eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2021-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 632 16 84

1.5.8.) Numer faksu: 177173655

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e86f5e89-fc2e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005798/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 164880,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części):
Zadanie Nr 1 – Mięso, wędliny, mięso drobiowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15113000-3 - Wieprzowina

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części):Zadanie Nr 2 – Ryby, mrożonki, wyroby garmażeryjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr 3 – Warzywa, owoce, ziemniaki

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221200-8 - Warzywa owocowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr 4 – Wyroby mleczarskie, nabiał, jaja

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr 5 – Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów w spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części):Zadanie Nr 6 – Pozostałe artykuły żywnościowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 164880,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne
Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy P.z.p w wz. art. 73 § 1 w zw. z art. 78(1) Kodeksu cywilnego Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Batista Sp. z o.o. -Sp. k., 39-123 Czarna Sędziszowska 89B, NIP: 8181483287, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W związku z powyższym dla spełnienia wymogu art. 63 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej P.z.p., w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Tym samym złożenie oświadczenia woli bez zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zgodnie ze wskazanymi w art. 63 ust. 2 P.z.p podpisami jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy pisemnej i nie znajduje uzasadnienia zarówno w treści art. 781 k.c., jak i w doktrynie prawa zamówień publicznych. Zamawiający Gmina Lubaczów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie ustawy art. 275 pkt 1 P.z.p oraz wymogami zawartymi w Rozdziale 19 pkt 19.1 SWZ „Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym” oraz zgodnie z dyspozycjami Rozdziału 20 pkt 20.1 SWZ tj. „Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,(…) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na profilu nabywcy https:// platformazakupowa.pl/pn/lubaczow.
W przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem w/w platformy do terminu upływu składania ofert tj. do 23.08.2021 r. do godziny 08:00, złożono na część nr 1, 1 ofertę. W toku badania ofert, Zamawiający dokonał walidacji złożonych podpisów pod ofertą w wyniku czego, okazało się, iż oferta Wykonawcy Batista Sp. z o.o. -Sp. k.,
39-123 Czarna Sędziszowska 89B, NIP: 8181483287 nie jest opatrzona odpowiednio podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub podpisem osobistym Wykonawcy, zgodnie z wymogiem wynikającym z ustawy Pzp oraz SWZ.
Oferta Wykonawcy zawiera pliki pdf. opisany przez niego jako SKAN_03141420210820115825, SKAN_03141520210820115949, SKAN_03141720210820121707 wraz z plikiem 1629463667611fa4731dad8.xml. Wprawdzie oferta wraz z załącznikami zostały sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jednak brak opatrzenia jej odpowiednim podpisem zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy P.z.p skutkuje niewątpliwie nieważnością oferty „podpis pod ofertą gwarantuje, że podpisana oferta, która jest oświadczeniem woli, ma charakter ostateczny i że oferta pochodzi od osoby podpisującej lub od osoby reprezentowanej przez podpisującego.”(KIO wyrok z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt: KIO 2139/15). Podpis pod ofertą skutkuje tym, że oferta jest oświadczeniem woli Wykonawcy potwierdzającym akceptację zaproponowanych w tej ofercie warunków i w konsekwencji odzwierciedlającym wolę zwarcia umowy z Zamawiającym dlatego też, brak podpisu wyklucza możliwość uznania oferty za oświadczenie woli. Tym samym, oferta złożona bez zachowania formy pisemnej zgodnie także z art. 781 §2 KC jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą art. 226 pkt 3.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39867,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41921,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39867,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Widan Polska Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 895 201 22 33

7.3.3) Ulica: ul. Jasińskiego 56b

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39867,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80648,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80648,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80648,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BEATA STEMEROWICZ BET-STAR HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW IMPORT-EXPORT ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931486505

7.3.3) Ulica: Adama Mickiewicza 99 A

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.5) Kod pocztowy: 37-600

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80648,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47023,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49745,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47023,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poladex L. Zaborniak M. Zaborniak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931270320

7.3.3) Ulica: ul. Fryderyka Szopena 53f

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.5) Kod pocztowy: 37-600

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46849,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24245,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24245,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24245,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIEKARNIA KRYSTYNA SOPEL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931001784

7.3.3) Ulica: UL. ZAGRODY 43,

7.3.4) Miejscowość: OLESZYCE

7.3.5) Kod pocztowy: 37-630

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24245,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74547,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74547,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74547,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 713 26 95 379

7.3.3) Ulica: Panieńszczyzna,

7.3.4) Miejscowość: Jastków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-002

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74547,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.