eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głowno › Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wigury w GłownieOgłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wigury w Głownie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.glowno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wigury w Głownie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2488a36b-cbf3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulicy Wigury i ul. Szkolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glowno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glowno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://glowno.ezamawiajacy.pl/
2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Miasta Głowno https://glowno.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
7. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miasta Głowno tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Głowno reprezentowana przez Burmistrza Głowna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@glowno.pl oraz telefonicznie: 42 719 11 51.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: inspektor@glowno.pl tel.. 607-770-718.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wigury w Głownie” Znak sprawy RI.271.5.2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przebudowa ul. Szkolnej o długości 210 mb, w zakresie której znajduje się wykonanie przebudowy ulicy o jezdni bitumicznej o szerokości około 6 m z wyłączeniem krawężnika, chodnika, zjazdów do posesji i kanału technologicznego, które są elementem innego zamówienia i zostaną wykonane przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót, w tym:
1) Nawierzchnia o konstrukcji:
- warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm (beton asfaltowy – standard KR3),
- skropienie warstwy wiążącej emulsją,
- warstwa wiążąca AC 16 W gr 5 cm (beton asfaltowy – standard KR3),
- skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mechanicznie, gr. 20 cm,
- ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 10cm
- warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku różnoziarnistego gr. 15 cm,
- grunt rodzimy,
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 64 cm.
2) Regulacja urządzeń obcych w odniesieniu do nowej nawierzchni,
3) Wymiana 3 szt. wpustów deszczowych wraz z regulacją sytuacyjno-wysokościową
4) Odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej
5) Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana istniejącego oznakowania pionowego, zgodnie z organizacją ruchu, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej.

2. Przebudowa ul. Wigury o długości 306 mb, na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Sowińskiego.
1) Dla przebudowywanej drogi Nr 120533 E (ul. Wigury) przyjęto parametry jak dla drogi klasy technicznej „L”. Należy wybudować jezdnię bitumiczną o szerokości 5,50 m i przekroju jednostronnym o spadku 2,00 % z częściowo jednostronnym i częściowo obustronnym poboczem z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 8,00 % oraz jednostronnym chodnikiem przy jezdni o szerokości 2,00 m ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2,00 % w kierunku od jezdni do granicy pasa drogowego.
2) Dodatkowo wzdłuż ulicy należy wybudować zjazdy indywidualne i dojścia do furtek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka grafitowa na zjazdach i kostka szara na dojściach)
3) W ramach zadania należy wyregulować wysokościowo, w granicach istniejącego pasa drogowego, wszystkie urządzenia obce oraz istniejące i projektowane zjazdy i dojścia do furtek o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi oraz chodnika oraz obsypać ziemią zaprojektowane pobocza i obrzeża licując je z istniejącym terenem. Dojścia do furtek oraz zjazdy indywidualne należy dostosować wysokościowo do przyległych budynków, ogrodzeń, furtek, bram wjazdowych oraz terenu przyległego. W przypadku wystąpienia na zjazdach i dojściach do furtek fundamentów ogrodzeń itp. utrudniających wykonanie obrzeży zamykających zjazd i dojście do furtki, wykonywaną nawierzchnię z kostki brukowej, dopuszcza się bezpośrednio dowiązać do tych elementów albo do istniejącej nawierzchni utwardzonej po uzyskani zgody Inwestora.
4) W ramach planowanego przedsięwzięcia należy wybudować kanał technologiczny.
5) Konstrukcja nawierzchni jezdni (ul. Wigury na połączeniu z poszerzeniem):
- Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy – standard KR3)
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją
- Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy – standard KR3)
- Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją
- Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
- Warstwa wyrównawcza – AC 11 W 75 kg/m2
- Istniejąca konstrukcja
Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi 12 cm.
6) Konstrukcja nawierzchni jezdni (ul. Wigury na poszerzeniu/połączeniu):
- Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy – standard KR3)
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją
- Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy – standard KR3)
- Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją
- Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
- Warstwa wyrównawcza – AC 11 W 75 kg / m2/
- Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
- Podbudowa i warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm
- Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi 67 cm.
UWAGA: Dopuszcza się wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniającej podłoże gr. 15 cm w jednej warstwie o grubości łącznej 35 cm.
7) Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojścia do furtki z kostki brukowej:
- Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm
- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm
- Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 10 cm
- Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji chodnika i dojścia do furtki wynosi 38 cm.
8) Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:
- Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm
- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
- Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
- Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji zjazdu wynosi 53 cm
9) Odwodnienie ul. Wigury realizowane będzie poprzez istniejącą (przeznaczoną do remontu) oraz znajdującą się w zakresie zamówienia kanalizację deszczową oraz istniejące rowy przydrożne. Wody opadowe i roztopowe przejęte zostaną poprzez przeznaczone do wybudowania wpusty uliczne i odprowadzone do projektowanej (znajdującej się w zakresie zamówienia) oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. Pozostałe elementy odwodnienia w tym rowy przydrożne, przepusty, czy kanalizacja deszczowa DN400 będące w zakresie realizacji zamówienia przewidziano do remontu i oczyszczenia. Wszystkie niezinwentaryzowane geodezyjnie przyłącza kanalizacji deszczowej, a odkryte w terenie, w porozumieniu z Administratorem kanalizacji należy do budowanej kanalizacji podpiąć lub zaślepić.
10) Wymiana istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z docelową organizacją ruchu, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej.
Uwaga:
Zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy ul. Kamińskiego, która będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie odprowadzania wody burzowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny, gdzie 1%=1pkt:Lp. Nazwa kryterium Waga % (maksymalna liczba punktów)
1 Cena oferty brutto (C), zwana też „Ceną” 60% (60 pkt)
2 Okres gwarancji (G) 40% (40 pkt)

