eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywda › "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda - Etap I, realizowanej częściowo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda – Etap I, realizowanej częściowo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZYWDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żelechowska 24B

1.5.2.) Miejscowość: Krzywda

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257551006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrzywda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda – Etap I, realizowanej częściowo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8682e01b-cc09-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Energia odnawialna w Gminie Krzywda etap I i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krzywda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 16:00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału:
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Krzywda; https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
3.3.1. podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym),
lub
3.3.2. kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
lub
3.3.3. jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, tel. 25 7551006 e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzywda jest Pan Paweł Kamola, adres e-mail: iod@gminakrzywda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda – Etap I, realizowanej częściowo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda – Etap I, realizowanej częściowo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, podzielonego na trzy zadania częściowe:
Zakres I: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krzywda - dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę;
Zakres II: Budowa nowych punktów i linii oświetleniowych - w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, finansowana z budżetu Gminy Krzywda, wraz z zapewnieniem finansowania w okresie 120 miesięcy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
Zakres III: Energia odnawialna w Gminie Krzywda etap I - budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Krzywda.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w załącznikach do PFU i pozostałych załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
a) „CENA” – C;
b) „OKRES GWARANCJI” – G
c) „REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ” – R
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów do uzyskania za dane kryterium
1) Cena brutto ( C ) 60 % 60 punktów
2) Okres gwarancji (G) 30 % 30 punktów
3) Redukcja zużycia energii elektrycznej (R) 10 % 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Redukcja zużycia energii elektrycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych);
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), był wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, realizowana w ramach jednego zadania o wartości min. 500 000,00 zł brutto i budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zadania o wartości min. 500.000,00 zł brutto, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami i skieruje je do realizacji dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję: projektanta posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania;
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję: kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- minimum jednym zespołem osób składającego się z 2 osób posiadających ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż
1 kV w kategorii D i E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje)
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
b) sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego;
Wymieniony wyżej zespół osób musi dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN eksploatacyjne). Przy wykonywaniu usług objętych postępowaniem niezbędne będzie posiadanie przez pracowników wykonujących usługę upoważnienie do wstępu i wykonywania prac pod napięciem, na sieci zakładu energetycznego.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik Nr 6 do SWZ,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik Nr 7 do SWZ, (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe stanowią:
a) karty techniczne opraw oświetleniowych oraz słupów, potwierdzające spełnienie warunków opisanych w PFU – składane razem z ofertą,
b) karty techniczne modułów fotowoltaicznych, potwierdzające spełnienie warunków opisanych w PFU – składane razem z ofertą,
c) wyliczenie redukcji zużycia energii elektrycznej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – składane razem z ofertą. Brak dokumentu skutkować będzie naliczeniem 0 (Zero) punktów w kryterium redukcji zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe
d) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w SWZ i PFU (deklaracje zgodności, atesty, protokoły badań itp.) – składane na żądanie Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Wadium należy wnieść w następującej formie:
1) pieniądz - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: BS Krzywda 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060 z podaniem tytułu: Wadium - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej Gminy Krzywda – Etap I, wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego),
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawcy wnoszą wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i wymienionych powyżej.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.