eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Wyb鏎 Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja obiektu Zgromadzenia Si鏀tr Mi這sierdzia 安. Wincentego a Paulo w Przasnyszu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2021-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wyb鏎 Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja obiektu Zgromadzenia Si鏀tr Mi這sierdzia 安. Wincentego a Paulo w Przasnyszu
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZGROMADZENIE S.S. MIΜSIERDZIA 名.WINCENTEGO A PAULO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00622717600166

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 安ierczewo 9 lokal 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostro喚cki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekonomat@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://szarytki.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y

Ko軼ielna osoba prawna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wyb鏎 Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja obiektu Zgromadzenia Si鏀tr Mi這sierdzia 安. Wincentego a Paulo w Przasnyszu
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e14141a1-1bea-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00189304

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 Instrukcji u篡tkownika systemu pod adresem : https://sidaspzp.pl/

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Ocieplenie stropu zewn皻rznego;
• Ocieplenie stropu na strychu nieogrzewanym;
• Remont pokrycia dachowego, wykonanie pod這gi na izolacji na strychu oraz wymiana 8 okien na strychu;
• Ocieplenie 軼ian zew. Cz. D budynku;
• Ocieplenie 軼ian piwnic i w gruncie;
• Wymiana stolarki okiennej w ca造m budynku, wraz z monta瞠m nawiewnik闚 higrosterowalnych;
• Ocieplenie 軼ian zew. cz. A, B oraz C budynku;
• Wymiana stolarki drzwi zewn皻rznych na aluminiow ciep陰;
• Ocieplenie dachu i stropodachu we軟 mineraln, wymiana pokrycia dachowego i remont wi篥by dachowej;
• Demonta instalacji, monta przewod闚 ciep貫j wody i cyrkulacji, ocieplenie przewod闚, monta zawor闚 termostatycznych na cyrkulacji monta armatury wodooszcz璠nej przy umywalkach, wannach i prysznicach;
• Wymiana grzejnik闚, monta zawor闚 termostatycznych zdalnie sterowanych (radiowych), wymiana przewod闚,
• Wymiana w瞛豉 cieplnego na kompaktowy;
• Modernizacja punkt闚 鈍ietlnych i wymiana na nowe LED oraz podpi璚ie do systemu zarz康zania energi BEMS;
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
• Dostawa i monta elektronicznego systemu zarz康zania energi w budynku BEMS, zarz康zaj帷ego wszystkimi instalacjami wewn皻rznymi budynku tj. c.o., c.w.u. o鈍ietlenie

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Obowi您uj帷ym wynagrodzeniem w niniejszym post瘼owaniu jest wynagrodzenie
rycza速owe, o kt鏎ym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z p騧n. zm.) 1. Je瞠li strony um闚i造 si o wynagrodzenie rycza速owe, przyjmuj帷y zam闚ienie nie mo瞠 膨da podwy窺zenia wynagrodzenia, chocia瘺y w czasie zawarcia umowy nie mo積a by這 przewidzie rozmiaru lub koszt闚 prac.
18.1 Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, na podstawie
nast瘼uj帷ych kryteri闚 oceny ofert:
1. Kryterium: Cena 80 %.
Zamawiaj帷y dokona oceny z這穎nych ofert tylko w kryterium ceny. Oferta z najwy窺z ilo軼i punkt闚 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Punkty w kryterium ceny zostan przyznane wed逝g nast瘼uj帷ego wzoru:
Pc = (Cmin / Cbo) x 80
Gdzie: Pc – Liczba punkt闚 przyznanych badanej ofercie dla kryterium – cena
Cmin – najni窺za cena zaoferowana w badanych ofertach za ca這嗆 zam闚ienia;
Cbo – cena badanej oferty za ca這嗆 zam闚ienia.

2. Kryterium: Gwarancja 20 %
G = (Go/Gmax) x 20
Gdzie:
G - Liczba punkt闚 przyznanych badanej ofercie dla kryterium – gwarancja
Minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji to 36 miesi璚y, maksymalny oceniany przez zamawiaj帷ego okres gwarancji to 60 miesi璚y.
Go – oferowany okres gwarancji wyra穎ny w miesi帷ach (np. 36 miesi璚y gwarancji Lp=
36)
Gmax – najd逝窺zy zaoferowany okres gwarancji
2.1. Punkty za kryterium okres gwarancji w miesi帷ach (ilo嗆 miesi璚y gwarancji od daty odbioru) zostan przyznane Wykonawcy na podstawie o鈍iadczenia dotycz帷ego deklarowanego okresu gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczeg鏊nych ofert w kryterium okres gwarancji w miesi帷ach w zakresie od 36 do 60 miesi璚y . Zaoferowany przez Wykonawc okres gwarancji w miesi帷ach d逝窺zy ni 60 nie b璠zie dodatkowo punktowany. Brak o鈍iadczenia dotycz帷ego deklarowanego okresu gwarancji w formularzu oferty lub okres gwarancji kr鏒szy ni 36 miesi璚y b璠zie skutkowa odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. ㄠczna ocena oferty:
P = Pc + G
Gdzie: P – sumaryczna ilo嗆 przyznanych punkt闚;
Pc – ilo嗆 punkt闚 przyznana za kryterium – cena;
G – ilo嗆 punkt闚 przyznana za kryterium – gwarancja.
Suma punkt闚 uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi b璠zie ko鎍ow ocen danej oferty. Zamawiaj帷y zastosuje zaokr庵lenie ka盥ego wyniku do dw鏂h miejsc po przecinku.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga, aby Oferent przed z這瞠niem oferty postepowaniu, przeprowadzi wizj lokaln miejsc obj皻ych niniejszym zam闚ieniem w obecno軼i Zamawiaj帷ego.

