eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932112482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliniana 20-22

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-525

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji publicznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-832e58a0-cbf6-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
2. Wymagania techniczne, jakie musi spełniać sprzęt Wykonawcy, aby mógł korzystać z platformy przetargowej:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe, co najmniej: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
2) dostęp do sieci internet;
3) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajax;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
6) zainstalowany Acrobat Reader;
7) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3. Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: pdf.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.OA.3213.1.2024 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienia treści SWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp.
1) Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
3) Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została umieszczona SWZ (bez ujawniania źródła zapytania).
7. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/ poprzez funkcjonalność umożliwiającą zadawanie pytań zgodnie z Instrukcją pn. zadawanie pytań do przetargu, dostępnej pod adresem https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
8. Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową prowadzonego postępowania/Platformę Przetargową, ponieważ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępniani na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest:
1) sprawy proceduralne: Anna Fijałkowska, e-mail: przetargi.it@pup-wroclaw.pl;
2) sprawy merytoryczne: Aleksandra Kowalczyk, e-mail: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu niniejszym informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną, którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu;
3) Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5) dane osobowe przetwarzane przez Administratora, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; jeżeli w powyższych okresach, zostanie wytoczone powództwo lub zostanie wszczęte postępowanie, w którym przetwarzane dane osobowe stanowią dowód, okres przetwarzania, przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
7) dane przetwarzane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym o realizacji ich zadań, a także podmiotom, którym w oparciu o przepisy ustawy Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
8) prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania przysługuje zgodnie z art. 15 oraz art. 16 RODO; pozostałe prawa mogą być ograniczone, w sytuacjach kiedy Administrator jest prawnie zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
9) zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania klauzuli informacyjnej pracownikom, których dane osobowe będą udostępniane Zamawiającemu w celu przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.OA.3213.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 484015,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz ewentualnych ich zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 64110000-0 Usługi pocztowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), co najmniej 70% osób zajmujących się realizacją przedmiotu umowy w następującym zakresie:
1) przyjmowania, weryfikacji oraz potwierdzania przyjęcia korespondencji do obrotu pocztowego,
2) nadzoru, rozliczania oraz odbioru prac doręczycieli/listonoszy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5, na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena (C) - 60 pkt
2. Śledzenie przesyłek rejestrowanych przez Internet (Ś) - 40 pkt
1. Kryterium: cena (C), waga = 60 pkt
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty zdobędą odpowiednią liczbę punktów wyliczoną według poniższego wzoru:
C = Cn / Cb x W
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa brutto
Cb – cena brutto badanej oferty
W - waga = 60
2. Kryterium: śledzenie przesyłek rejestrowanych przez Internet (Ś), waga = 40 pkt
Punkty w kryterium zostaną obliczone na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) w następujący sposób:
- zapewnienie możliwości śledzenia przesyłek listowych rejestrowanych przez Internet - oferta otrzyma 40 pkt.
- brak możliwości śledzenia przesyłek listowych rejestrowanych przez Internet - oferta otrzyma 0 pkt.
Brak wypełnienia w formularzu oferty informacji o możliwości śledzenia lub nie, będzie skutkować przyznaniem 0 pkt.
3. SUMA PUNKTÓW (S)
Całkowita liczba punktów uzyskanych przez każdego Wykonawcę zostanie obliczona jako suma punktów otrzymanych w każdym kryterium według wzoru:
S = C + Ś
gdzie:
S – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”
Ś – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Śledzenie przesyłek rejestrowanych przez Internet”
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów (S).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Śledzenie przesyłek rejestrowanych przez internet

