eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Likwidacja podziemnego pomieszczenia magazynu kotłowni przy ul. Sokolskiej 16 w KatowicachOgłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Likwidacja podziemnego pomieszczenia magazynu kotłowni przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/4163160

1.5.8.) Numer faksu: 32/2582025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja podziemnego pomieszczenia magazynu kotłowni przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8f305fe-1c64-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002618/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.35 Likwidacja podziemnego pomieszczenia magazynu kotłowni przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostały
wskazane w rozdziale XII SWZ.
4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I.Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji powierzenia przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem. II. 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1),zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana
danych osobowychjest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice,
ul. Grażyńskiego5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25; 2. z Inspektorem
Ochrony DanychOsobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail:
iod@kzgm.katowice.pl lubpisemnie na adres Zamawiającego. 3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówieniapublicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawyPrawo zamówień publicznych; 5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres, którywyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wsprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawiedziałania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej; 6. obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Prawozamówień publicznych; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada
Pani/Pan: • napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na podstawie
art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; • prawo do wniesienia skargi do
Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia
danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianąwyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.051.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 149751,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja podziemnego pomieszczenia magazynu kotłowni przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach, na podstawie nakazów PINB (stanowiące wraz z Dokumentacją i STWIORB załącznik nr 6 do SWZ).
Roboty będą polegać w szczególności na:
1) wykonaniu robót zabezpieczających,
2) rozbiórce nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kostki betonowej,
3) likwidacji inst. elektrycznej wraz z zabezpieczeniem,
4) podstemplowaniu stropów,
5) zamurowaniu otworu i domurowaniu ściany z bloczków betonowych,
6) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych,
7) wykonaniu zabezpieczenia ścian z montażem i demontażem zabezpieczeń,
8) wypełnieniu betonem przestrzeni piwnic,
9) wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz zasadniczej z betonu asfaltowego,
10) wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
11) skuciu luźnych tynków ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem tynków,
12) gruntowaniu ścian i sufitów z malowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiORB, projektowane postanowienia umowy oraz przedmiary robót.
3. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w przedmiarze lub STWIORB, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót zabezpieczających, rozbiórkowych, murarskich, izolacyjnych malarskich, wraz z pracami towarzyszącymi.
Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
5. Parametry równoważności
1) Jeżeli dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
6. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne (przewidział wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy).
7. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych w formacie PDF.
8. Zamówienie nie jest podzielone na części.
Roboty powinny być wykonane przez jednego wykonawcę, z uwagi na brak możliwości podziału prac związanych z likwidacją na etapy, które możliwe byłyby do wykonania przez kilku wykonawców i ich prawidłowego rozliczenia. Dopuszczenie kilku wykonawców znacznie wydłużyłoby czas wykonania robót, wpłynęło na wzrost ich kosztów i w konsekwencji uniemożliwiłoby egzekwowanie usterek, nie byłoby możliwe ustalenie ich sprawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII
"Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: jedną osobą (1), która pełnić będzie funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik budowy będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

Uwaga:
1. Wskazana wyżej osoba pełniąca funkcje kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020r., poz. 220 ).

2. Osoba, którą Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 i 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
- oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 2 i 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o
ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić
w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz
Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider/Pełnomocnik
Konsorcjum,*
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez
poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać
odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez
poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym
zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider/pełnomocnik konsorcjum.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez
pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 19 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.