Wykonawca musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i lub czynno軼i w zakresie odpowiadaj帷ym przedmiotowi zam闚ienia.
2 Ponadto o udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si wykonawca, kt鏎y spe軟ia poni瞠j okre郵one warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Posiadanie wiedzy i do鈍iadczenia:
a) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej 1 takie same co do zakresu bran穎wego zadania jako Generalny Wykonawca, kwota minimalna kontraktu 1 000 000,- mln. PLN brutto (s這wnie: jeden milion z這tych). Potwierdzeniem spe軟ienia warunku b璠 referencje lub inny dokument potwierdzaj帷y nale篡te wykonanie wykazanych rob鏒, za陰czony do oferty. Dokumentami, o kt鏎ych mowa powy瞠j s dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty by造 wykonane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty, b康 o鈍iadczenie Wykonawcy o nale篡tym wykonaniu wykazanych rob鏒 ze wskazaniem danych podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty by造 wykonane. W przypadku z這瞠nia o鈍iadczenia Zamawiaj帷y zastrzega weryfikacj potwierdzenia nale篡tego wykonania roboty bezpo鈔ednio u podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty by造 Wykonane.
2. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zam闚ienia:
a) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca dysponuje co najmniej jedn osob - posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bran篡 architektonicznej bez ogranicze, konstrukcyjnej i instalacji elektrycznej , zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1202 ze zm.).
3. Wymagania, o kt鏎ych mowa w podstawie art. 95 ustawy Pzp,
1) Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych wszelkie czynno軼i wchodz帷e w tzw. koszty bezpo鈔ednie na podstawie umowy o prac. Tak wi璚 wym鏬 ten dotyczy os鏏, kt鏎e wykonuj czynno軼i bezpo鈔ednio zwi您ane z wykonywaniem rob鏒, czyli tzw. pracownik闚 fizycznych. Wym鏬 nie dotyczy wi璚, mi璠zy innymi os鏏: kieruj帷ych budow, dostawc闚 urz康ze lub materia堯w budowlanych.
2) Spos鏏 udokumentowania zatrudnienia os鏏, o kt鏎ych mowa powy瞠j, uprawnienia Zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez Wykonawc wymaga okre郵onych powy瞠j zosta造 okre郵one we wzorze umowy.
4. Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
Do鈍iadczenie wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej:
• jednej roboty budowlanej polegaj帷ej na ociepleniu przegr鏚 zewn皻rznych oraz modernizacji 廝鏚豉 ciep豉 w budynku lub budynkach o 陰cznej powierzchni u篡tkowej wi瘯szej ni 2000 m2.
• osoby skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia:
b) Wykonawca zobowi您any jest wykaza, 瞠 dysponuje osobami, kt鏎e b璠 skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia, gwarantuj帷ymi w豉軼iw jako嗆 rob鏒 budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i do鈍iadczeniu zawodowym nie mniejszym ni okre郵ono poni瞠j, tj.:
Projektant bran篡 architektonicznej – minimum 1 osoba:
• minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w bran篡 architektonicznej.
• minimalne do鈍iadczenie zawodowe:
10 lat do鈍iadczenia zawodowego w projektowaniu w danej bran篡 liczone od
daty uzyskania uprawnie budowlanych do projektowania.
Wymienione wy瞠j osoby winny posiada uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowi您uj帷ego na dzie wszcz璚ia post瘼owania) lub posiada kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art.12a tej瞠 ustawy lub r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj uprawnienia budowlane w tej samej specjalno軼i.
5. Warunek dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj.:
a) wyka瞠 dysponowanie 鈔odkami finansowymi lub zdolno軼i kredytow na kwot minimum 2 500 000,- PLN. ( dwa miliony pi耩set tysi璚y.z這tych)
b) wyka膨 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej w przedmiotem zam闚ienia na kwot nie ni窺z ni 2 000 000,- z. ( s這wnie: dwa miliony z這tych)

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdzia貫m VIII SWZ, dost瘼nej na SIDAS PZP – Platforma Zam闚ie Publicznych - https://sidaspzp.pl

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zgodnie z rozdzia貫m VIII SWZ, dost瘼nej na SIDAS PZP – Platforma Zam闚ie Publicznych - https://sidaspzp.pl

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium.
2 Wykonawca wnosi Wadium w jednej z poni窺zych form:
• w pieni康zu,
• w gwarancjach bankowych,
• w gwarancji ubezpieczeniowej
• por璚zeni udzielanym przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
3 Warto嗆 wadium to 70 000,- z ( s這wnie: siedemdziesi徠 tysi璚y z這tych)
4 Wadium wnoszone w pieni康zu uwa瘸 si za skuteczne gdy zasili konto Zamawiaj帷ego
do dniu poprzedzaj帷ego sk豉danie ofert tj. 10.09.2021
5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2–4 nowej ustawy Pzp, wymaga si przekazania Zamawiaj帷emu orygina逝 gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym przez osob upowa積ion przez gwaranta jako wystawcy tego dokumentu.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie niniejszego zam闚ienia powinni spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu oraz z這篡 dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie tych warunk闚 zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj Pe軟omocnika do reprezentowania ich w niniejszym post瘼owaniu albo reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia. Zaleca si aby Pe軟omocnikiem by jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
2 W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie niniejszego zam闚ienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane b璠zie w odniesieniu do ka盥ego z Wykonawc闚. Natomiast spe軟ianie przez Wykonawc闚 warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oceniane b璠zie 陰cznie.
3 Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wg za陰cznika 10 SWZ - Wz鏎 umowy 15

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-07 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://sidaspzp.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 13:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.