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w rozporządzeniu UE 2022/576, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej tj.: prowadzi działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub
b) Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) - dotyczy przedsiębiorców, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe: „Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują działalność pocztową na podstawie wydanych zezwoleń stają się przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych”;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi w zakresie przyjmowania do obrotu pocztowego przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych o wartości na kwotę co najmniej 450 000,00 PLN brutto rocznie każda wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego we wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług pocztowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z wymogami zawartymi w dziale XII ust. 1 pkt 4 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (Załącznik nr 4 do SWZ) wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot (poświadczenia), na rzecz którego usługi były lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usługi powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunku kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują te usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zm mogą być objęte:
1) w zakresie podwykon; 2) termin i sposób rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyk;3) postanowienia nieobjęte umową, lub które nie mają charakteru zm istotnych, 4) zm korzystne dla Zam
3. Strony dokonają odpowiedniej zm umowy w zakresie wys wynagr Wyk, o którym mowa w § 6 ust 1 umowy, w przypadku zm:
1) stawki podatku VAT, jeżeli zm te będą miały wpływ na koszty wykonania zam przez Wyk; 2) kosztów związanych z real zam, w szczeg: a) wys min wynagr za pracę albo wys min stawki h, ustalonych na podstawie ustawy o min wynagr za pracę, b) zasad podlegania ubezp społ lub ubezp zdr lub wys stawki składki na ubez społ lub zdrow, c) zasad gromadzenia i wys wpłat do PPK, o których mowa w ustawie o PPK jeżeli zmte będą miały wpływ na koszty wykonania zam przez Wyk i nie były znane Wyk w dniu składania oferty, d) cen mat lub kosztów związanych z real zam, wówczas gdy średrok wskaź cen towarów i usług konsum ogłaszany w kom Prezesa GUS wzrośnie o 10% w stosunku do poprz roku,
-jeżeli zm te będą miały wpływ na koszty wykonania zam przez Wyk;3) cen jednost brutto w poszcz poz wpisanych przez Wyk w Form cen stan Zał 3 do umowy w sytuacji spowodowanej zm cen tych poz, zgodnie z przedłożonym przez Wyk dok zatwierdzającym te zm przez Prezesa UKE, jeżeli zm te będą miały wpływ na koszty wykonania zam przez Wyk
4. W przypadku zm,:
1) w ust 3 pkt 1 wartość netto wynagr Wyk nie zmieni się, a wartość wynagr brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obow Przepisów; 2) w ust 3 pkt 2 lit a wynagr Wyk może ulec zm o wartość wzrostu całk kosztu Wyk wynikającą ze zwiększenia wynagr osób bezpośrednio wykonujących zam, do wys aktualnie obow min wynagr za pracę albo wys min stawki h, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń pub-pr od kwoty wzrostu min wynagr albo wys min stawki h; 3) w ust 3 pkt 2 lit b i c wynagr Wyk ulegnie zm o wartość wzrostu całk kosztu Wyk jaki będzie on zob dodat ponieść w celu uwzgl tej zm, przy zach dotych kwoty netto wynagr osób bezpośrednio wykonujących zam na rzecz Zam; 4) w ust 3 pkt 2 lit d, Zam dopuszcza możliwość walor wynagr w oparciu o wsk wzrostu cen towarów i usług konsum pub przez Prezesa GUS raz do roku, nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od zawarcia Umowy Wynagr będzie podlegało walor max do 0,5% całk wynagr okr w § 6 ust 1; pocz termin ust zm wynagr może nastąpić nie wcześniej niż od 1 dnia m-ca kalen po m-cu, w którym został opub kom Prezesa GUS z zastrzeżeniem zdania poprz; 5) w ust 3 pkt 3, wynagr Wyk może ulec zm o wartość wzrostu całk kosztu Wyk wynikającego ze zm cen jednost brutto w poszcz poz wpisanych przez Wyk w Formularzach cenowych stan Zał 3 do umowy
5. Wyk ma obowiązek wykazania, że zm okr w ust 3 pkt 2 - 3 mają bezpoś wpływ na koszty wyk zam
6. W celu dokon zm umowy w ust 3 pkt 2 - 3 Wyk zobowiązany jest wystąpić do Zama z pisemnym wnioskiem o zm wynagr, przedkładając odpowiednie kalk i dok, w tym min kopie umów z pracownikami real przed zam, dok/dekl ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zm na koszty wyk zam, 2) okr stopień, w jakim zm, o której mowa w ust 3 pkt 2 - 3 wpłynie na wys wynagr
7. Zm wynagr Wyk zgodnie z zapisami ust 3 nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zm, jeżeli Wyk złoży wniosek w term do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 2) złożenia wniosku przez Wyk, jeżeli wniosek wpłynie do Zam po upływie terminu okr w pkt 1
8. Wyk, którego wynagr zostało zmienione w oparciu ust 2 i 3 niniejszego §, zob jest do zm wynagr przysługującego podwyk, z którym zawarł umowę, w zakresie odpow zm cen mat lub kosztów dotyczących zob podwyk, jeżeli łącznie: 1) usługi wykon przez podwyk są objęte umową; 2) okres obow umowy z podwyk przekracza 12 m-cy
9. Przed podjęciem decyzji o zwiększ wynagr Zam dokona weryf możliwości sfinan wyż Wynagr w ramach posiadanych środ w planie finan Zama zatw na dany rok.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.