eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 236 07 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-854343a2-cbd3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00186138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00012057/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym
złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert
w postępowaniach nie wiąże się z żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje
podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie https://gostynin.logintrade.net/
zakładka wymagania techniczne):
1) dostęp do sieci internet;
2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
5) zainstalowany Acrobat Reader;
6) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dn.
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin .2) administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, kontakt pod adresem e-mail:iod.umg@gostynin.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zam. publ, prowadzonym w trybie ustawy Pzp. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie integracyjnego placu zabaw w Gostyninie, przy ul.
Bema 23 w Gostyninie. Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i
materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej w załączonych opisach technicznych, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do
SWZ. Całość robót mieści się w granicach do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) budowę ośmiu urządzeń placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną – obiektów małej architektury,
2) budowę ogrodzenia panelowego o wysokości 1,25 m wraz z furtkami o szerokości 1,2 m,
3) budowę ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, stojaka na rowery – obiektów małej architektury,
4) montaż lamp oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną i kamer – obiektów małej architektury,
5) wykonanie chodnika z kostki betonowej – utwardzenie terenu,
6) rozbiórkę istniejącego placu zabaw (urządzeń i nawierzchni bezpiecznej, części utwardzenia terenu). Ławki należy
zdemontować z przeznaczeniem do ponownego montażu i przekazać Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.
Pozostałe elementy z demontażu zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca robót.
Przedmiotowe zadanie „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie" dofinansowano ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna".

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 40 %;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach, przy założeniu, że 1 % = 1 pkt:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zamówienia.
2) Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 40 %
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 60 miesięcy. Najdłuższy
możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 84 miesięcy.
Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zgodnie z poniższym schematem Wykonawca może zaproponować okres
serwisu w jednym z niżej podanych wariantów.
Zamawiający w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi przyzna punkty w następujący sposób:
za 60 miesięcy gwarancji i rękojmi 0 punktów
za 72 miesiące gwarancji i rękojmi 20 punktów
za 84 miesiące gwarancji i rękojmi 40 punktów
Każdy kolejny miesiąc nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.
3) Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
C + G = Op
gdzie:
C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (maks. 60 pkt)
G – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji (maks. 40 pkt)
Op – ocena punktowa oferty wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
400.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej jedną budowę placu zabaw o wartości nie niższej niż 400.000,00 zł;
b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, tj.:
– posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tzn. posiadające uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334),
– posiadające uprawnienia budowlane ww specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
– posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ww uprawnienia może posiadać łącznie jedna osoba lub oddzielnie dwie osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 1) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy O
ochronie konkurencji i konsumentów , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 2) informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się ww dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych urządzeń i certyfikatów potwierdzających zgodność z normami
serii PN-EN 1176 (urządzenia przeznaczone na publiczne place zabaw).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty katalogowe urządzeń i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami serii PN-EN 1176 (urządzenia przeznaczone na
publiczne place zabaw).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również możliwość
dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki
określone w Ogłoszeniu o zamówieniu;
3) zmiana wynagrodzenia lub terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
a w szczególności:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,tj. m.in. wstrzymania robót przez Zamawiającego;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych,
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
c) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i
niewybuchy;
d) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych;
e) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy
zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamówienia;
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
g) konieczność realizacji robót zamiennych lub montażu urządzeń zamiennych.
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, w tym ograniczenia
wprowadzone decyzjami władz publicznych;
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy;
d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe zadanie „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie" dofinansowano ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna". Osobą uprawnioną
do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w zakresie proceduralnym:Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48
24 236 07 37;
2) w zakresie merytorycznym:Jacek Toruniewski oraz Włodzimierz Frontczak, tel. 48 24 236 07 21/22. Wymagania
związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić listę ww. osób.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ,
dostarczenia kosztorysu szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf, okazania Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień oraz potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z
przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie
ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi Wykonawca składa projekt harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.