eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.5.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-523a1186-c673-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059833/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-523a1186-c673-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 4.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 5.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 z późn. zmianami).6.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub wyżej cytowanym rozp. Prezesa Rady Ministrów, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 9.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@namyslow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
12.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać przy użyciu Platformy e-Zamówienia, lub na adres e-mail, o którym mowa w ust. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie z siedzibą w Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@namyslow.pl, lub tradycyjną poczta na adres Zamawiającego lub Starostwa.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO).
Więcej informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZM.272.3.2024.MA.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:
2) Zakres rzeczowy zadania ogólny:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40,0 x 20,0 m i nawierzchni pouliretanowej wraz z zakupem strzelnicy laserowej,
- budowa zadaszenia łukowego o konstrukcji z drewna klejonego z powłoką membranową z warstwą powietrza między membranami,
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego,
- zakup sceny z wykładziną ochronną oraz ławek i trybun.
3) Zakres rzeczowy zadania ogólny:
- Dokumentacja projektowa.
- Roboty ziemne.
- Podbudowy.
- Drenaż.
- Fundamenty.
- Izolacje przeciwwilgociowe.
- Nawierzchnia z poliuretanu.
- Zadaszenie łukowe o konstrukcji drewnianej.
- Pokrycie zadaszenia.
- Zaplecze sanitarno-szatniowe.
- Instalacja elektryczna (w tym instalacja fotowoltaiczna) i oświetlenie hali (oświetlenie LED) wraz z przyłączami.
- Instalacja c.o. ze źródłem energii wykorzystującym energię odnawialną (instalacja fotowoltaiczna o mocy pokrywającej zapotrzebowanie hali na ciepło).
- Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
- Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączem do sieci wodno-kanalizacyjnej.
- Instalacja monitoringu.
- Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko.
- Strzelnica laserowa.
- Wyposażenie sportowe obiektu.
- Tablica informacyjna.
- Trybuny i ławki.
- Zagospodarowanie terenu.
4) Wykonawca musi zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 3 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) z załącznikami.
6) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zmianami), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r., poz. 1213, z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zmianami), uzgodnieniami branżowymi, obowiązującymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz w sposób nie zakłócający pracy szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8) W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).
9) Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.
10) Zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru.
11) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do końcowego protokołu odbioru robót).
12) Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Dodatkowe kody CPV:
Wymienione poniżej.
13) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
14) Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
15) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 48 miesięcy. maksymalnie 84 miesiące, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
16) Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.
17) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
18) Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
19) Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 1133/13 i 1133/14 k.m. 10, położone w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12; teren działania Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

71355000-1 - Usługi pomiarowe

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45000000-7 - Roboty budowlane

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 5.2 niniejszej SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
2. W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
3. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
4. W drugiej kolejności dokonywana będzie ocena ofert wszystkich wykonawców.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
8. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE: NADZÓR INWESTORSKI.
1) Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych opisanych w części 1 niniejszego postępowania.
2) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor Nadzoru (Wykonawca) jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
3) Nadzór inwestorski należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zmianami), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r., poz. 1213, z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zmianami), uzgodnieniami branżowymi, obowiązującymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz w sposób nie zakłócający pracy szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4) Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
Dodatkowe kody CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy.
5) Obowiązki podmiotu świadczącego usługi nadzoru inwestorskiego:
a) Przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru.
b) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy.
c) Kontrolę procesu budowy.
d) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją zamówienia, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
e) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów niezaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego (w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych), wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania.
f) Sprawdzanie, odbiory (częściowe / końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, nadzór nad pracami ziemnymi, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania.
g) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
h) Kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującą dokumentacją zamówienia oraz terminowości ich wykonania.
i) Sporządzanie sprawozdania z wykonanych prac do akceptacji Zamawiającego.
j) Koordynację działań, w zakresie współpracy z projektantem oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji projektowej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.
k) Kontrolę zgodności realizacji z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.
l) Kontrolowanie zgodności realizacji robót z zapisami umów o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
m) Kontrolę jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.
n) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez Wykonawcę robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umów o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji.
o) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów.
p) Kontrolę, czy stosowane przez Wykonawców robót wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
q) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą robót.
r) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.
s) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez Wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.
t) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących.
u) Wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi przepisami.
v) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.
w) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami robót (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będzie Wykonawca robót, Projektant oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie.
x) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.
y) Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
z) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.
aa) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i odbioru końcowego.
bb) Przyjęcie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.
cc) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.
dd) Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.
ee) Nadzór nad uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
6) Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
7) Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 1133/13 i 1133/14 k.m. 10, położone w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12; teren działania Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 5.2 niniejszej SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
2. W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
3. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
4. W drugiej kolejności dokonywana będzie ocena ofert wszystkich wykonawców.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
8. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
CZĘŚĆ 1: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 10 (dziesięcio-) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 minimum 9 (dziewięć) osób wykonujących roboty budowlane (murarzy, elektryków, instalatorów, brukarzy, operatorów koparki i innych).
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 (jedną) robotę (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym:
 minimum 1 (jedna) robota budowlana w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu sportowego na łączną wartość robót nie mniej niż 2 000 000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

CZĘŚĆ 2: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NAMYSŁOWIE: NADZÓR INWESTORSKI.
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 1 (jedno-) osobowym zespołem, przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
3. Wypełnione i podpisane zbiorcze zestawienie kosztów wg załącznika Nr 1.2 do SWZ (dotyczy tylko części 1).
4. Dokument wniesienia wadium.
5. Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ (jeśli dotyczy).
6. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeśli dotyczy).
7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).
8. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
9. Dokumenty rejestrowe lub wskazanie w oświadczeniu wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ albo w oświadczeniu i zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ, skąd Zamawiający może je pobrać samodzielnie.
10. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) Część 1: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).
2) Część 2: 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zmianami).
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż okres związania ofertą, w formule, np.: „od dnia ………. do dnia ………”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
6. Postanowienia wskazane powyżej dla gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń.
7. Miejsce wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Wadium – nr sprawy: IZM.272.3.2024.MA.”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewu pieniężnego) przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (złożenie dyspozycji przelewu określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium).
2) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, dołączając oryginał w postaci elektronicznej do oferty za pośrednictwem platformy e-zamowienia.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
9. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.
10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym punkcie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej również zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna jest bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy w stosunkach gospodarczych nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zmianami). W świetle art. 4 ust. 2 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej kreuje zatem wyłącznie, funkcjonujący pomiędzy wspólnikami, stosunek zobowiązaniowy (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2003 r., sygn. I CK 201/02).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
2) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontunuowania robót (wstrzymanie kontynuowania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływy terminu składania ofert,
3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
5) z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,
6) z powodu działania siły wyższej, która uniemożliwiła wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
7) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), czy hydrologiczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
8) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe w szczególności błędnie zinwentaryzowane lub niezinwentaryzowane: podziemne sieci, instalacje, urządzenia, znaleziska archeologiczne lub obiekty budowlane, co spowoduje wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych albo zamiennych,
9) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
10) jeżeli zostanie wydany zakaz, prowadzenia robót, przez właściwy organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie wystąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
11) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zamówienia lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego,
12) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
13) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
14) jeżeli wystąpi awaria na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkująca koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
15) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
Więcej informacji w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W związku z czym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji inwestycji powinny spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r., poz. 211) oraz pozostałych dokumentach będących załącznikami do powyższego programu.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zmianami), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zmianami), stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zmianami), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zmianami);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zmianami);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zmianami), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zmianami).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.