eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na posesji Filharmonii Zielonogórskiej oraz pielęgnacja zieleni na posesji FilharmoniiOgłoszenie z dnia 2022-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na posesji Filharmonii Zielonogórskiej oraz pielęgnacja zieleni na posesji Filharmonii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Zielonogórska

1.3.) Oddział zamawiającego: FZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Powstańców Wielkopolskich 10

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-075

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniazg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filharmoniazg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Maria Anna Tumińska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291331389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Zygmunta Krasińskiego

1.11.4.) Miejscowość: Zielona Góra

1.11.5.) Kod pocztowy: 65-733

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: jantu@interia.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zamowieniapubliczne-tuminscy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na posesji Filharmonii Zielonogórskiej oraz pielęgnacja zieleni na posesji Filharmonii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c7982a2-e117-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052658/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i przylegającej posesji Filharmonii Zielonogórskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44ec6839-06dd-4656-9559-4e3e37778e0e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie elektronicznie, przy użyciu:
1) mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) skrzynki ePUAP: ZGFilharmonia
3) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@filharmoniazg.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Strony postępowania mogą komunikować się również za pomocą poczty elektronicznej, e-mail Zamawiającego
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Pl. Powstańców Wielkopolskich 10; NIP 929-011-61-34, REGON 000279982
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Lipka, kontakt e-mail: iod@filharmoniazg.pl
3. Z Administratorem można się będzie kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: jak w pkt 1 lub e-mail: sekretariat@filharmoniazg.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego polegają na jego statutowej działalności i informowaniu przez Zamawiającego o jego działalności na stronie http://filharmoniazg.pl/ i mediach
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ ustawa Pzp”;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Z powyższych praw będzie można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: sekretariat@filharmoniazg.pl
12. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Zamawiający informuje również, że Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku Filharmonii Zielonogórskiej, w tym m. in. dwóch sal koncertowych, 10 pokoi hotelowych, wynajmowanych średnio jeden raz w tygodniu, pokoi biurowych, garderób muzyków, garderób solistów, WC, ciągów komunikacyjnych, hallu wejściowego, pomieszczeń technicznych i magazynowych oraz terenu przynależącej posesji wraz z pielęgnacją zieleni na posesji należącej do Filharmonii

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-02 do 2024-11-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zdobędzie najwyższą punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS ZGŁOSZENIA SIĘ OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ NA WEZWANIE DO WYKONANIA USŁUGI SPRZĄTANIA W RAZIE AWARII, PO JEJ USUNIĘCIU -

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS ZGŁOSZENIA SIĘ OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ NA WEZWANIE DO WYKONANIA USŁUGI SPRZĄTANIA W SYTUACJI NISPODZIEWANEJ, NIEMOŻLIWEJ DO PRZEWIDZENIA, DORAŹNEJ (NIE DOTYCZY AWARII)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają zdolność techniczną i zawodową w przedmiotowym zakresie oraz udowodnią, że:

1) posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na kwotę co najmniej 250 000,00 zł.
2) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku i na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto lub co najmniej dwie usługi, w tym co najmniej jedną polegająca na utrzymaniu czystości w budynku i co najmniej jedną polegającą na utrzymaniu czystości na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni, o wartości, po zsumowaniu dwóch, nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto,
3) wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony za pomocą kwalifikatora „spełnia/ nie spełnia".
3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na kwotę co najmniej 250 000,00 zł.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku i na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł lub co najmniej dwie usługi, w tym co najmniej jedną polegająca na utrzymaniu czystości w budynku i co najmniej jedną polegającą na utrzymaniu czystości na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni, o wartości, po zsumowaniu dwóch usług, nie mniejszej niż 150 000,00 zł
3) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, oraz wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian ustawowych:
1. o charakterze publicznoprawnym, w tym:
1) stawek podatku VAT w okresie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do wprowadzonych stawek VAT (zmiana nie wymaga pisemnego aneksu do umowy),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. pz. 1074 i 1572)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2. wynikających z przepisu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
oraz umownych:
3. zmian umowy nie wpływających na zmiany treści oferty, tj. zmian godzin wykonania czynności, osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, osób upoważnionych do kontaktów oraz w przypadku
4. jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia,


Zmiany bez względu na Stronę inicjującą, muszą być precyzyjnie uzasadnione, włącznie z ich rzetelnym wyliczeniem, a uzasadnienie nie może mieć charakteru lakonicznego i pozornego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonywania czynności, które zawierają cechy stosunku pracy czyli wskazujące, że pracownik co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy, musi być podporządkowany pracodawcy z udziałem Pracowników (w tym Koordynatora), Pracowników nadzorujących z ramienia Kierownictwa Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy starannego działania, o powtarzalnym charakterze, tj. umowy o pracę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.