eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywda › Budowa stacji uzdatniania wody w Woli OkrzejskiejOgłoszenie z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZYWDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żelechowska 24B

1.5.2.) Miejscowość: Krzywda

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257551006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrzywda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrzywda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83a28787-154b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003203/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 16:00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Krzywda; https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470
Krzywda, tel. 25 7551006 e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzywda jest Pan Rafał Kot, adres e-mail: iod@gminakrzywda.pl, telefon: 257551006.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
Więcej informacji znajduje się w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.1.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej”, na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 459/1 i 2259 w miejscowości Wola Okrzejska, stanowiącej własność Gminy Krzywda. Inwestycja obejmuje uzbrojenie studni głębinowej, budowę stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbiórką budynków istniejących.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót. Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Dane ogólne
Projektowane uzbrojenie terenu i obiekty techniczne na terenie stacji uzdatniania wody:
- budynek uzdatniania wody,
- wolnostojący agregat prądotwórczy,
- obudowa studni głębinowej,
- przewody wodociągowe międzyobiektowe,
- przewody kanalizacyjne międzyobiektowe,
- sieć wodociągowa łącząca proj. stację uzdatniania wody z istniejącą siecią wodociągową,
- kable elektroenergetyczne międzyobiektowe,
- latarnie oświetleniowe,
- 1 zbiornik na ścieki z chlorowni,
- 1 zbiornik na ścieki sanitarne,
- odstojnik popłuczyn i studnie chłonne,
- 2 zbiorniki stalowe wyrównawcze naziemne na projektowanym fundamencie betonowym,
- utwardzenie terenu,
- zjazd z drogi gminnej.

Zamawiający wymaga, aby system wizualizacji SUW umożliwiał zdalne sterowanie stacją oraz odświeżać widoczne dane min. co 10 s. W szafie Rozdzielni RT umieszczony sterownik musi umożliwiać wysyłanie powiadomień sms o awariach i stanie urządzeń. Przepustnice przy zestawie filtracyjnym musza być wyposażone w czujnik zamknięcia i otwarcia przepustnic . Należy wykonać instalację układu kompensacji mocy biernej i dobrać odpowiednie parametry urządzeń - baterie kondensatorów, po wykonaniu pomiarów po rozruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [KC] 60%
2) Gwarancja i rękojmia [KG] 40%

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium cena:
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty brutto [KC] - max 60 punktów

KC = (cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej) x 60 pkt

3. Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja i rękojmia:

Kryterium gwarancja i rękojmia [KG] – max 40 punktów.
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem, że okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu gwarancji i rękojmi 36 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
- 36 miesięcy - 0 pkt
- 48 miesięcy - 10 pkt
- 60 miesięcy - 25 pkt
- 72 miesiące - 40 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja i rękojmia oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi.

4. Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Łączna ilość punktów = KC + KG

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), był wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont stacji uzdatniania wody realizowana w ramach jednego zadania o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
b) jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 3 osobami z uprawnieniami, w tym:
- jedną osobą z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem (liczonym od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi, z uprawnieniami bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- jedną osobą z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem (liczonym od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi, z uprawnieniami bez ograniczeń do sprawowania funkcji kierownika budowy, kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnej, spełniającą warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- jedną osobą z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem (liczonym od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi, z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, spełniającą warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik Nr 6 do SWZ,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik Nr 7 do SWZ,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Wadium należy wnieść w następującej formie:
1) pieniądz - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: BS Krzywda 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060 z podaniem tytułu: Wadium - Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej, wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego),
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawcy wnoszą wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i wymienionych powyżej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.