eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poświętne › Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gminie Poświętne ( Powiat Wołomiński )

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gminie Poświętne ( Powiat Wołomiński )

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŚWIĘTNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Poświętne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-326

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257520390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugposwietne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaposwietne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gminie Poświętne ( Powiat Wołomiński )

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8403a99-cbfd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010147/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gminie Poświętne ( Powiat Wołomiński)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_poswietne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_poswietne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ - XIII.
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poświętne, ul. Krótka 1,
05-326 Poświętne
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ugposwietne.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja inwestycji wodociągowej (sieci i przyłącza):
- działka nr ew.: 143 obręb 0009 Laskowizna, jedn. ew. 143408_2;
- działki nr ew.: 125, 295, 310, 346/7, 355, 383/1, 430 obręb 0003 Czubajowizna, jedn. ew.: 143408_2;
- działki nr ew.: 300, 394, 395, 398, 399, 412/1, 531, 563 obręb 0013 Nadbiel, jedn. ew. 143408_2;
- działka nr ew. 181 obręb 0014 Nowe Ręczaje, jedn. ew. 143408_2.

1) CZĘŚĆ I – „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje ( Gmina Poświętne )”, zakres zadania obejmuje dwa etapy:
a) ETAP 1 – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ:
- sieć wodociągowa w pasie dróg gminnych z rur PE 100 SDR17 PN10 dn160 mm = 7 992,10 m,
- sieć wodociągowa w pasie dróg gminnych z rur PE 100 SDR17 PN10 RC dn160 mm = 4 034,80 m,
- sieć wodociągowa w pasie dróg gminnych z rur PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm = 105,90 m,
- hydranty p.poż, nadziemne dn80 mm – 34 kpl.,
- hydranty p.poż, podziemne dn 80 mm – 7 kpl,

W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienia wykopów oraz wszystkie roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych.

b) ETAP 2 – BUDOWA PRZYŁĄCZY DO GRANIC DZIAŁEK GMINNYCH:
- przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 dn. 40 mm, PN 16 o długości L= 377,7 m;

W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienia wykopów oraz wszystkie roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych oraz uporządkowanie terenu po prowadzeniu robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

42131160-5 - Hydranty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Lp. kryterium waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji (G) 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Sposób obliczania punktacji: Po = C + G
Po –punktacja oferty
C –liczba punktów w kryterium cena oferty
G –liczba punktów w kryterium okres gwarancji
• CENA (C) 60%
punkty za kryterium „Cena” - maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:
(C) = C of min. / C of. bad. x 60
gdzie: (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;
C of, min najniższa cena (łączna z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
• OKRES GWARANCJI (G) - waga 40%
a) najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego ( warunek konieczny) – 36 miesięcy, rozpoczynający się w
dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b) najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 miesięcy, rozpoczynający się w dniu
następnym licząc od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu Umowy,
c) okres gwarancji należy proponować jedynie w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji będzie oceniany wg następującej formuły:
 36 miesięcy – „0 pkt”,
 od 37 do 44 miesięcy – „10 pkt”,
 od 45 do 52 miesięcy – „20 pkt”,
 od 53 do 59 miesięcy – „30 pkt”,
 60 miesięcy – „40 pkt” .
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zadeklarował 36 miesięcy. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów wyliczona jako suma punktów uzyskanych w ww.
kryteriach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków:
- działka nr ew. 934/1 obręb 0011 Międzyleś jedn. ew. 143408_2.
3. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany na podstawie dokumentacji projektowych oraz szczegółowym zakresem podstawowych robót ujętych w przedmiarach, stanowiących załączniki do postepowania: Dokumentacja projektowa część II wraz z przedmiarem– Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

42131160-5 - Hydranty

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Lp. kryterium waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji (G) 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Sposób obliczania punktacji: Po = C + G
Po –punktacja oferty
C –liczba punktów w kryterium cena oferty
G –liczba punktów w kryterium okres gwarancji
• CENA (C) 60%
punkty za kryterium „Cena” - maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:
(C) = C of min. / C of. bad. x 60
gdzie: (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;
C of, min najniższa cena (łączna z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
• OKRES GWARANCJI (G) - waga 40%
a) najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego ( warunek konieczny) – 36 miesięcy, rozpoczynający się w
dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b) najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 miesięcy, rozpoczynający się w dniu
następnym licząc od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu Umowy,
c) okres gwarancji należy proponować jedynie w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji będzie oceniany wg następującej formuły:
 36 miesięcy – „0 pkt”,
 od 37 do 44 miesięcy – „10 pkt”,
 od 45 do 52 miesięcy – „20 pkt”,
 od 53 do 59 miesięcy – „30 pkt”,
 60 miesięcy – „40 pkt” .
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zadeklarował 36 miesięcy. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów wyliczona jako suma punktów uzyskanych w ww.
kryteriach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
DLA CZĘŚCI I:
• Zdolność techniczna:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o długości min. 7 km.
Wartość brutto wskazanych robót budowalnych musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł każda;
• Zdolność zawodowa:
 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem
budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.
DLA CZĘŚCI II:
• Zdolność techniczna:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie minimum jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
• Zdolność zawodowa:
 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem
budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie
spełniają powyższy warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ( wszystkie części).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; (CZĘŚĆ I i II)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ; (CZĘŚĆ I i II)
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ;(CZĘŚĆ I i II)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WADIUM TYLKO DLA CZĘŚCI I:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
CZĘŚĆ I – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
PEKAO S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa nr rachunku
23 1240 1037 1111 0011 2561 2422
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.6.2024 część I”

DLA CZĘŚCI II ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁACENIA WADIUM

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 14 PPU oraz określone w SWZ - CZĘŚĆ I
zgodnie z § 15 PPU oraz określone w SWZ - CZĘŚĆ II

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_poswietne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.