eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Druk i oprawa: "Kalendarz 13-planszowy" i "Dla lasu, dla ludzi"Ogłoszenie z dnia 2021-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i oprawa: "Kalendarz 13-planszowy" i "Dla lasu, dla ludzi"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470597100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Bedoń, Sienkiewicza 19

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bedon.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bedon.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i oprawa: "Kalendarz 13-planszowy" i "Dla lasu, dla ludzi"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50306289-1622-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem email: przetargi@bedon.lasy.gov.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy Lasów
Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy ul. Sienkiewicza 19, 95-020
Andrespol.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego
prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 1986 z późn. zm.).
3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PZ.270.1.5.2020
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także po zakończeniu na
czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby: ich sprostowania*, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
8. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,str. 13
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
13. Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym
u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.270.1.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I: Kalendarz 13-planszowy:
 Format- B2 poziomo netto 680 x 480 mm
 Papier- karton (okładkowy) pierwsza strona 250g pozostałe 200g
 Zadruk- okładka 4+1, pozostałe karty (12) 4+0
 Kolor spirali- biały, z uwagi na poziomy układ kalendarza spirala i zawieszka wzmocniona
 Ilość kart kalendarza- 1+12
 Uszlachetnienie okładki- lakier wybiórczy (logo)
 Uszlachetnienie 12 kart- lakier wybiórczy (logo)
 Tektura podkładowa- bez zadruku
 Nakład- 3500 sztuk z kopertami, na kopercie logo i napis „Lasy Państwowe”
 Nie posiada numeru ISBN
 Koperta do kalendarza z białego offsetu co najmniej 80 g/m2, usztywniony spód kartonem o
gramaturze co najmniej 250 g/m2, z nadrukiem logo Lasów Państwowych i napisem „Lasy
Państwowe” w kolorze pantone 3305.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79971000-1 - Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II: „Dla lasu, dla ludzi”
 Format- 210 x 255 mm
 Objętość- 32 strony + 4 strony okładki
 Środek- kolor 4+4, papier 150 g/m2 z certyfikatem FSC lub PEFC z prawem do umieszczenia
stosownej informacji i logotypu FSC lub PEFC (dotychczas stosowany papier Pergraphica
Classic Smooth);
 Okładka- kolor 4+4, papier 300 g/m2 z certyfikatem FSC lub PEFC z prawem do
umieszczenia stosownej informacji i logotypu FSC lub PEFC (dotychczas stosowany papier
Pergraphica Classic Smooth);
 Oprawa- szyta drutem
 Nakład- 5000 egz.
 Pozycja ma nadany nr ISBN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79971000-1 - Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Z postępowania wyklucza się na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia względem każdego z Wykonawców.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Oświadczenie z tym, że:
a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca
wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność. Wszystkie oświadczenia i dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający
wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia względem każdego z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.