót (załącznik nr 5 do SWZ) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej następujące osoby spełniające poniższe wymagania:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności drogowej,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej,

- osobą posiadającą uprawnienia wskazane w art. Art. 37e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. a) SWZ - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 4) lit. b) SWZ - załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ):
a) oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu - wg wymogu Załącznika nr 2 do SWZ - wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,

jeśli dotyczy:

b) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ,
f) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
g) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8413 0000 0700 0101 2000 0008
Z adnotacją: „Park nad Prosną”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bolesławiec,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i pełnieniu warunków składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, Zamawiający odsyła w tym zakresie do Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/boleslawiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji ogłoszenia, nie wszystkie informacje zostały podane w całości. W tym zakresie Zamawiający odsyła do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.