eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103865L (dz. Nr 81/1, 83) na odcinku o długości 995 m i szerokości 3,5 mOgłoszenie z dnia 2021-09-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103865L (dz. Nr 81/1, 83) na odcinku o długości 995 m i szerokości 3,5 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 354 70 01

1.5.8.) Numer faksu: 83 354 70 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administrator@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103865L (dz. Nr 81/1, 83) na odcinku o długości 995 m i szerokości 3,5 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5db907a2-e0bd-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015068/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103865L (dz. Nr 81/1, 83) na odcinku o długości 995 m i szerokości 3,5 m

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110458/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.04.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 133234,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinny Stok nr 103865L (dz. Nr 81/1, 83) na odcinku o długości 995 m i szerokości 3,5 m".
Zakres robót obejmuje:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - mijanki,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - tłuczeń 0-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm - mijanki,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - kliniec 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mijanki,
- Mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy lokalnie mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W z wbudowaniem mechanicznym o grubości po zagęszczeniu 3 cm,
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W – grubości po zagęszczeniu 4 cm,
- Formowanie i zagęszczenie poboczy z zakupem i dowozem materiału (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiary robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136866,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167723,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136866,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391401118

7.3.3) Ulica: 11- Listopada 170

7.3.4) Miejscowość: Parczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-220

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136866,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-09-13

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.