eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny"Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81fdc991-c4ae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00188340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010422/53/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141671

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 36/BZP-U.510.32/2023/EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182548,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień oraz niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym właściwej decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia.
2. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, w ciągu ul. Dolne Młyny. W związku z pogarszającym się stanem technicznym przepustu, w ciągu ul. Dolne Młyny może zaistnieć konieczność wyłączenia z eksploatacji tego fragmentu drogi. Obiekt został wskazany do realizacji w ramach „Modernizacji obiektów inżynierskich”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, która będzie między innymi obejmowała następujące elementy:
 rozbiórkę obecnego obiektu inżynieryjnego;
 budowę nowego poszerzonego obiektu inżynieryjnego drogowego, który ma uwzględniać docelowy układ drogowy ul. Dolne Młyny, który umożliwi komunikację samochodową, pieszą i rowerową nad potokiem Strzyża. Obiekt ten ma powstać w lokalizacji zgodnej z MPZP wraz z niezbędną infrastrukturą. Parametry nowego obiektu inżynieryjnego powinny umożliwić przyszłą realizację zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn, w ramach odrębnego zlecenia, zgodnie z załączonymi wytycznymi Gdańskich Wód. Parametry obiektu winny wynikać z obliczeń hydraulicznych;
 budowę na potoku Strzyża tymczasowej budowli hydrotechnicznej, do czasu budowy zbiorników retencyjnych Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn, z oknem przelewowym zachowującym obecne warunki pracy obiektu, niezależnie od budowli inżynierskiej drogowej w ciągu ul. Dolne Młyny, w celu ochrony terenów Dolnego Wrzeszcza przed zalaniem;
 budowę chodnika;
 budowę drogi rowerowej;
 dostosowanie do nowych warunków sytuacyjno-wysokościowych istniejących wylotów kanałów deszczowych;
 regulację wysokościową ewentualnych urządzeń, w ciągu przebudowywanego fragmentu ul. Dolne Młyny;
 umocnienie dna i brzegów potoku Strzyża w niezbędnym zakresie, należy przewidzieć odmulenie dna potoku, przed wlotem i za wylotem budowli;
 umocnienie skarp drogowych przy wlocie i wylocie z obiektu;
 budowę kanału technologicznego przez obiekt, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem (np. Orange – dwutorowa kanalizacja teletechniczna);
 wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie zieleni, wykonanie nasadzenia zastępczego drzew i krzewów, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 odtworzenie nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac;
 zagospodarowanie terenu przyległego zielenią.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, niniejszym zawiadamia o:
 Odrzuceniu oferty Wykonawcy Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6 w zw. art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”).
 Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.
UZASADNIENIE
Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
191 000,00 zł.
W postępowaniu złożono oferty z następującymi cenami brutto:
Europrojekt Gdańsk S.A. - 393 000,00 zł
Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. - 169 125,00 zł
Działając na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. do udzielenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny w terminie do dnia 07.04.2023 r.
Wykonawca Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. nie udzielił wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp: „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.”. Wykonawca Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień i nie złożył dowodów w zakresie wyliczenia ceny zgodnie z wezwaniem, w szczególności nie przedstawił szczegółowej kalkulacji ofertowej.
W związku z powyższym należało odrzucić ofertę Wykonawcy Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o.
W związku z odrzuceniem oferty Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. najniższą cenę spośród pozostałych ofert ma oferta Wykonawcy Europrojekt Gdańsk S.A. – 393 000,00 zł. Należy zauważyć, że cena tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty Europrojekt Gdańsk S.A.
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169125,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.