3. Sposób oceny w ramach kryteriów oceny ofert
1) Sposób oceny w kryterium „Cena” (C), w kryterium Cena: punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

C = Cmin/Co x 100 x 60%, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie ustalona przez podzielenie najniższej ceny brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 60 punktów.

2) Sposób oceny w kryterium „Okres gwarancji” (G)

W kryterium „Okres gwarancji”, Zamawiający dokona oceny na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający przyzna punkty, korzystając ze wzoru dla kryterium wynosi 6 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 6 lat, ocenie będzie podlegał okres 6 lat.
W kryterium „Okres gwarancji” do obliczenia oceny punktowej, zostanie zastosowany następujący wzór:

G=Go/Gn x 100 x 40%, gdzie:

G - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”,
Go - „Okres gwarancji” w ofercie badanej,
Gn - najdłuższy „Okres gwarancji” wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
100 wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium „Okres gwarancji”.

W ofercie długość okresu gwarancji należy podać w latach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Okres gwarancji” obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji ocenianej oferty przez okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 40%.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, w zakresie których znajdowało się wykonanie nawierzchni asfaltowej, o powierzchni co najmniej 1200 m2 każda.

Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać ilość robót, których dotyczy warunek.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania wielu robót w ramach jednego kontraktu.

b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważnymi i
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub równoważnymi.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednej osoby posiadającej obydwa ww. uprawnienia.

Uwagi:
1. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 334).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, jeżeli została zawarta.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 UOBN, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt. 4) SWZ, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy zaliczkę, na poczet wykonania robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. umowy
2. Zamawiający przekaże zaliczkę na rachunek Wykonawcy, wskazany w § 10 ust. 7 umowy
3. Zaliczka zostanie rozliczona przy płatności częściowej, przez pomniejszenie wysokości płatności częściowej o kwotę wypłaconej zaliczki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przed wystawieniem faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu zaliczki w części nierozliczonej w rozliczeniu wykonanych robót.
5. Termin zwrotu nierozliczonej części zaliczki – 7 dni od daty przyjęcia i zaakceptowania, przez Zamawiającego, zestawienia wykonanych robót.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 454 i 455 ustawy zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
1) Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 454 ust. 1 pkt 3 ustawy:
Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy:
Zmiana dotyczy przypadków, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy:
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4) Zmiana wynagrodzenia w przypadku wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania wykonania części robót:
a) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, czyli takich, które ujęte były w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania, rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych, może wystąpić zmiana wynagrodzenia spowodowana różnicą pomiędzy ceną zawartą w kosztorysie ofertowym a ceną przedstawioną przez Wykonawcę w kalkulacji robót zamiennych i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
b) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt 1 wartość umowy wzrośnie o zaakceptowaną przez Zamawiającego kwotę,
c) W przypadku zaniechania części robót przez Zamawiającego wynagrodzenie umowne zmaleje o zaproponowaną przez Zamawiającego i zaakceptowaną przez Wykonawcą kwotę.
5) Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, w tym czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte w kolejności: przez analogię, z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
6) W sytuacjach, o których mowa w pkt 1-4 podstawą dokonania zmiany jest sporządzenie protokołu uzasadniającego konieczność wprowadzonych zmian, akceptacja przez zamawiającego kosztorysu wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, a w przypadku rezygnacji z części robót – akceptacja przez Wykonawcę kosztorysu robót zaniechanych i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
2. Zmiana terminu wykonania umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo przedłużenia umownego terminu wykonania w następujących przypadkach:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
b) braku możliwości wykonywania robót w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu,


(pełny tekst dostępny jest we wzorze umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://glowno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.