eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Świadczenie usług poleg na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla prac SO w Szczecinie, SR Szczecin-Centrum i SR Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, emerytów sąduOgłoszenie z dnia 2021-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług poleg na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla prac SO w Szczecinie, SR Szczecin-Centrum i SR Szczecin –Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, emerytów sądu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320492751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8521717561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.perkowska@szczecin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.so.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 70-551

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8513048275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Żołnierza Polskiego 16 70-551

1.5.2.) Miejscowość: szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-551

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.uzieblo@szczecin-pz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-pz.sr.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług poleg na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla prac SO w Szczecinie, SR Szczecin-Centrum i SR Szczecin –Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, emerytów sądu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ace094e9-05ed-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020137/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług zapewnienia dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Sądu Okręgowego, SR Szczecin-Centrum i SR Prawobrzeże i Zachód,sędziów w stanie spoczynku i emerytów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162549/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/4/TP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 212989,92

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sędziów w stanie spoczynku i emerytów sądu dostępu do różnego rodzaju usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych.
Zamawiający wymaga, żeby pracownicy mieli pełny dostęp do świadczonych usług, obejmujący realizację co najmniej następujących form aktywności: aerobic, aqua aerobic, pływanie (basen), fitness, pilates, szkoła jogi, sauna, siłownia, szkoła tańca, zumba spinning, ściana wspinaczkowa, sztuki walk, nordic walking, grota solna, squash. Zakres usług jest jedynie orientacyjnym wskazaniem usług i Zamawiający zastrzega możliwość korzystania przez uczestników z innych nieodpłatnie oferowanych usług zapewnianych przez obiekty, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług świadczonych przez obiekty, z którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92330000-3 - Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

92600000-7 - Usługi sportowe

92610000-0 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VANITY STYLE SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010098352

7.3.3) Ulica: UL.SKIERNIEWICKA 16/20

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 01-230

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CENA KARNETU
ZA I KWARTAŁ
(3 MIESIĄCE) DLA JEDNEGO UCZESTNIKA
(ZŁ BRUTTO):237,00 zł
PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ USŁUGI PRZY SZACUNKOWEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW 260 OSÓB - szacunkowa wartość umowy przy założeniu, iż karnety zakupi wskazana szacunkowa ilości uczestników wynosi 246.480,00*
(ZŁ BRUTTO)*Podana powyżej cena brutto służy tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podania przewidywanej wartości umowy. Podana przewidywana szacunkowa ilość uczestników w kwartale wskazana w Formularzu ofertowym ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.