eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w KolnieOgłoszenie z dnia 2021-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450672573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 47 711 82 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kppspko@straz.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-kolno

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/kppsp-kolno/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3299c400-14a5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00179102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w Kolnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179840/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór stanowi załącznik nr 3A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.5.) Wartość części: 203252,03 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu operacyjnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6B do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór stanowi załącznik nr 3B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.5.) Wartość części: 121951,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 14 września 2019 r. Zamawiający – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w Kolnie. W opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków publicznych, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
W dniu 16 września 2021 r. Zamawiający otrzymał informację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o nieprzyznaniu tych środków.
W związku z powyższym mając na uwadze art. 310 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 14 września 2019 r. Zamawiający – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dla KP PSP w Kolnie. W opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków publicznych, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
W dniu 16 września 2021 r. Zamawiający otrzymał informację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o nieprzyznaniu tych środków.
W związku z powyższym mając na uwadze art. 310 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.