eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Druk i plakatowanie materiałów promocyjnych do wydarzeń Zamku Królewskiego na Wawelu -Państwowych Zbiorów Sztuki."Ogłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Druk i plakatowanie materiałów promocyjnych do wydarzeń Zamku Królewskiego na Wawelu -Państwowych Zbiorów Sztuki."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Druk i plakatowanie materiałów promocyjnych do wydarzeń Zamku Królewskiego na Wawelu -Państwowych Zbiorów Sztuki."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bf3713-d9e4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00184024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097840/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk plakatów, ulotek i folderów wraz z usługą plakatowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelullekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także portal dostępny pod wyżej wskazanym adresem. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na Portalu:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej ("Portalu").
Portal jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu.
Do założenia konta wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód). Do pełnego i prawidłowego korzystania z Portalu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód).

Wykonawca w celu złożenia oferty i prowadzenia w niniejszym postępowaniu komunikacji z Zamawiającym rejestruje się na Portalu i zakłada konto działając wedle instrukcji zawartej w Rozdziale 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, adres: Wawel 5, 31-011 Kraków, telefon: 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON: 000276009 e-mail: zamek@wawelzamek.pl, adres strony internetowej: www.wawel.krakow.pl
2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e­ mail: iod@wawelzamek.pl.
3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-13/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów promocyjnych oraz usługa plakatowania, w okresie ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy, z podziałem na dwie części zamówienia:
a) Część I: „Druk i dostawa materiałów promocyjnych”,
b) Część II: „Druk, dostawa oraz plakatowanie materiałów promocyjnych”
2. Część I przedmiotu zamówienia obejmuje druk i dostawę następujących materiałów promocyjnych :
a. Plakaty w formacie B1
b. Plakaty w formacie A2
c. Ulotki DLx1,
d. Ulotko-foldery;
e. Zaproszenia;
f. Vouchery;
g. Ulotki hybrydowe;
h. Ulotki dla niepełnosprawnych A4;
i. Ulotka DLx3;
j. Mapa dla dzieci;
k. Mapa do wystaw;
l. Broszura;
m. Kupony;
n. Broszura oferty sponsorskiej;
o. Broszura VIP;
p. Teczki firmowe;
q. Bilety wstępu 3 wzory;
r. Ulotka A6;
s. Gra terenowa;
t. Informator dla nauczycieli;
u. Karty pracy;
v. Karty pracy.

3. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje świadczone na obszarze miasta Krakowa:
a) usługę plakatowania plakatami B1 (plakaty dostarcza Zamawiający);
b) druk plakatów w formacie BBS i plakatowanie na nośnikach;
c) druk plakatów citylight wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego (na obszarze Miasta Krakowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79341000-6 - Usługi reklamowe

22150000-6 - Broszury

22140000-3 - Ulotki

22114300-5 - Mapy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji polegającej na zwiększeniu zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o:
1) Dla części I: do 4,5 % zakresu podstawowego,
2) Dla części II: do 4,5 % zakresu podstawowego,
Oświadczenie o zleceniu wykonania zakresu opcjonalnego Zamawiający może złożyć Wykonawcy do dnia 15 grudnia 2023 r. Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji za cenę wskazaną w ofercie i w terminach określonych w Rozdziale 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Skorzystanie z prawa opcji, jak i jego zakresu, jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego lub skorzystania w ograniczonym zakresie z tego uprawnienia.
Zasady realizacji zakresu opcjonalnego przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane we Wzorach Umów stanowiących Załączniki 8a i 8b do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
DLA CZĘŚĆI 1:
Cena (C) – waga kryterium 60%
Termin realizacji ( T) - waga kryterium 40%.
DLA CZĘŚĆI 2:
Cena (C) – waga kryterium 60%
Dodatkowe lokalizacje nośników reklamowych (D) – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje nośników reklamowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla Części I : Zamawiający uzna, że Wykonawca potwierdził spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wydrukowaniu i dostawie materiałów reklamowych (promocyjnych) o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie brutto złotych: sto tysięcy).
Dla Części II: Zamawiający uzna, że Wykonawca potwierdził spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na plakatowaniu na nośnikach reklamowych materiałów promocyjnych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto (słownie brutto złotych: czterdzieści tysięcy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a lub 6b (w zależności od Części) do niniejszej Specyfikacji wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2, dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że zaoferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku złożenia oferty na Część II przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz nośników reklamowych – słupów wielkoformatowych – posadowionych w obrębie pierwszej i drugiej obwodnicy Krakowa, którymi Wykonawca dysponuje, obejmujący co najmniej: wskazaniem lokalizacji nośnika (ulica), jego powierzchni reklamowej i podstawy prawnej sytuowania nośnika reklamowego w danym miejscu (datę wydania i numer decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na posadowienie w obrębie pasa drogowego lub innego aktu administracyjnego). Dokument musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze dokumentu przedmiotowego, stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz nośników reklamowych – słupów wielkoformatowych – posadowionych w obrębie pierwszej i drugiej obwodnicy Krakowa, którymi Wykonawca dysponuje, obejmujący co najmniej: wskazaniem lokalizacji nośnika (ulica), jego powierzchni reklamowej i podstawy prawnej sytuowania nośnika reklamowego w danym miejscu (datę wydania i numer decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na posadowienie w obrębie pasa drogowego lub innego aktu administracyjnego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy (sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) wraz z Arkuszem Cenowym (sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji).
Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2 SWZ, wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.4 lit a);
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.4 a);
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wymagane postanowieniami pkt. 8.2, 10.3 i 12.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ lub 4a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby).
g) w przypadku złożenia oferty na Część II - przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 6 niniejszej Specyfikacji.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
4.1 w pkt. 6.4 niniejszej Specyfikacji wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4.2 w pkt. 6.4 niniejszej Specyfikacji wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.7, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 8.7 pkt a) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.4 niniejszej Specyfikacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany został we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 a i 8b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/public/postepowanie?postepowanie=45615265

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy dla każdej z części zamówienia.
5. Sposób oceny ofert dla każdej z Części zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale 20 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.